Wypełniając wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie, informuje, iż:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych Państwa dzieci jest Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie reprezentowany przez Dyrektora Mariusza Kowalczyka;
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się osobiście, pisemnie, pocztą tradycyjną lub telefonicznie: Arkadiusz Rybczyński, Studio Komputerowe MEDIART, ul.Kilińskiego 30E, 59-225 Chojnów, tel. 768-191-706.
  3. Pani/Pana dane osobowe oraz dane Państwa dzieci (w tym dane biometryczne w postaci wizerunku) przetwarzane są w celach określonych w Ustawie o systemie oświaty, Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania na podstawie Art. 6, ust.1 pkt a – dotyczy wizerunku oraz na podstawie Art. 6, ust.1.pkt c – dotyczy danych osobowych, ww. Rozporządzenia;
  4. Pani/Pana dane oraz dane Państwa dzieci mogą być udostępniane firmom ubezpieczeniowym, wydawnictwom udostępniających testy egzaminacyjne, firmom, z którymi szkoła współpracuje w celu prowadzenia dokumentacji szkolnej oraz w celu prawidłowej realizacji zadań Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie;
  5. Pani/Pana dane osobowe oraz dane Państwa dzieci nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
  6. Pani/Pana dane osobowe oraz dane Państwa dzieci będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonywania celów ustawowych i statutowych Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie;
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  9. Pani/Pana dane oraz dane Państwa dzieci nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE
serwis przygotowany przez MEDIART (w CMS) ©