EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE

  sesja zimowa styczeń-luty 2019r.

 

Harmonogram części pisemnej egzaminu z kwalifikacji w zawodzie

 

DATA

 

KWALIFIKACJA

 

MIEJSCE  EGZAMINU

 

ZESPÓŁ NADZORUJĄCY

CZĘŚĆ PISEMNĄ

 

 

10.01.2019

(czwartek)

godz. 10.00

(60 min.)

 

M.18  – 1

M.19 – 6

      A.18 – 4

      A.35 – 3

[14 osób]

 

 

PZS w Chojnowie

sala nr - 1

(aula ul. Witosa)

 

 

Małgorzata Rzeźnik-Wójtowicz

                                                przewodniczący

Jacek Najduk  - członek

Tomasz Susmęd - członek (Gimnazjum nr 1)

 

10.01.2019

(czwartek)

godz. 12.00

(60 min.)

 

 A.36  - 12

M.44 - 8

 T.12  - 11

[31 osób]

 

 

PZS w Chojnowie

sala nr - 1

(aula ul. Witosa)

 

 

 

Agnieszka Kilkusprzewodniczący

Małgorzata Bury- członek

Dorota Kamińska – członek (Gimnazjum nr 2)

 

10.01.2019

(czwartek)

godz. 14.00

(60 min.)

 

 

M.42.

[6 osób]

 

PZS w Chojnowie

sala nr - 1

(aula ul. Witosa)

 

Elżbieta Zięcina - przewodniczący

Bożena Szarek  - członek (SP Nr 4)

 

Harmonogram części praktycznej egzaminu z kwalifikacji w zawodzie

 

DATA

 

KWALIFIKACJA

 

MIEJSCE  EGZAMINU

 

 

ZESPÓŁ NADZORUJĄCY

CZĘŚĆ PRAKTYCZNĄ

 

 

09.01.2019

(środa)         godz. 9.00

(150 min.)

 

 

 

T.11.

[1 osoba]

 

PZS w Chojnowie

sala nr- 5

(pracownia hotelarska przy ul. Witosa 1)

 

 

Józef Chrząszcz– przewodniczący

Celina Witkowska  – członek (Poradnia PP)

 

 

 

 

09.01.2019

(środa)         godz. 13.00

(150 min.)

 

T.12.

[11 osób]

PZS w Chojnowie

sala nr- 5A

(sala obok pracowni hotelarskiej

 ul. Witosa 1)

 

 

 

Artur Tomala – przewodniczący

Iwona Faluta-Borys – członek (Przedszkole Nr 3) 

 

 

 

09.01.2019

(środa)         godz. 13.00

(120 min.)

 

M.42.

[6 osób]

 

PZS w Chojnowie

sala nr- 10

(pracownia ekonomiczna

ul. Witosa 1)

 

Joanna Więcław – przewodniczący

Anna Świdurska –  członek (SP Nr 3)

 

 

 

 

 

16.01.2019

(środa)         godz. 9.00

(180 min.)

 

 

A.35.

[3 osoby]

 

 

 

PZS w Chojnowie

sala nr- 4

(pracownia

ekon. – informat.

ul. Witosa 1)

 

 

Artur Wójcik  – przewodniczący

Bożena Szarek  - członek (SP Nr 4)

 

asystent techniczny: Anna Ostropolska

 

 

17.01.2019

(czwartek)         godz. 8.00

(120 min.)

 

 

M.44.

[8 osób]

 

 

CKP w Legnicy

sala nr - 121

(ul. Grunwaldzka

 2-20)

 

 

Zygmunt Bień  – przewodniczący

Zbigniew Kałuża  – członek (CKP Legnica)

 

asystent techniczny: Grzegorz Enzinger

 

 

18.01.2019

(piątek)         godz. 9.00

(180 min.)

 

 

A.36.

[12 osób]

 

 

 

PZS w Chojnowie

sala nr- 4

(pracownia

ekon. – informat.

ul. Witosa 1)

 

 

Joanna Więcław  – przewodniczący

Katarzyna Adamska –  członek (SP Nr 3)

 

asystent techniczny: Anna Ostropolska

 

 

 

Oznaczenie kwalifikacji:

CZĘŚĆ PISEMNA

M.18.

poprawka

M.19.

poprawka

T.12.

IV THOT

A.36.

IV TE

A.18.

poprawka

M.44.

IV TM

M.42.

IV TPS

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

T.11.

UCZEŃ

T.12.

IV THOT

A.35.

poprawka

A.36.

IV TE

M.42.

IV TPS

M.44.

IV TM

 

Oznaczenie sali :

sala nr 5 (ul. Witosa)    pracownia hotelarska s.19, I piętro

sala nr 5a (ul. Witosa)  pracownia języka polskiego s. 17, I piętro

sala nr 10 (ul. Witosa)  pracownia ekonomiczna s. 31, II piętro

sala nr 121(Centrum Kształcenia Praktycznego w Legnicy ul. Grunwaldzka 2-20 : budynek)

sala nr.1 (ul. Witosa)    aula

sala nr.4 (ul. Witosa)    pracownia ekonomiczno-informatyczna s. 30, II piętro

 

ZDAJĄCY NA CZĘŚĆ PISEMNĄ I PRAKTYCZNĄ EGZAMINU POTWIERDZAJACEGO KWALIFIKACJĘ W DANYM ZAWODZIE ZGŁASZAJĄ SIĘ CO NAJMNIEJ PÓŁ GODZINY WCZEŚNIEJ Z DOWODEM TOŻSAMOŚCI (DOWODEM OSOBISTYM) ORAZ DŁUGOPISEM Z CZARNYM WKŁADEM.

KAŻDY ZDAJĄCY W CZĘŚCI PISEMNEJ MOŻE MIEĆ KALKULATOR PROSTY - jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb

 

Własne, dozwolone przybory, które zdający może wnieść na salę części praktycznej egzaminu z poszczególnych kwalifikacji

Lp.

Oznaczenie

kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

Materiały i przybory pomocnicze

1.

T.11.

Planowanie i realizacja usług w recepcji

Kalkulator prosty

2.

T.12.

Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

Kalkulator prosty

3.

A.35.

Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

Kalkulator prosty

4.

A.36.

Prowadzenie rachunkowości

Kalkulator prosty

5.

M.44.

Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

----------------------------------------------------

6.

M.42.

Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

kalkulator prosty*,ołówek, gumka, linijka,  temperówka

 

 

WYNIKI EGZAMINU – 22 MARCA 2019r.

 

Przekazanie szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla absolwentów, którzy uzyskali wykształcenie średnie

26 kwietnia 2019r. – 24 maja 2019r.

(Informacja o zasadach udostępnienia do wglądu odczytanej elektronicznie karty odpowiedzi z części pisemnej egzaminu  oraz  karty oceny  z części praktycznej egzaminu zamieszczone są na stronie internetowej OKE: www.oke.wroc.pl, zakładka: Egzamin zawodowy/Wgląd do prac egzaminacyjnych. Miejscem wglądu będzie siedziba Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu, ul. Zielińskiego 57 )

 

 

PEŁNA INFORMACJA O WYNIKACH z poszczególnych części egzaminu  oraz ODBIÓR Świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzieSEKRETARIAT budynku szkolnego PZS w Chojnowie (I piętro) przy ul. WITOSA 1

Zdający, który nie zdał  egzaminu ponownie składa deklarację do kierownika szkolenia praktycznego, p. Jolanty Chylak po otrzymaniu informacji o wynikach egzaminu zawodowego.

 

 

 

Zasady składania pisemnej deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie uczniów i absolwentów PZS w Chojnowie

W trakcie (oraz po ukończeniu szkoły – absolwenci) deklarację przystąpienia do egzaminu   (absolwent) składa do kierownika szkolenia praktycznego  - p. Jolanty Chylak, nie później niż 4 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego ogłoszonego przez dyrektora OKE (zwyczajowo do sesji zimowej – do 10 września; do sesji letniej do 10 stycznia). Druk deklaracji jest dostępny na stronie internetowej OKE we Wrocławiu (www.oke.wroc.pl) Egzamin zawodowy/ Informacje dla zdających lub w szkole, w gabinecie kierownika szkolenia praktycznego  - p. Jolanty Chylak

 

Uczeń szkoły, który:

 - nie przystąpił w wyznaczonym terminie do egzaminu lub jednej z części tego 

   egzaminu,

-  przerwał egzamin (jedna z części egzaminu została unieważniona),

-  nie zdał egzaminu zawodowego lub jednej z jego części, ma prawo przystąpić

   do egzaminu zawodowego lub odpowiedniej części tego egzaminu w kolejnych 

   terminach jego przeprowadzania    (po złożeniu deklaracji).

 

Przez pięć kolejnych lat uczeń/absolwent może ponownie przystępować do niezdanej części egzaminu, lub do części na której był nieobecny (którą przerwał). Po upływie 5 lat musi przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w pełnym zakresie. Upływ tego okresu ustala się licząc pięć lat od dnia przeprowadzania części pisemnej egzaminu, do której po raz pierwszy uczeń  przystąpił lub powinien przystąpić na podstawie złożonej deklaracji.

serwis przygotowany przez MEDIART (w CMS) ©