Program Wychowawczy

 

Powiatowego Zespołu Szkół

w Chojnowie

 

na lata 2014/2015 – 2017/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. MISJA SZKOŁY

Stymulowanie rozwoju młodego człowieka poprzez wszechstronne kształcenie, wychowanie w kulturze, ukierunkowanie na dobro, prawdę i miłość. Kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie w dynamicznie rozwijającym się świecie

 

II. CELE WYCHOWAWCZE

Lp.

Cel ogólny

Cele szczegółowe

Formy realizacji

 

1.

Rozwój intelektualny ucznia

 

1.      Poznawanie swoich uzdolnień i ich twórcze wykorzystanie.

2.      Rozszerzanie zainteresowań.

3.      Rozpoznawanie własnych potrzeb edukacyjnych oraz umiejętność uczenia się.

4.      Umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania                                  i krytycznej analizy informacji.

5.      Umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi.

 

-     stosowanie aktywizujących metod pracy (np. drama, „burza mózgów"),

-     udział w olimpiadach przedmiotowych i konkursach,

-      wykorzystanie na lekcji różnych źródeł informacji (Internet, programy multimedialne, słowniki, prasa) oraz form życia kulturalnego (np. muzeum, teatr, kino),

-     lekcje biblioteczne,

-     wykorzystanie mediów w pracy dydaktycznej,

-     spotkania z interesującymi ludźmi,

-     wycieczki dydaktyczne,

-     zajęcia pozalekcyjne,

-     zajęcia wyrównawcze,

-     zajęcia fakultatywne,

-     zajęcia z doradcami zawodowymi,

-     spotkania z przedstawicielami Biura Pracy.

 

2.

Rozwój emocjonalny ucznia

 

1.      Rozwijanie własnej sfery emocjonalnej i samoświadomości pomagającej w opanowaniu uczuć.

2.      Kształtowanie inteligencji emocjonalnej (przyjaźni, koleżeństwa, miłości, wyobraźni, twórczego myślenia…..)

 

-     zajęcia integracyjne w klasach i grupach warsztatowych,

-     warsztaty wspierające rozwój emocjonalny ucznia np. teatralne,

-     ankiety wg potrzeb,

-     dokumentacja wychowawcza,

-     angażowanie uczniów w życie szkoły,

-     rozmowy indywidualne z pedagogiem i wychowawcą,

-     pomoc pedagogów i wychowawców w rozwiązywaniu  konfliktów,

-     warsztaty psychoedukacyjne np. asertywności, komunikacji interpersonalnej, autoprezentacji itp.

 

3.

Rozwój społeczny i moralny ucznia

 

1.      Kształtowanie umiejętności funkcjonowania w grupie oraz pracy zespołowej.

2.      Kształtowanie umiejętności życia w rodzinie i uczenie odpowiedzialności za swoje czyny.

3.      Kształtowanie postawy tolerancji.

4.      Poznawanie kultury europejskiej.

5.      Wdrażanie do samorządności i demokracji.

6.      Kształtowanie postaw patriotycznych.

7.      Zapobieganie demoralizacji

 

 

-     pomoc pedagogów i wychowawców w rozwiązywaniu zaistniałych konfliktów,

-     zajęcia integracyjne dla zespołów klasowych,

-     warsztaty psychoedukacyjne np. asertywności, komunikacji interpersonalnej, autoprezentacji itp.

-      zajęcia kształtujące postawę tolerancji,

-     pogadanki prorodzinne,

-     zajęcia z wychowania do życia w rodzinie,

-     dyskusje inspirowane filmami, spektaklami, lekturą,

-     organizowanie wycieczek i wyjazdów krajowych i zagranicznych,

-     poznawanie kultury europejskiej przy wykorzystaniu środków audiowizualnych i Internetu,

-     organizowanie imprez i konkursów o tematyce europejskiej np. językowych,

-     przygotowanie uroczystości szkolnych związanych ze świętami narodowymi, szkolnymi, religijnymi itp.,

-     udział w pracach Samorządu Uczniowskiego,

-     współpraca uczniów z mediami lokalnymi,

-     przestrzeganie systemu nagród i kar zgodnie ze Statutem Szkoły,

-     dbałość o przestrzeganie norm społecznych w szkole.

 

4.

Rozwój fizyczny i zdrowotny uczniów.

 

1.      Propagowanie zdrowego stylu życia, w tym higieny psychicznej.

2.      Kształtowanie właściwych nawyków higienicznych i zdrowotnych.

3.      Rozwój sprawności fizycznej.

4.      Profilaktyka zagrożeń i uzależnień (narkotyki, alkohol, nikotyna, dopalacze, AIDS, przemoc, przestępczość, agresja, sekty, Internet, telefon…).

5.      Uwrażliwianie uczniów na sprawy ekologii lokalnej, regionalnej i światowej.

6.      Zagospodarowanie czasu wolnego uczniów, jako alternatywy dla przynależności do grup nieformalnych.

 

-     wycieczki turystyczne, np. w góry,

-     udział w zajęciach rekreacyjno- sportowych,

-     zajęcia radzenia sobie ze stresem,

-     zajęcia na temat profilaktyki uzależnień,

-     zapraszanie do szkoły osób kompetentnych- prowadzących warsztaty, prelekcje, itp.,

-     lekcje na tematy związane z ekologią,

-     konkursy proekologiczne,

-     zajęcia SKS,

-     turnieje sportowe,

-     udział w turniejach organizowanych poza szkołą,

-     spotkania uczniów ze specjalistami z zakresu uzależnień.

 

 

5.

Wychowanie w kulturze

 

1.      Umożliwienie uczniom korzystania z dóbr kultury i ukazanie ich jako środka przekazu wartości ogólnoludzkich.

2.      Angażowanie uczniów w życie kulturalne szkoły.

3.      Podtrzymywanie tradycji narodowych, rodzinnych, regionalnych i religijnych.

4.      Rozwój talentów, zainteresowań i postaw młodzieży.

 

 

-     wyjazdy do teatru, opery, kina, ważne wystawy malarstwa, koncerty,

-     organizowanie przeglądów kabaretowych, konkursów recytatorskich i  przedmiotowych,

-     zachowanie tradycji szkoły,

-     organizowanie imprez narodowych i okolicznościowych,

-     działalność artystycznych kółek pozalekcyjnych np. kabaretowego, teatralnego itp.,

-     udział w konkursach i przeglądach rejonowych, wojewódzkich i ogólnopolskich,

-     organizowanie konkursów.

 

6.

Troska o bezpieczeństwo w szkole

 

1.      Zabezpieczenie przed wchodzeniem na teren szkoły dilerów narkotykowych, ludzi pod wpływem alkoholu itp.

2.      Zapobieganie wandalizmowi.

3.      Zapobieganie zagrożeniom.

 

-     prowadzenie nauczycielskich dyżurów szkolnych,

-     zdecydowana reakcja dyrekcji i całego grona pedagogicznego na akty wandalizmu i agresji uczniów,

-     szkolenia rady pedagogicznej, rodziców i uczniów w celu skuteczniejszej prewencji,

-     spotkania rodziców i uczniów z Policją,

-     informowanie uczniów o konieczności przestrzegania zasad BHP,

-     po trzech latach realizacji Programu ponowne  badanie poczucia bezpieczeństwa uczniów w szkole.

 

 


III. WYRÓŻNIONE OBSZARY PRACY WYCHOWAWCZEJ.

 

1.      Praca wychowawcza każdego nauczyciela:

 

-        realizacja treści programowych zgodnie z celami wychowawczymi,

-        współpraca z wychowawcą wspomagająca realizację programu wychowawczego klasy (respektowanie zasad i ustaleń),

-        wykorzystywanie aktywizujących metod dydaktycznych, wdrażanie do wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł (np. medialnych),

-        propagowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów,

-        aktywizowanie uczniów w czasie lekcji,

-        wyzwalanie aktywności pozalekcyjnej uczniów,

-        wnioskowanie o diagnozę psychologiczną i uwzględnianie zaleceń specjalistów w pracy z uczniem,

-        indywidualizacja pracy z uczniem,

-        umożliwienie uczniom dokonania adekwatnej samooceny,

-        stałe doskonalenie zawodowe i zdobywanie umiejętności psychologicznych (wewnątrzszkolne i zewnętrzne szkolenia i kursy),

-        sygnalizowanie wychowawcy klasy o specjalnych potrzebach edukacyjnych jego uczniów.

 

2.      Działalność wychowawców klas:

 

-        opracowanie programu wychowawczego klasy i prowadzenie godzin wychowawczych,

-        integracja klasy,

-        otaczanie indywidualną opieką każdego wychowanka,

-        inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,

-        podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami, a innymi członkami społeczności szkolnej,

-        współpraca z rodzicami, specjalistami ze szkoły i spoza niej,

-        inicjowanie i koordynowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

-        obserwowanie, notowanie i ocenianie zachowań uczniów.

 

3.      Współpraca z rodzicami:

 

-        zapoznanie rodziców ze Statutem Szkoły, Szkolnym Programem Wychowawczym i Profilaktycznym,

-        pedagogizacja rodziców podczas zebrań klasowych,

-        przeprowadzenie ankiet i sondaży wśród rodziców,

-        określenie form indywidualnych kontaktów z rodzicami w wypadkach szczególnie uzasadnionych, składanie wizyt w domach uczniów,

-        składanie przez rodziców wniosków dotyczących zmian funkcjonowania szkoły,

-        materialne i organizacyjne wspieranie działań szkoły przez rodziców,

-        udzielanie pomocy rodzinom potrzebującym pomocy.

 

 

 

4.      Praca Samorządu Uczniowskiego:

 

-        koordynowanie prac związanych z organizacją uroczystości szkolnych,

-        inspirowanie działalności samorządów klasowych,

-        przeprowadzanie sondaży i opiniowanie pracy szkoły,

-        inspiracja działalności charytatywnej zgodnie z potrzebami szkoły i środowiska lokalnego,

-        współpraca z nauczycielami, dyrekcją szkoły i rodzicami,

-        współpraca z władzami lokalnymi,

-        opiniowanie wniosku o skreślenie z listy uczniów,

-        realizacja zadań statutowych,

-        współpraca z prasą lokalną.

 

5.      Współpraca ze środowiskiem:

 

-        współpraca z władzami lokalnymi (miasta, gminy, starostwa) celem rozwijania wśród młodzieży samorządności i demokracji,

-        działalność w Młodzieżowej Radzie Miasta,

-        udział w różnych formach aktywności kulturalnej:MOKSiR, MBP, Parafia, Stowarzyszenie Pomocy Uczniom Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie „Wsparcie" i innymi stowarzyszeniami

-        współpraca z samorządami terytorialnymi i instytucjami w celu realizacji programów profilaktycznych i terapeutycznych (Policja, Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, MONAR, MOPS, GOPS i inne),

-        współpraca w zakresie rozwijania umiejętności zawodowych ucznia zgodnie z profilem szkoły,

-        współpraca w zakresie kultury fizycznej i sportu,

-        działalność charytatywna: Dom Pomocy Społecznej w Świebodzicach, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Stowarzyszenie Pomocy Uczniom Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie „Wsparcie",

 

6.      Programy profilaktyczno – zdrowotne

-        prowadzenie monitoringu zagrożeń,

-        realizacja programów profilaktyczno-zdrowotnych,

-        opracowanie i realizacja Programu Profilaktycznego Szkoły na lata 2014/2015 – 2017/2018

 

 

 

 

 

 

serwis przygotowany przez MEDIART (w CMS) ©