Wygląda dobrze
To pole jest wymagane


 


 

powrót


 

 


 

 Podstawa prawna:

 

Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zarządzenie Nr 1/2023 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 stycznia 2022 roku. (571.42 kb) 

I.            Powołanie Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej.


 

1.         Dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną w celu przeprowadzenia naboru do klas pierwszych PZS w Chojnowie.

2.         Zadania komisji:

a)      podanie do wiadomości, do końca lutego danego roku szkolnego, informacji dotyczących naboru do Szkoły, zawartych w Regulaminie rekrutacji kandydatów do PZS, poprzez umieszczenie go na stronie internetowej Szkoły, w bibliotece szkolnej oraz w punktach informacyjnych Szkoły,

b)      przyjmowanie kopii wymaganych dokumentów od kandydatów oraz weryfikowanie danych wprowadzonych przez nich do komputerowej bazy,

c)      sporządzenie listy kandydatów, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej, w przypadku których zweryfikowano wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym zweryfikowano spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym,

d)      sporządzenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,

e)      ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do PZS w Chojnowie,

f)       przyjmowanie oryginałów dokumentów oraz oświadczeń, potwierdzających wolę podjęcia nauki w PZS, od kandydatów zakwalifikowanych do PZS,

g)     ogłoszenie ostatecznej listy uczniów przyjętych do PZS w Chojnowie,

h)        przyjmowanie oraz rozpatrywanie podań:

-        kandydatów, którzy nie zostali przyjęci do PZS

-        uczniów przyjętych do klas pierwszych, którzy chcą przenieść się do klasy o innym kierunku kształcenia, w sytuacji pojawienia się wolnych miejsc w oddziałach w ostatnim tygodniu sierpnia, po przeprowadzonych w szkole egzaminach poprawkowych. 
Podczas rozpatrywania podań komisja bierze pod uwagę liczbę punktów rekrutacyjnych uzyskanych przez kandydata / ucznia.

 

3.         Posiedzenia Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej są protokołowane.

4.         Dyrektor decyduje o przyjęciu do klasy pierwszej ucznia powracającego z zagranicy
(Rozp. MENiS z 20 lutego 2004 r. § 22 ust.1 pkt 2)

 

II.            Planowany nabór do klas na rok szkolny 2022/2023

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

 

1.       Profil humanistyczny z edukacją językowo-medialną

ü  punkty rekrutacyjne z przedmiotów: j. polski, j. obcy, matematyka, historia

2.       Profil biologiczno-chemiczny z edukacją ekologiczną i ochroną środowiska

ü  punkty rekrutacyjne z przedmiotów: j. polski, j. obcy, matematyka, biologia i chemia.

3.    Profil matematyczno-informatyczny z edukacją pożarniczą

ü  punkty rekrutacyjne z przedmiotów: j. polski, j. obcy, matematyka, informatyka

 

TECHNIKUM

 

1.       Technikum kształcące w zawodzie technik architektury krajobrazu:

ü  punkty rekrutacyjne z przedmiotów: j.polski, j.obcy, matematyka, geografia.


 

 2.         Technikum kształcące w zawodzie technik ekonomista:

 

ü  punkty rekrutacyjne z przedmiotów: j.polski, j.obcy, matematyka, geografia.

 

3.       Technikum kształcące w zawodzie technik hotelarstwa:

ü  punkty rekrutacyjne z przedmiotów: j.polski, j.obcy, matematyka, geografia.

 

4.       Technikum kształcące w zawodzie technik logistyk:

ü  punkty rekrutacyjne z przedmiotów: j.polski, j.obcy, matematyka, geografia.

 

5.       Technikum kształcące w zawodzie technik mechanik:

ü  punkty rekrutacyjne z przedmiotów: j.polski, j.obcy, matematyka, fizyka.

 

6.       Technikum kształcące w zawodzie technik pojazdów samochodowych:

ü  punkty rekrutacyjne z przedmiotów: j.polski, j.obcy, matematyka, fizyka

 

7.       Technikum kształcące w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych:

ü  punkty rekrutacyjne z przedmiotów: j.polski, j.obcy, matematyka, chemia.

 

 

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

 

1.       SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA: magazynier-logistyk

ü  punkty rekrutacyjne z przedmiotów: j. polski, j. obcy, matematyka, geografia.

 

2.       SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA: mechanik pojazdów samochodowych

ü  punkty rekrutacyjne z przedmiotów: j. polski, j. obcy, matematyka, fizyka.

 

3.       SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA: sprzedawca.

ü  punkty rekrutacyjne z przedmiotów: j. polski, j. obcy, matematyka, geografia.

 

4.       SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA: wielozawodowa

ü  punkty rekrutacyjne z przedmiotów: j. polski, j. obcy, matematyka, geografia.


 

Kandydaci do klas technicznych oraz klas szkoły branżowej   składają w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

 

1.     Kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie, w szkołach zawodowych zaświadczenie przemysłowej służby zdrowia potwierdzające możliwość nauki w danym zawodzie, (formularz skierowania kandydat otrzymuje w sekretariacie szkoły).

2.     Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (jeśli w programie nauczania zawodu jest kurs na prawo jazdy).

3.     Umowę o naukę zajęć praktycznych zawartą z podmiotami gospodarczymi - dotyczy młodocianych pracowników.

 

III.            Kryteria przyjęcia kandydata do klasy pierwszej
     PZS w Chojnowie

 

1.      Wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, zawarte
w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,

2.      Wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, matematyki
i dwóch innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w Regulaminie rekrutacji kandydatów do Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie na rok szkolny 2022/2023,

3.      Szczególne osiągnięcia ucznia,

4.      Ukończenie szkoły z wyróżnieniem,

5.      Aktywność społeczna.

  

IV.            Zasady punktacji

 

1.      W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty wynik przedstawiony
w procentach z:

a)       języka polskiego,

b)      matematyki,

c)       języka obcego nowożytnego.

 mnoży się przez 0,35.

2.      W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum, za oceny wyrażone w stopniu:

a)       celującym – przyznaje się po 18 punktów;

b)      bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;

c)       dobrym – przyznaje się po 14 punktów;

d)      dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;

e)      dopuszczającym – 2 punkty.

3.       Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.

4.       W przypadku przeliczania na punkty za:

a)       uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

-        tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

-        tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się
7 punktów,

-        tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się
5 punktów;

b)      uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

-        tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

-        tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,

-        tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

c)       uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

-        dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się
10 punktów,

-        dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

-        dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

-        tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

-        tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się
5 punktów,

-        tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

 

5.      Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

a)       dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

b)      dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

c)       dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów, Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 586

d)      tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

e)      tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,

f)        tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

 

6.      Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a)      międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,

b)      krajowym – przyznaje się 3 punkty,

c)      wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,

d)      powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

 

7.       W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

 

8.       W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej,
w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.

 

9.       W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art. 44 zw ust. 2 i art. 44 zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44 u ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:

 

a)       języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

-        celującym – przyznaje się po 30 punktów,

-        bardzo dobrym – przyznaje się po 25 punktów,

-        dobrym – przyznaje się po 20 punktów,

-        dostatecznym – przyznaje się po 10 punktów,

-        dopuszczającym – przyznaje się po 5 punktów.

b)      języka obcego nowożytnego i jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów,
o których mowa w art. 44 zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty, oceny wyrażonej
w stopniu:

-        celującym – przyznaje się po 20 punktów,

-        bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,

-        dobrym – przyznaje się po 13 punktów,

-        dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

-        dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

10.   W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty, na podstawie art. 44 zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1, oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z danego przedmiotu, z którego przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty oraz którego dotyczy zwolnienie.

 

11.   W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art. 44 zw ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1 pkt 2, ocenę z języka obcego nowożytnego oraz ocenę z jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44 zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, 
z których przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty, z tym że przeliczane są na punkty odpowiednio wyższa ocena z języka obcego nowożytnego lub wyższa ocena z jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44 zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty.

 

12.   Przy przyjmowaniu do szkoły, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych 
w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają:

a)      Sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych.

b)      Kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki.

c)      Kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,

d)      Kandydaci, którzy w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej uzyskali co najmniej poprawną ocenę z zachowania.

 

13.   Dodatkowymi kryteriami różnicującymi kandydatów, w przypadku uzyskania równej liczby punktów rekrutacyjnych wynikających z kryteriów wymienionych w punkcie IV regulaminu są:

a)       Łączna liczba punktów za wyniki na egzaminie ósmoklasisty.

b)      Ocena zachowania.

c)       Liczba punktów za wyniki na egzaminie ósmoklasisty w części zbieżnej z kierunkiem kształcenia w wybranym przez kandydata oddziale.

d)      Średnia ocen z przedmiotów obowiązkowych w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

 

14.   Dodatkowe kryteria brane będą pod uwagę kolejno do momentu zróżnicowania kandydatów.

 

 

 

 

V.            Przyjmowanie podań kandydatów do PZS w Chojnowie.

 

1.       W terminie od 16 maja do 20 czerwca 2022 r. kandydat do PZS w Chojnowie składa 
w sekretariacie wniosek o przyjęcie do szkoły oraz dołącza następujące dokumenty:

a)      kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, poświadczoną przez dyrektora szkoły podstawowej, którą kandydat ukończył,

b)      kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty poświadczoną przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył,

c)      kandydaci laureaci lub finaliści konkursów przedmiotowych dołączają zaświadczenie wydane przez komisje konkursowe.

 

 

VI.            Kwalifikowanie kandydatów do PZS w Chojnowie.

 

1.      Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do PZS nastąpi 21 lipca 2022 r.

2.      Osoby umieszczone na liście kandydatów zakwalifikowanych do PZS są obowiązane potwierdzić wolę podjęcia nauki w szkole najpóźniej 29 lipca 2022 r. do godz. 1500 składając podpis na oświadczeniu i przedkładając oryginały świadectwa 
i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz dwie fotografie.

3.      Ogłoszenie ostatecznych list kandydatów przyjętych do klas pierwszych nastąpi po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego 01 sierpnia 2022 r.

4.      Osoby nieprzyjęte do szkoły są zobowiązane do odbioru złożonych dokumentów w ciągu 7 dni od zakończenia postępowania kwalifikacyjnego. W przeciwnym przypadku kopie dokumentów ulegną zniszczeniu.

5.      Kryterium rozpatrywania podań jest liczba punktów rekrutacyjnych uzyskanych przez kandydata oraz ocena z zachowania.

 

 

VII.            Tryb odwoławczy

 

1.      Kandydat do PZS w Chojnowie w ciągu trzech dni od wywieszenia ostatecznych list przyjętych do szkoły ma prawo złożyć odwołanie (w sekretariacie szkoły).

2.      Odwołanie może dotyczyć tylko niezgodności z regulaminem rekrutacji do szkoły.

3.      Odwołania rozpatruje Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna.

  

Informacje o naborze do Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie można uzyskać codziennie w godzinach od 9:00 do 14:00

 

a)       ul. Poźniaków 2, tel.: 76 819 65 15

b)      ul. Witosa1, tel.: 76 819 65 10 

c)       ul. Wojska Polskiego 16, tel.: 76 819 65 20

 

 

 
serwis przygotowany przez MEDIART (w CMS) ©