Program Profilaktyczny

 

Powiatowego Zespołu Szkół

w Chojnowie

 

na lata 2014/2015 - 2017/2018

 

 


 

Program ma charakter otwarty, będzie mógł być poddawany modyfikacjom i unowocześnieniom.

 

Spis treści

 

I.       Wstęp

II.    Podstawa prawna 

III. Cele programu

IV. Problemy i potrzeby rozwojowe uczniów

V.    Działania skierowane do młodzieży:

1.      Informacyjne

2.      Edukacyjne

3.      Działania podejmowane w klasach

4.      Działania alternatywne

VI. Działania skierowane do rodziców

VII.Działania skierowane do nauczycieli

VIII. Oczekiwane efekty działań profilaktycznych

IX.  Procedury interwencyjne

X.  Instytucje wspierające szkołę w działaniach profilaktycznych

 

 I.                   Wstęp

 

1.  Użyte w programie określenia oznaczają:

 

Demoralizacja

Mówimy o niej gdy zostają naruszone zasady współżycia społecznego, dochodzi do popełnienia czynu zabronionego, uczeń systematycznie uchyla się od obowiązku szkolnego lub kształcenia zawodowego, używa alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia nierząd, włóczęgostwo lub bierze udział w działalności grup przestępczych. Na szczególną uwagę zasługuje zapis o „naruszaniu zasad współżycia społecznego". Uczeń przejawiający takie zachowania dopuszcza się czynów charakteryzujących się arogancją, wulgarnością oraz przemocą emocjonalną. Utrudniają one lub wręcz uniemożliwiają prowadzenie zajęć lekcyjnych. Choć nie są w rozumieniu prawnym czynami karalnymi, świadczą o demoralizacji.


Cyberprzemoc

Wyzywanie, straszenie, poniżanie kogoś w Internecie, lub przy użyciu telefonu, robienie komuś zdjęć, lub rejestrowanie filmów bez jego zgody, publikowanie w Internecie lub rozsyłanie telefonem zdjęć, filmów lub tekstów, które kogoś obrażają lub ośmieszają, podszywanie się pod kogoś w sieci.

 

Procedury

Są prawną wykładnią wytyczającą ogólną drogę postępowania szkoły w trudnych sytuacjach. Jest ona zgodna z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonej


Profilaktyka

To proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a także ograniczania i likwidowania czynników, które blokują prawidłowy rozwój i zaburzają zdrowy styl życia w literaturze  określonych jako zachowania ryzykowne.

 

 Środek psychoaktywny

 Każda substancja pochodzenia naturalnego lub syntetycznego działającą na ośrodkowy układ nerwowy, określona w wykazie środków odurzających stanowiącym załącznik nr 1 do ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

 

Środek zastępczy

Substancja pochodzenia naturalnego lub syntetycznego w każdym stanie fizycznym lub produkt, roślinę, grzyba lub ich część, zawierające taką substancję, używane zamiast środka odurzającego lub substancji psychotropowej lub w takich samych celach jak środek odurzający lub substancja psychotropowa.

 

Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

To uczniowie w normie intelektualnej, o właściwej sprawności motorycznej i prawidłowo funkcjonujących systemach sensorycznych, którzy mają trudności w przyswajaniu treści dydaktycznych, wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania poznawczo-percepcyjnego.

 

Zachowania przemocowe

Zachowania o charakterze przemocowym, są lżejszą forma czynów karalnych. Ich przedmiotem mogą być inne osoby, zwierzęta, lub rzeczy. Obok przemocy fizycznej często pojawia się przemoc emocjonalna. Dokuczanie, obrażanie czy izolowanie jest odczuwane jako bardzo dotkliwe, ponieważ narusza poczucie godności i uczucia ofiary.

 2.  Program profilaktyczny jest modyfikacją programu poprzednio obowiązującego w Powiatowym Zespole Szkół w Chojnowie. Jest on wynikiem diagnozy, w której uwzględniono potrzeby rozwojowe uczniów, potrzeby wynikające ze specyfiki środowiska szkoły oraz szeroko pojęty kontekst przemian społeczno- ekonomicznych w kraju.

Diagnozę dokonano na podstawie:

-          ankiet badających poczucie bezpieczeństwa uczniów w szkole,

-          rozmów indywidualnych i wywiadów prowadzonych z uczniami, ich rodzicami

 i nauczycielami,

-          bieżących obserwacji zachowań uczniów na lekcjach, podczas przerw, zająć pozalekcyjnych, a także na imprezach organizowanych przez szkołę,

-          analizy niepowodzeń szkolnych,

-          analizy dokumentacji dotyczącej diagnozowania, monitorowania oraz podejmowania interwencji wychowawczej.

 

3.  Podstawowe problemy występujące w szkole to:

-          problemy okresu dojrzewania,

-          problemy zdrowotne oraz związane z specyficznymi trudnościami w uczeniu się,

-          problemy związane z kryzysem autorytetu dorosłych,

-          problemy związane z wysokim poziomem neurotyzmu,

-          problemy związane z komunikacją interpersonalną,

-          problemy związane z zagrożeniami XXI wieku,

-          problemy tkwiące w środowisku.

 

5.      Działania profilaktyczne - to działania skierowane do:

-          całej społeczności uczniowskiej mające na celu promocję zdrowia i zapobieganie

pojawianiu się problemów związanych z zachowaniami destrukcyjnymi,

-          nauczycieli i pracowników szkoły,

-          do rodziców uczniów.

Realizują je wszyscy nauczyciele, pracownicy szkoły, pedagog szkolny, specjaliści

i instytucje współpracujący ze szkołą oraz rodzice.

 

5.  Działania prowadzone są na kilku poziomach:

a)      informacyjnym (nie są to działania główne, ale pomocne w profilaktyce),

b)      edukacji psychologicznej i społecznej (działania, które dostarczają wiedzy i umiejętności, by uczniowie byli w stanie sami radzić sobie z zagrożeniami, są najskuteczniejsze w zapobieganiu uzależnieniom;obejmują też podejmowanie współpracy z uczniem i rodzicami, wspólne rozwiązywanie problemów i konfliktów),

c)      działalności alternatywnej (działania mające zaspokoić potrzeby młodych ludzi, np. odprężenia, zabawy, kontaktu z innymi, sukcesu;obejmują udział w akcjach profilaktycznych, spektaklach, zajęciach pozalekcyjnych, wycieczkach i imprezach szkolnych).

 

 

 

6.  Program profilaktyczny jest powiązany z programem wychowawczym i szkolnym

zestawem programów nauczania, harmonizuje w szczególności z:

a)      przedmiotami nauczania,

b)      ścieżkami edukacyjnymi,

c)      godzinami do dyspozycji wychowawcy,

d)     godzinami do dyspozycji dyrektora szkoły,

e)      zajęciami pozalekcyjnymi.

 

7.  Realizacja programu, po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną, Radę

Rodziców i Samorząd Uczniowski spoczywa na wszystkich nauczycielach, pracownikach

administracji i obsługi szkoły, przy współpracy ze specjalistami instytucji działających

na rzecz dzieci i rodziny.

 

8.  Profilaktyka w PZS w Chojnowie ma charakter:

a)      działań zintegrowanych ze szkolnym zestawem programów nauczania, wykorzystuje te programy do promowania i rozwoju psychologicznego i społecznego jednostki,

b)      samodzielnych programów profilaktycznych skoncentrowanych wokół specyficznych celów i zadań, niezależnie od realizowanych programów nauczania, np. zajęć integracyjnych w klasach pierwszych,

c)      działań incydentalnych, które są formą odpowiedzi na konkretne zdarzenia zaistniałe w szkole lub w środowisku.

 

9.  Program profilaktyczny podlega ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej, a jej wyniki

podaje się do wiadomości Rady Pedagogicznej, rodziców i uczniów.

 I.                   Podstawa prawna

 

1.              Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe 2 IV 1997 r.

2.              Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 20 listopada 1989 r., ratyfikowana przez Polskę 30 kwietnia 1991 r.

3.              Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwana „ustawą o systemie oświaty" (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329; zm. : z 1996 r. Nr 106, poz. 496; z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943; z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 299 i Nr 48, poz. 550) z późniejszymi zmianami

4.              Ustawa z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej, zwana „ustawą o pomocy społecznej" (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414; zm. : z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756, Nr 162, poz. 1118 i 1126; z 1999 r. Nr 20, poz. 170, Nr 79, poz. 885 i Nr 90, poz. 1001; z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 19, poz. 238.). Z późniejszymi zmianami

5.              Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zwana „ustawą o wychowaniu w trzeźwości" (Dz. U. Nr 35, poz. 230; zm. : z 1984 r. Nr 34, poz. 184; z 1987 r. Nr 33, poz. 180; z 1989 r. Nr 35, poz. 192; z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i Nr 73, poz. 431; z 1991 r. Nr 73, poz. 321 i Nr 94, poz. 419; z 1993 r. Nr 40, poz. 184; z 1996 r. Nr 127, poz. 593; z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 113, poz. 732 i Nr 121, poz. 770; z 1998r. Nr 106, poz. 668; z 2000 r. Nr 12, poz. 136). Z późniejszymi zmianami

6.              Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii Dziennik Ustaw nr 179 z 2005 poz. 1485zm. Dz.U. z 2006 r., Nr 66, poz. 469; Dz.U. z 2006 r., Nr 120, poz. 826; Dz.U. z 2007 r., Nr 7, poz. 48; Dz.U. z 2007 r., Nr 82, poz. 558; Dz.U. z 2009 r., Nr 18, poz. 97; Dz.U. z 2009 r., Nr 63, poz. 520; Dz.U. z 2009 r., Nr 92, poz. 753; Dz.U. z 2009 r., Nr 98, poz. 817; Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 146; Dz.U. z 2010 r., Nr 143, poz. 962; Dz.U. z 2010 r., Nr 213, poz. 1396 z późniejszymi zmianami (2010-11-27). Z późniejszymi zmianami

7.              Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2003 r w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem. Z późniejszymi zmianami

8.              Rozporządzenia MENiS z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 51, poz. 458). Z późniejszymi zmianami

9.              Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016.

10.          Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, zwana „ustawą o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu" (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55; zm. 1997 r. Nr 88, poz. 554 i 121, poz. 770; z 1999 r. Nr 96, poz. 1107.). Z późniejszymi zmianami

11.          Statut Szkoły.

12.          Program Wychowawczy Szkoły.


II.  
Cele programu

 

Celem głównym programu profilaktycznego jest dążenie do wszechstronnego rozwoju osobowego ucznia, poprzez rozbudzanie zainteresowania światem, kształcenie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów wspieranie w przygotowaniu do uczestnictwa w życiu rodzinnym, zawodowym, kulturalnym i społecznym.

 

1.      Stworzenie jednolitego i kompleksowego oddziaływania profilaktycznego na młodzież.

2.      Wspieranie wychowania i nauczania wszędzie tam, gdzie pojawia się zagrożenie dla rozwoju uczniów.

3.      Koncentrowanie się na tworzeniu warunków, w których młodzież ma dostęp do przyjaznych i bezpiecznych grup rówieśniczych.

4.      Wspieranie rodziców i nauczycieli w ich funkcjach wychowawczych i edukacyjnych.


III.          
  Problemy i potrzeby rozwojowe uczniów

 

 

 

Problemy młodzieży

Potrzeby wynikające z problemów

Problemy okresu dojrzewania:

-          biologiczne ( np. zmiany w wyglądzie),

-          społeczne ( np. kłopoty w nawiązywaniu kontaktów),

-          psychiczne ( np. zmiany nastrojów),

-          prawne ( np. brak świadomości odpowiedzialności za swoje postępowanie),

-          brak poczucia autonomii.

 

 

 

-     samoakceptacja,

-          pozytywny obraz własnej osoby,

-          rzetelna informacja na temat dojrzewania,

-          informacja na temat funkcjonującego prawa,

-          decydowania o sobie.

Problemy zdrowotne oraz związane ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się:

 

-           niewłaściwe odżywianie,

-          choroby np. bulimia, anoreksja, otyłość,

-          ADHD,

-           dysleksja, dysortografia itp.,

-          choroby: epilepsja, cukrzyca, alergie itp.

 

 

-          rzetelna wiedza o zagrożeniach w odżywianiu,

-          eliminacja mitów związanych z wyglądem zewnętrznym, pozytywny obraz własnej osoby,

-          wzmocnienie poczucia wartości,

-          pomoc w pokonywaniu trudności w przyswajaniu treści dydaktycznych,

-          pomoc w pokonywaniu niechęci lub uprzedzeń środowiska.

Problemy związane z kryzysem autorytetu  dorosłych:

-          nieporozumienia w domu,

-          konflikty z nauczycielami,

-          kwestionowanie wartości dorosłych.

 

-          konstruktywne wzorce w rodzinie, szkole, w mediach,

-          autonomia, samodzielność i szacunek, odniesienie sukcesu

-          rozmowy oraz dyskusje na tematy związane z wartościami.

Problemy związane z wysokim poziomem neurotyzmu:

-          skłonność do przeżywania stanów lękowych,

-          niska odporność na stres,

-          problemy adaptacyjne w nowym środowisku.

 

 

-          satysfakcja, miłość, radość w życiu,

-          sukces w sytuacjach trudnych i stresowych, 

-          akceptacja,bezpieczeństwo,szacunek.

Problemy związane z komunikacją interpersonalną:

-          brak umiejętności komunikowania innym swoich emocji, potrzeb, trudności itp.,

-          nieumiejętność w nawiązywaniu kontaktów,

-          kłopoty w kontaktach z rówieśnikami,

-          brak poczucia akceptacji, bezpieczeństwa oraz sensu życia,

-          nieadekwatne poczucie własnej wartości.

 

 

 

 

-          kontakt z rówieśnikami,

-          akceptacja,

-          poczucie bezpieczeństwa i własnej wartości,

-          znalezienie celów życiowych i sensu życia,

-          poczucie, że jest się ważnym dla innych ludzi.

 

Problemy związane z zagrożeniami XXI wieku:

-          uzależnienia od środków psychoaktywnych (narkotyki, alkohol, nikotyna, leki, dopalacze),

-          nerwice, choroby psychiczne, stres,

-          Internet, komputer, gry komputerowe,

telefon komórkowy,

-          cyberprzemoc.

 

 

 

-          szczęście i zadowolenie, zabawa i odpoczynek,

-          rzetelna wiedza o zagrożeniach,

-          akceptacja przez rówieśników

-          pozytywne bodźce i doznania.

Problemy tkwiące w środowisku:

-          problemy w nauce,

-          niedostatek ekonomiczny,

-          patologia rodziny,

-          euro sieroctwo.

 

-          poczucie bezpieczeństwa, akceptacja  w rodzinie,

-          adaptacja i integracja w nowym środowisku,

-          miłość rodzicielska,

-          opieka.


IV.            
Działania skierowane do młodzieży

 

1.      Działania informacyjne

 

Zadania

Formy realizacja

Zapoznanie uczniów z:

-          Statutem Szkoły,

-          Programem Wychowawczym i Profilaktycznym na dany rok szkolny,

-          prawami i obowiązkami

-          ucznia i człowieka,

-          możliwością uzyskania

-          pomocy,

-          odpowiedzialnością karną i cywilną młodzieży.

 

 

1.      Godziny wychowawcze poświęcone zapoznaniu się ze  Statutem Szkoły oraz Programem Wychowawczym i Profilaktycznym.

2.      Godziny wychowawcze dotyczące możliwości otrzymania stypendium oraz innej  pomocy finansowej lub materialnej w szkole.

3.      Godziny wychowawcze dotyczące praw i obowiązków uczniów

4.      Spotkania z pedagogiem szkolnym na temat pracy szkoły i pedagoga.

5.      Informowanie o regulaminach pracowni, sali gimnastycznej i siłowni na lekcjach organizacyjnych.

6.      Spotkania z pracownikami PPPP, Monarem itp.

7.      Spotkania z przedstawicielami Policji na temat prawnej odpowiedzialności młodzieży.

8.      Filmy edukacyjne.

9.      Indywidualne rozmowy z uczniami prowadzone przez wychowawcę lub pedagoga.

10.  Organizacja akcji antyuzależnieniowych np. dzień bez papierosa, itp.

 

Zapoznanie uczniów z  zasadami uczenia się.

1.      Godziny wychowawcze i lekcje biblioteczne na temat metod uczenia się.

2.      Spotkania z pracownikami PPPP i pedagogiem szkolnym.

3.      Spotkania z laureatami i finalistami olimpiad i konkursów.

Zapoznanie uczniów

z problemami okresu dojrzewania:

-          biologicznymi,

-          społecznymi,

-          psychicznymi.

 

1.      Spotkania z  pracownikami służby zdrowia.

2.      Godziny wychowawcze dotyczące okresu dojrzewania.

3.      Informacje na stronie internetowej.

4.      Godziny wychowawcze dotyczące zasad właściwego odżywiana się, higieny i kultury osobistej.

 

Zapoznanie uczniów

z zagrożeniami XXIw.:

-          uzależnienia,

-          nerwice, stresy,

-          choroby cywilizacyjne,

-          cyberprzemoc.

 

1.      Godziny wychowawcze na temat przyczyn uzależnień.

2.      Spotkania z przedstawicielami Policji na temat prawnej odpowiedzialności młodzieży.

3.      Spotkania z pracownikami SANEPID-u na temat HIV- AIDS

i chorób zakaźnych.

4.      Godziny wychowawcze na temat chorób cywilizacyjnych.

5.      Spotkania z położną.

6.      Godziny wychowawcze dotyczące zasad właściwego odżywiana się (bulimia, anoreksja).

7.      Propagowanie i udział w konkursach dotyczących zagrożeń.

 

2.      Działania edukacyjno-wychowawcze

 

Zadania

Formy realizacja

 

Wspieranie rozwoju osobowego ucznia oraz kształtowanie umiejętności funkcjonowania

w sytuacjach społecznych.

 

 

1.      Warsztaty komunikacji interpersonalnej.

1.      Zajęcia integracyjne.

2.      Warsztaty umiejętności społecznych organizowane

w zależności od potrzeb danej klasy.

3.      Spotkania indywidualne z pedagogiem i wychowawcą.

4.      Rozwój działalności charytatywnej.

  1. Eksponowanie uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce ( nagrody i stypendia).
  2. Nagradzanie uczniów działających na rzecz szkoły.

 

 

Diagnozowanie potrzeb bytowych (niedostatku ekonomicznego).

 

 

1.      Ankiety.

2.      Rozmowy indywidualne i wywiady prowadzone z uczniami, ich rodzicami i nauczycielami.

3.      Obserwacje zachowań uczniów na lekcjach, podczas przerw, zajęć pozalekcyjnych i na imprezach szkolnych.

4.      Analiza niepowodzeń szkolnych.

5.      Analiza dokumentacji dotyczącej diagnozowania, monitorowania oraz podejmowania interwencji wychowawczej.

Tworzenie bezpiecznego, wolnego od uzależnień środowiska wychowawczego szkoły.

1.      Zajęcia pozalekcyjne.

2.      Wycieczki szkolne.

3.      Monitoring szkolny.

4.      Zajęcia profilaktyczne.

5.      Promowanie pomocy koleżeńskiej

6.    i reagowania na przemoc.

Propagowanie zdrowego stylu życia i uczestnictwa w kulturze.

1.      Wycieczki szkolne.

2.      Wyjścia na imprezy kulturalne (spektakle

3.      profilaktyczne, kino, teatr, opera).

4.    Organizowanie oraz uczestnictwo w działalności charytatywnej.

5.      Stała współpraca z Miejskim Ośrodkiem Kultury,

6.      Sportu i Rekreacji, Miejską Biblioteką Publiczną itp. 

          


3.     
Działania podejmowane w klasach

Poziom I

Kl. ............................................................................................

Wychowawca ...........................................................................

Działania zorientowane na osobę i wspieranie jej rozwoju.

Zadania

Formy realizacji

 

Kształtowanie postaw i wartości:

-          kształtowanie i wzmacnianie poczucia własnej wartości,

-          kształtowanie

-          postaw patriotycznych i obywatelskich.

 

1.      Tworzenie okazji do wzajemnego poznania się poprzez imprezy klasowe (wycieczki, ogniska, wyjazdy studyjne, apele …)oraz zajęcia integracyjno-adaptacyjne.

2.      Tworzenie okazji do wykazania się swoimi zdolnościami i zainteresowaniami (występy, koncerty, wystawy, apele, uroczystości szkolne).

3.      Spotkania z psychologiem i pedagogiem.

4.      Godziny wychowawcze dotyczące praw człowieka oraz praw i obowiązków ucznia.

5.      Apele szkolne poświęcone uroczystościom i rocznicom państwowym.

6.      Na lekcjach wiedzy o społeczeństwie poruszanie tematów związanych z odpowiedzialnością obywatelską, wyborami samorządowymi, prezydenckimi oraz parlamentarnymi.

 

Przeciwdziałanie sytuacjom stresowym:

-          tkwiącym w szkole,

-          związanym z trudną

-          sytuacją materialną ucznia.

 

 

1.      Zapoznanie uczniów ze Statutem Szkoły, Programem Wychowawczym i Profilaktycznym.

2.      Zajęcia wyrównawcze.

3.      Pomoc koleżeńska w nauce.

4.      Realizacja godzin wychowawczych na temat efektywnego uczenia się.

5.      Indywidualna pomoc pedagoga szkolnego, informowanie

o możliwości skorzystania z pomocy PPPP.

6.      Przedstawianie trudnych sytuacji, problemów zdrowotnych

 i adaptacyjnych młodzieży na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.

7.      Kontakty pracowników szkoły z MOPS-em, GOPS-em, Miejskim Zespołem Interdyscyplinarnym.

8.      Indywidualna pomoc i opieka nad uczniami posiadającymi opinię PPPP, kontakt z Poradnią i z rodzicami.

Przygotowanie do życia w grupie:

-          Przełamywanie onieśmielenia, umiejętność

-          nawiązywania kontaktów, identyfikacja z zespołem klasowym

-          kształtowanie otwartości, empatii i wzajemnego zaufania w grupie.

 

1.      Organizacja szkoleniowych zebrań z  rodzicami.

2.      Godziny wychowawcze o zainteresowaniach i planach uczniów.

3.      Eksponowanie na forum klasy i szkoły osiągnięć sportowych i artystycznych uczniów.

4.      Przygotowanie klasowej Wigilii, Mikołajków, itp.

5.      Warsztaty z zakresu komunikacji interpersonalnej.

6.      Warsztaty radzenia sobie ze stresem.

7.      Udział młodzieży w WOŚP i innych akcjach charytatywnych.

8.      Udział w zajęciach pozalekcyjnych, które uczą autoprezentacji, radzenia sobie z tremą i lękiem.

 

Prowadzenie edukacji antyuzależnieniowej.

 

 

1.      Działania dotyczące przyczyn i skutków uzależnień:

- warsztaty profilaktyczne,

- konkursy.

2.      Działania propagujące wolne od uzależnień formy spędzania wolnego czasu (wycieczki, rozgrywki sportowe, zajęcia pozalekcyjne itp.).

3.      Spotkania z terapeutami MONAR-u.

4.      Spotkania z funkcjonariuszami Policji.

5.      Kontrola frekwencji i motywowanie uczniów do systematycznego chodzenia do szkoły.

6.      Zebrania z rodzicami na temat profilaktyki uzależnień.

7.      Stały kontakt wychowawców z rodzicami.


Poziom II

Klasa ...............................................................................................................................

Wychowawca .................................................................................................................

Działania zorientowane na właściwy wybór

Kontynuacja zadań z klasy I oraz realizacja zadań dla klasy II

 

Zadania

Formy realizacji

 

Kształtowanie asertywnych postaw wobec środków uzależniających:

- werbalizacja potrzeb,

- radzenie sobie z presją

  grupy,

- wzajemne wspieranie,

- sztuka odmawiania.

 

1.      Warsztaty zachowań asertywnych.

2.      Realizacja na godzinach wychowawczych tematów

o systemie wartości, kształtowaniu charakteru itp.

3.      Spotkania z psychologiem i pedagogiem.

4.      Spotkania tematyczne z rodzicami.

5.      Udział młodzieży w WOŚP i innych akcjach charytatywnych.

 

Zapoznanie z zasadami skutecznej komunikacji:

- analiza przyczyn zakłóceń

w procesie komunikacji,

- umiejętność aktywnego

  słuchania,

- rozwój empatii,

- poznanie zasad skutecznej

  komunikacji.

 

1.      Warsztaty kształtujące umiejętność komunikowania się.

2.      Warsztaty uczące rozwiązywania konfliktów.

3.      Realizacja zasad skutecznej komunikacji na wszystkich zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych.

4.      Spotkania z pracownikami Biura Pracy.

5.      Zajęcia na temat mediacji i negocjacji.

6.      Podejmowanie na wychowaniu do życia w rodzinie, tematów dotyczących komunikacji w rodzinie.

 

Kształtowanie pozytywnego myślenia o sobie:

-          poznawanie swoich słabych i mocnych stron,

-          docenianie własnych,

-          nawet najmniejszych sukcesów,

-          ugruntowanie poczucia dumy narodowej.

 

1.      Warsztaty dotyczące poczucia własnej wartości.

2.      Organizowanie kół zainteresowań umożliwiających uczniom rozwijanie talentów, umiejętności i uzdolnień.

3.      Promowanie sukcesów młodzieży (artystycznych, naukowych, sportowych itp.), poprzez pochwały, nagrody…

4.      Tworzenie okazji do eksponowania osiągnięć uczniów.

5.      Godziny wychowawcze na temat systemu wartości i kształtowania charakteru.

6.      Godziny wychowawcze na temat patriotyzmu.

 

Profilaktyka chorób XXI wieku.

 

 

1.      Zajęcia na temat dbania o zdrowie i higienę osobistą.

2.      Projekcje filmów o tematyce profilaktycznej

i  prozdrowotnej, dyskusje na poruszane tematy.

3.      Udział uczniów w konkursach.

4.      Organizacja akcji prozdrowotnych.

5.      Profilaktyka chorób przenoszonych drogą płciową, na zajęciach wychowania do życia w rodzinie.

Przygotowanie do zdawania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

1.      Zapoznanie uczniów z wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

2.      Warsztaty radzenia sobie ze stresem.

3.      Udział w próbnej maturze oraz próbnych egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe.


Poziom III

Klasa ..........................................................................................................................................

Wychowawca ............................................................................................................................

Kształtowanie dojrzałej postawy wobec życia, odpowiedzialne wybory.

Kontynuacja zadań z klasy I i II oraz realizacja zadań dla kl. III

 

Zadania

Formy realizacji

 

Kształtowanie właściwych postaw wobec uzależnień:

-          informowanie o społecznych i zdrowotnych skutkach uzależnień,

-          zwalczanie mitów

-          narkotykowych.

 

1.      Godziny wychowawcze na temat społecznych i zdrowotnych skutków uzależnień.

2.      Filmy o uzależnieniach i dyskusje na podjęte tematy.

3.      Spotkania z osobami pracującymi z młodzieżą uzależnioną.

4.      Spotkania z funkcjonariuszami Policji na temat odpowiedzialności  prawnej.

5.      Godziny wychowawcze dotyczące odpowiedzialności za podejmowane decyzje i wybory.

6.      Na lekcjach wychowania do życia w rodzinie podejmowanie tematów dotyczących współuzależnienia.

 

Doskonalenie umiejętności interpersonalnych:

-          poszanowanie godności innych,

-          poszanowanie zdrowia i życia.

 

1.      Warsztaty doskonalące umiejętności interpersonalne

i asertywne.

2.      Rozmowy na godzinach wychowawczych i lekcjach religii na tematy dotyczące ideałów i hierarchii wartości.

3.      Dyskusje na lekcjach języka polskiego o wzorcach osobowych w literaturze itp.

4.      Udział w patriotycznych uroczystościach szkolnych.

 

Kształtowanie odpowiedzialności za:

-          siebie i innych,

-          podejmowane decyzje i zachowania.

 

1.      Podejmowanie tematów dotyczących właściwych wyborów.

2.      Działalność w organizacjach szkolnych.

3.      Zachęcanie do pomocy koleżeńskiej w nauce.

4.      Udział młodzieży w WOŚP i innych akcjach charytatywnych.

5.      Propagowanie i praca młodzieży w szkolnym wolontariacie.

 

Szerzenie wśród młodzieży znajomości prawa

i wyrabianie nawyku poszanowania go.

 

 

1.      Spotkania z funkcjonariuszem Policji.

2.      Godziny wychowawcze na temat przestrzegania obowiązków ucznia i obywatela oraz odpowiedzialności

za ich lekceważenie.

3.      Przestrzeganie Statutu Szkoły w zakresie nagród i kar. 

4.      Na lekcjach wychowania do życia w rodzinie podejmowanie tematów dotyczących odpowiedzialności  w życiu rodzinnym i społecznym.

 

Kształtowanie postaw  tolerancji.

 

 

 

 

 

 

1.      Dyskutowanie o problematyce tolerancji na godzinach wychowawczych, lekcjach religii i wychowaniu do życia

w rodzinie itp.

2.      Konkurs wiedzy o AIDS.

3.      Spotkania z pracownikami SANEPID-u.

4.      Przekazywanie informacji o AIDS na lekcjach biologii

5.      Zajęcia na temat subkultur.

Przygotowanie do zdawania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

1.      Zapoznanie uczniów z wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

2.      Warsztaty radzenia sobie ze stresem.

3.      Udział w próbnej maturze oraz próbnych egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe.


Poziom IV

Klasa .....................................................................................................................................

Wychowawca .......................................................................................................................

Przygotowanie do pełnienia nowych ról społecznych.

Kontynuacja zadań z kl. I, II i III oraz realizacja zadań dla klasy IV

 

Zadania

Formy realizacji

 

Przygotowanie do zdawania egzaminów:

- maturalnych,

- potwierdzających

kwalifikacje

zawodowe.

 

1.      Zapoznanie uczniów z wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

2.      Wypełnianie deklaracji maturalnych oraz przygotowanie

3.      do egzaminów maturalnych oraz potwierdzających  kwalifikacje zawodowe.

4.      Udział w Dniach Otwartych Drzwi na uczelniach wyższych.

5.      Udział w targach edukacyjnych.

6.      Zajęcia z doradcą zawodowym w zakresie indywidualnej pomocy w wyborze studiów.

7.      Udostępnianie aktualnych informacji o szkolnictwie wyższym (wypożyczanie informatorów, gazetki informacyjne).

8.      Udział w próbnej maturze oraz próbnych egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

9.      Spotkania z przedstawicielami uczelni i szkół policealnych.

10.  Udział w targach pracy.

 

Zapoznanie z technikami relaksacyjnymi, redukującymi napięcie przed egzaminami.

 

1.      Warsztaty radzenia sobie ze stresem.

2.      Warsztaty z doradcami zawodowymi na temat kreowania własnej kariery zawodowej.

 

Kształtowanie postawy obywatelskiej

i odpowiedzialności

za innych.

 

 

1.      Pomoc koleżeńska w nauce.

2.      Na godzinach wychowawczych poruszanie tematów związanych z odpowiedzialnością obywatelską, wyborami do sejmu i senatu, prezydenckimi oraz samorządowymi.


4.   Działania alternatywne

 

Zadania

Formy realizacji

 

Zajęcia sportowe.

 

1.      Zajęcia wychowania fizycznego w sali gimnastycznej i siłowni.

  1. Sportowe rozgrywki międzyklasowe i międzyszkolne w piłkę siatkową, koszykową, ręczną i nożną.
  2. Klasowe wycieczki piesze i rowerowe.
  3. Organizowanie olimpiady lekkoatletycznej i turnieju szachowego.
  4. SKS-y.

 

Zajęcia pozalekcyjne.

 

1.    Zajęcia wyrównawcze.                                                                                                                           2.    Indywidualne przygotowanie do olimpiad i konkursów.                                     3.    Zajęcia fakultatywne.                                                                                               4.    Kabaret.                                                                                                              5.    Koło teatralne

 

Organizacja imprez masowych.

 

1.      Wyjścia na koncerty, spektakle teatralne i filmowe.

2.      Organizacja koncertów charytatywnych.

3.       Spektakle profilaktyczne.

4.      Organizacja PZS-ów, Dnia Wiosny, jasełek, apeli szkolnych itp.

5.      Organizacja Tygodnia Patriotyzmu.

6.      Konkursy recytatorskie.

Praca                                w organizacjach działających w szkole.

 

1.      Działalność Samorządu Uczniowskiego.

2.      Młodzieżowa Rada Miasta Chojnowa.

Organizacja i propagowanie olimpiad, konkursów i zawodów.

1.      Udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych.

2.      Udział w zawodach sportowych.

3.      Udział w konkursach i przeglądach artystycznych.

 

Zapobieganie problemom w nauce.

 

1.      Organizacja zajęć wyrównawczych w klasach.

2.      Pomoc koleżeńska w nauce..

3.      Konsultacje nauczycieli przedmiotów.

4.      Opieka pedagoga i wychowawcy nad uczniami posiadającymi opinię PPPP.

5.      Przestrzeganie Statutu przez uczniów i nauczycieli.

6.      Systematyczne informowanie rodziców o postępach w nauce.

7.      Nauczanie indywidualne uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 

Redukcja problemów wynikających z niedostatku ekonomicznego.

 

1.      Współpraca szkoły z MOPS-em i GOPS-em.

2.      Informowanie uczniów i rodziców o możliwości skorzystania z pomocy Centrum Pomocy Rodzinie.

3.      Zwolnienie ze składek na ubezpieczenie i Radę Rodziców.

4.      Zbiórka odzieży.

5.      Współpraca ze Stowarzyszeniem Pomocy Uczniom PZS w Chojnowie „Wsparcie".

6.      Organizacja kiermaszu książek itp.

7.      Możliwość wypożyczanie podręczników z biblioteki szkolnej.

8.      Pomoc jednorazowa pieniężna, zakup obiadów, biletów, dopłaty dla uczniów do biletów na  imprezy kulturalne itp.

9.      Uczestnictwo w programach pomocowych.

 

 

 


VI.  Działania skierowane do rodziców.

 

Działania Szkoły skierowane do rodziców mają stanowić pomoc w trudnej sztuce wychowania dzieci. Przybliżają zasady i prawidłowości rządzące funkcjonowaniem rodziny zwłaszcza w relacjach: rodzice - dzieci, dzieci - rodzice.

 

 

Zadania

Formy realizacji

 

Informowanie o:

- pracy szkoły,

- funkcjonowaniu

 dziecka w szkole.

 

1.      Zapoznanie ze Statutem Szkoły, Programem Wychowawczym

i Profilaktycznym, informowanie o organizacji roku szkolnego, planach lekcji, działalności kółek, terminach zebrań.

2.      Informowanie o wynikach w nauce i zachowaniu uczniów poprzez:

-          pisma informujące o wynikach w nauce,

-          rozmowy telefoniczne z rodzicami,

-          wizyty w domach uczniów,

-          zebrania z rodzicami.

 

Włączanie rodziców do pracy szkoły (kształtowanie więzi

i wspólnej odpowiedzialności

za  wychowanków.)

 

1.      Spotkania z wychowawcami (indywidualne i grupowe).

2.      Rozpoznawanie oczekiwań rodziców.

3.      Pomoc rodziców przy organizacji imprez klasowych i szkolnych.

4.      Zapraszanie rodziców na imprezy szkolne i klasowe.

5.      Listy pochwalne dla rodziców za dobrą współpracę ze szkołą.

 

Doskonalenie wiedzy

i  umiejętności z zakresu wychowania i profilaktyki.

 

 

1.      Spotkania z pedagogiem szkolnym i wychowawcą.

2.      Spotkania z pracownikami instytucji działającymi na rzecz dzieci

 i rodziny.

3.      Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej przedstawicieli

Rady Rodziców.

4.      Spotkania z pracownikami Policji, PPPP, MONAR-u itp.

5.      Zajęcia z profilaktyki uzależnień.

6.      Zajęcia, warsztaty - zgodnie z zapotrzebowaniem.

7.      Wskazanie i udostępnianie literatury pedagogiczno-psychologicznej.

 


VII. Działania skierowane do nauczycieli

 

Zadania

Formy realizacji

 

Stałe doskonalenie umiejętności wychowawczych.

 

 

1.      Poznawanie przepisów określających pracę wychowawczą

 i profilaktyczną szkoły.

2.      Prezentowanie planów profilaktycznych podczas posiedzeń rad pedagogicznych.

3.      Przygotowanie i przeprowadzanie rad szkoleniowych dotyczących pracy z młodzieżą.

4.      Pomoc przy opracowaniach klasowych planów wychowawczych.

5.      Pokazowe lekcje wychowawcze.

6.      Udział wychowawcy w warsztatowych zajęciach prowadzonych

w klasie.

7.      Wskazanie literatury pedagogiczno-psychologicznej.

8.      Służenie konspektami do pracy wychowawczej.

 

Propagowanie kursów

i szkoleń.

 

 

 

 

1.      Informowanie nauczycieli o kursach i szkoleniach.

2.      Informowanie o formach doskonalenia podczas Rad Pedagogicznych.

3.      Diagnozowanie potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego.

4.      Dofinansowanie do doskonalenia zawodowego.

 

Wspieranie nauczycieli w pracy wychowawczo-profilaktycznej.

 

1.      Spotkania wychowawców z pedagogiem i rozwiązywanie problemów wychowawczych klas.

2.      Uwzględnianie problematyki wychowawczej w rozkładach materiałów.

3.      Udział pedagogów w szkoleniach doskonalących umiejętności profilaktyczne.

 

VIII.  Oczekiwane efekty działań profilaktycznych

 

1.      Zwiększenie świadomości społeczności szkolnej na temat negatywnych skutków używania środków psychoaktywnych oraz przemocy. Otrzymanie przez nich informacji, dotyczących możliwości uzyskania pomocy w sytuacji problemowej.

2.      Poznanie sposobów rozwiązywania konfliktów i osiągania kompromisów.

3.      Stworzenie dobrej atmosfery w szkole, tak by uczniowie czuli się akceptowani przez rówieśników i nauczycieli.

4.      Aktywizacja uczniów,  udział w życiu szkoły poprzez pełnienie funkcji społecznych oraz udział w kołach zainteresowań, występach, zawodach

i konkursach.

5.      Zapoznanie uczniów i rodziców z  treścią przepisów regulujących życie

i funkcjonowanie szkoły.

6.      Zacieśnienie współpracy pracowników szkoły z rodzicami.

7.      Podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie metod wychowawczych

i profilaktyki.


IX.  Procedury interwencyjne

1.      Uczeń, który nie ukończył 18 lat, używa alkoholu lub innych środków w celu  

wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia nierząd, bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji.                                                                                                          

Należy podjąć następujące kroki: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

a)      przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy,

b)      wychowawca informuje o fakcie pedagoga/psychologa szkolnego i dyrektora szkoły,

c)      wychowawca wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i przekazuje im uzyskaną informację, przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz z uczniem, w ich obecności; w przypadku potwierdzenia informacji, zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem; w toku interwencji profilaktycznej może zaproponować rodzicom skorzystanie z porady specjalistycznej placówki i udział dziecka w programie terapeutycznym,

d)     jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal

z wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka, dyrektor szkoły pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję (specjalistę ds. nieletnich),

e)      jeżeli szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki oddziaływań wychowawczych, (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkania z pedagogiem, psychologiem, itp.), a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, dyrektor szkoły powiadamia sąd rodzinny lub policję; dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji,

f)       jeżeli zachowania świadczące o demoralizacji przejawia uczeń, który ukończył 18 lat, a nie jest to udział w działalności grup przestępczych, czy popełnienie przestępstwa, to należy zastosować działania według punktów od a do c,

g)      w przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przez ucznia, który ukończył 17 lat, przestępstwa ściganego z urzędu lub jego udziału w działalności grup przestępczych, zgodnie z art. 304 § 2 kodeksu postępowania karnego, dyrektor szkoły jako przedstawiciel instytucji, jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub policję.

 

2.      Nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

Podejmuje następujące kroki:

 

a)      powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy,

b)      odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go samego; stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie,

c)      zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów, których zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły; 

d)     w przypadku przekazania ucznia rodzicom, nauczyciel sporządza notatkę służbową o zaistniałym incydencie, o przekazaniu ucznia pod wpływem alkoholu rodzicom. Notatkę podpisują rodzice, nauczyciel interweniujący i drugi współpracujący z nim nauczyciel (wychowawca, pedagog),

e)      gdy rodzice/opiekunowie odmówią odebrania dziecka, dyrektor wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie udzielenia pomocy medycznej, o pozostaniu ucznia w szkole, czy przewiezieniu do placówki służby zdrowia, albo przekazaniu go do dyspozycji funkcjonariuszom policji  decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia ucznia i w porozumieniu z dyrektorem,

 

f)       dyrektor szkoły zawiadamia najbliższą jednostkę policji, gdy rodzice ucznia będącego pod wpływem alkoholu odmawiają przyjścia do szkoły, a jest on agresywny, bądź swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu lub zdrowiu innych osób,

g)      w przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości[1], policja ma możliwość przewiezienia ucznia do izby wytrzeźwień, albo do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych  na czas niezbędny do wytrzeźwienia (maksymalnie do 24 godzin), o tym fakcie zawiadamia się rodziców/opiekunów oraz sąd rodzinny jeśli uczeń nie ukończył 18 lat,

h)      w stosunku do ucznia wychowawca klasy podejmuje działania zgodne ze Statutem Szkoły oraz przekazuje rodzicom /opiekunom pisemną lub ustną informację na temat wyciągniętych w stosunku do ucznia konsekwencji,

i)        jeżeli powtarzają się przypadki, w których uczeń (przed ukończeniem 18 lat) znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie szkoły, to dyrektor szkoły ma obowiązek powiadomienia o tym policji (specjalisty ds. nieletnich) lub sądu rodzinnego,

j)        spożywanie alkoholu na terenie szkoły przez ucznia, który ukończył 17 lat, stanowi wykroczenie z art. 43 ust. 1 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, należy o tym fakcie powiadomić policję; dalszy tok postępowania leży w kompetencji tej instytucji.

 

 

3.      Nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyk.

      Podejmuje następujące kroki:

 

a)      nauczyciel zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancje przed dostępem do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji, próbuje (o ile to jest możliwe w zakresie działań pedagogicznych) ustalić, do kogo znaleziona substancja należy,

b)      powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły, który wzywa policję,

c)      po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje informacje dotyczące szczegółów zdarzenia.

d)     całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną notatkę z ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami.

 

 

4.      Nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk.

Podejmuje następujące kroki:

 

a)      nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor, itp.) ma prawo żądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni (we własnej odzieży), ew. innych przedmiotów budzących podejrzenie co do ich związku z poszukiwaną substancją (nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać przeszukania odzieży, ani teczki ucznia - jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji),

b)      o swoich spostrzeżeniach powiadamia dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów ucznia i wzywa ich do natychmiastowego stawienia się,

c)      w przypadku, gdy uczeń, mimo wezwania, odmawia przekazania nauczycielowi substancji i pokazania zawartości teczki, dyrektor szkoły wzywa policję, która przeszukuje odzież i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję i przekazuje ją policji, (Ograniczenie się do zabezpieczenia narkotyku wyłącznie w ramach czynności wewnątrzszkolnych, przy braku powiadomienia policji stanowi naruszenie art. 62 ust. 1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii)

d)     jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel po odpowiednim zabezpieczeniu, zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją do jednostki policji, 

e)      całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną notatkę z ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami.

 

5.      Uczeń ma liczne nieobecności (wagary).

Należy podjąć następujące kroki:

 

a)      wychowawca przeprowadza indywidualną rozmowę z uczniem,

b)      wychowawca telefonicznie lub w razie potrzeby pisemnie powiadamia rodziców i zaprasza ich do współpracy w rozwiązywaniu problemu,

c)      wychowawca oddaje ucznia pod opiekę pedagoga, który podejmuje działania zgodnie z potrzebą (np. spisuje kontrakt),

d)     wychowawca udziela pisemnego upomnienia nr 1 w obecności klasy,

e)      wychowawca udziela pisemnego upomnienia nr 2 w obecności klasy,

f)       wychowawca wraz z pedagogiem lub nauczycielem wskazanym przez dyrektora, dokonuje wizyty w domu ucznia,

g)      udzielenie nagany dyrektora szkoły,

h)       w sytuacji gdy uczeń nie ukończył jeszcze 18 roku życia, wychowawca informuje o zaprzestaniu realizowania obowiązku nauki, urząd miasta lub gminy odpowiedni do miejsca stałego zamieszkania ucznia, (ustawa o systemie oświaty art.16 ust.6b i art.20 ust.2 )

i)        skreślenie z listy uczniów,

j)        dyrektor szkoły informuje o tym fakcie urząd miasta lub gminy odpowiedni do miejsca stałego zamieszkania ucznia,

Każdy przypadek wagarów należy traktować indywidualnie i poddać szczegółowej analizie. W sytuacji wskazującej na demoralizację ucznia, należy zastosować odpowiednią procedurę (procedura nr 1).

6.      Uczeń jest  sprawcą czynu karalnego lub przestępstwa.

Należy podjąć następujące kroki:

 

a)      przerwać zachowania agresywne,

b)      poinformować wychowawcę,  pedagoga o zdarzeniu,

c)      ustalić okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia (odpowiedzialni: wychowawca, pedagog, nauczyciel interweniujący),

d)     powiadomić dyrektora szkoły,

e)      powiadomić rodziców uczniów - sprawcy i ofiary,

f)       powiadomić policję w przypadku, gdy sprawa jest poważna (rozbój, uszkodzenie ciała) lub sprawca nie jest uczniem szkoły i jego tożsamość nie jest nikomu znana,

g)      zabezpieczyć ewentualne dowody przestępstwa lub przedmioty pochodzące z przestępstwa i przekazać je policji,

h)      ustalić z wychowawcą w porozumieniu z dyrekcją, zgodnie ze Statutem Szkoły, sankcje wobec ucznia,

i)przekazać rodzicom/opiekunom pisemną lub ustną informację nt. wyciągniętych konsekwencji wynikających ze Statutu Szkoły.

 

7.      Uczeń jest ofiarą czynu karalnego.

Należy podjąć następujące kroki:

a) udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej (odpowiedzialni: higienistka lub nauczyciel interweniujący),

b) poinformować dyrektora szkoły o zdarzeniu,

c) powiadomić rodziców ucznia,

d)w przypadku gdy uczeń dozna obrażeń, wezwać Pogotowie Ratunkowe,

e) wezwać policję do szkoły, gdy istnieje konieczność profesjonalnego zabezpieczenia dowodów przestępstwa,

f)  ustalić okoliczności zdarzenia ( sporządzić notatkę służbową),

g) przekazać rodzicom /opiekunom ustną informację na temat wyciągniętych konsekwencji wobec ucznia, sprawcy czynu karalnego.

 

8.      Procedura postępowania w przypadku zaginięcia lub zniszczenia spowodowanego pożarem, powodzią ewentualnie innymi zdarzeniami losowymi dziennika lekcyjnego, dziennika zajęć pozalekcyjnych, dziennika pedagoga, dziennika bibliotekarza

    Należy podjąć następujące kroki:

 

a)   w przypadku uzyskania informacji o zaginięciu lub zniszczeniu dziennika,    wychowawca lub nauczyciel zgłasza ten fakt dyrektorowi szkoły a następnie ustala kolejność osób korzystających z dokumentów w ciągu ostatnich 2 dni,

b)   po upływie 2 dni, jeżeli dziennik nie odnajdzie się, dyrektor szkoły powołuje komisję, której zadaniem jest:

-     ustalenie zakresu zniszczeń,

-     ustalenie okoliczności zaginięcia/zniszczenia,

-     ustalenie możliwości odtworzenia treści zapisanych w dzienniku,

c)   komisja stara się o odtworzenie danych zawartych w dzienniku na podstawie:

-     sprawdzianów i zadań klasowych (nauczyciel ma obowiązek  przechowywania ich do końca roku szkolnego),

-     kart wycieczek oraz wyjść pozaszkolnych w celu odtworzenia frekwencji,

-     notatek nauczycieli i ich ustnych oświadczeń,

-     księgi protokołów Rady Pedagogicznej,

-     dziennika wychowawcy,

d)  dyrektor szkoły powiadamia Kuratorium Oświaty i organ prowadzący o powołaniu komisji i wynikach jej pracy,

e)  w przypadku zaginięcia, w zależności od okoliczności, ustaleń komisji oraz realnych możliwości odtworzenia dokumentów, dyrektor szkoły podejmuje decyzję odnośnie ewentualnego powiadomienia policji,

f)   po ostatecznym rozstrzygnięciu sprawy dyrektor szkoły wraz z Radą Pedagogiczną dokonuje analizy zaistniałej sytuacji pod kątem skuteczności zabezpieczenia dokumentacji szkolnej.

 

 

9.          Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel (inny pracownik szkoły) wykryje fałszerstwo.

Należy podjąć następujące kroki:

a)      powiadomić o tym fakcie wychowawcę lub pedagoga,

b)      wychowawca (pedagog) wzywa do szkoły rodziców ucznia i powiadamia ich

o zaistniałym fakcie,

c)      w obecności rodziców podjąć decyzję o dalszym postępowaniu,

d)     w przypadku powtarzających się sytuacji fałszerstw, szkoła postępuję zgodnie z procedurą nr 1.

 

10.  Procedura postępowania w przypadku konfliktu uczeń- nauczyciel.

 Należy podjąć następujące kroki:

a)      uczeń zgłasza swoje zastrzeżenia do przewodniczącego klasy lub wychowawcy,

b)      wychowawca klasy przeprowadza rozmowę wyjaśniającą ze stronami konfliktu,

c)      jeżeli konflikt nie został rozstrzygnięty, sprawa zostaje przekazana szkolnemu pedagogowi i ewentualnie wicedyrektorowi,

d)     jeśli stroną konfliktu jest wychowawca, to uczeń zwraca się do pedagoga, opiekuna SU lub  wicedyrektora, którzy podejmują się mediacji,

e)      jeżeli konflikt nie został rozstrzygnięty, sprawę przekazuje się dyrektorowi szkoły, który w razie konieczności angażuje w rozwiązanie sporu rodziców,

f)       w przypadku konfliktów zaistniałych pomiędzy pracownikami szkoły rozstrzygnięcia dokonuje dyrektor.

 

  1. Procedura postępowania w przypadku gdy Policja dokonuje zatrzymania nieletniego sprawcy czynu karalnego przebywającego na zajęciach w szkole.

Należy podjąć następujące kroki:

a)      funkcjonariusz Policji przedstawia dyrektorowi powód przybycia i okazuje legitymację służbową,

b)      dyrektor  zapisuje dane osobowe i numer legitymacji służbowej policjanta celem sporządzenia własnej dokumentacji,

c)      policjant informuje dyrektora o przyczynie zatrzymania ucznia.

d)     pedagog szkolny sprowadza nieletniego do gabinetu dyrektora;

e)      policjant informuje nieletniego o przyczynach przybycia i czynnościach, jakie zostaną wykonane w związku ze sprawą, np. przesłuchanie, okazanie;

f)       dyrektor szkoły informuje telefonicznie rodziców o podjętych działaniach względem ich dziecka przez Policję;

g)      po zakończonych czynnościach, w przypadku gdy wykonywane były w obecności pedagoga szkolnego, Policja odwozi ich do szkoły lub do miejsca zamieszkania;

h)      w przypadku zaistnienia przesłanek do zatrzymania nieletniego w Policyjnej Izbie dziecka policjant informuje o tym rodziców/opiekunów prawnych  oraz pedagoga szkolnego

 

 

 

 

X.   Instytucje wspierające szkołę w działaniach profilaktycznych.

 

Nazwa instytucji

Formy współpracy

1.      Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

 

a)      terapia indywidualna

b)      terapia rodzinna

c)      poradnictwo

d)     grupy wsparcia

e)      konsultacje logopedyczne i psychologiczne

f)       prowadzenie warsztatów z:

-          komunikacji

-          asertywności

-          negocjacji

2.      Komisariat Policji w Chojnowie

a)      monitoring terenu wokół szkoły

b)      spotkania z Radą Pedagogiczną i uczniami

c)      profilaktyka zachowań aspołecznych

3.      Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Legnicy

a)      rozwiązywanie problemów dotyczących zdrowia psychicznego, np. stres, anoreksja, bulimia, uzależnienie

b)      wspieranie rodziny w rozwiązywaniu problemów wychowawczych

4.      Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy

a)      pomoc materialna rodzinom

b)      pomoc prawna

c)      nadzorowanie uczniów z rodzin zastępczych

5.      Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej

pomoc materialna rodzinom

 

6.       MONAR

a)       zajęcia profilaktyczne

b)      konsultacje

7.      Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji

w Chojnowie

a)   zajęcia pozalekcyjne                                                                b)  organizacja koncertów, spektakli itp.

 

8.      Miejski Zespół Interdyscyplinarny

w Chojnowie

a)      przeciwdziałanie przemocy rodzinnej

b)      zakładanie Niebieskiej Karty

 

 

 

 [1]Stężenie we krwi powyżej 0,5 ‰ alkoholu lub w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3

 

serwis przygotowany przez MEDIART (w CMS) ©