Deklaracja dostępności Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie


Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie www.pzs-chojnow.pl

•          Data publikacji strony internetowej: 25.01.2009

•          Data ostatniej istotnej aktualizacji: 16.09.2020


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

•          Filmy opublikowane w serwisie YouTube, a następnie osadzone na stronie Szkoły nie mają transkrypcji; zostały stworzone przed wejściem w życie deklaracji dostępności.

•          Nie wszystkie osadzone dokumenty PDF są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidomych i niedowidzących.

 

            Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

•          Deklarację sporządzono dnia: 22.09.2020

•          Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:  22.09.2020

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

E-mail: szkola@pzs-chojnow.pl

Telefon: 76 819 65 10


Każdy ma prawo do:

 • zgłoszenia uwag dotyczących dostępności cyfrowej strony lub jej elementów,

 • zgłoszenia żądania zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementów,

 • wnioskowania o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.


 • Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,  

 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.


 • Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.


              Skargi i odwołania


  Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

  Organ nadzorujący: Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie

  Adres: ul. Witosa 1, 59-225 Chojnów

  E-mail: m.kowalczyk@pzs-chojnow.pl

  ESP: /PZS_Chojnow/SkrytkaESP

  Telefon: 76 819 23 34

  Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

  Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie składa się z trzech budynków w różnych częściach miasta oraz hali sportowej.

  Budynki Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie są częściowo przystosowane do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami.

 • Szkoła nie dysponuje miejscami parkingowymi.

 • Do Szkoły można wejść z psem asystującym.


 • Budynek przy ul. Witosa 1

 • Do budynku szkoły można wejść od strony ulicy (jedno wejście) oraz od strony podwórza (dwa wejścia). Za drzwiami wejściowymi należy pokonać kilka stopni aby dojść do holu, na którym znajduje się: biblioteka, gabinet pielęgniarki szkolnej, gabinet pedagoga, dwie sale lekcyjne oraz toalety (damską, męska oraz dla osób niepełnosprawnych). Po obydwu stronach głównego holu znajdują się schody prowadzące  na I i II piętra.

 • Sekretariat szkolny znajduje się na I piętrze w prawym skrzydle.

 • Budynek nie jest wyposażony w pochylnie, pętle indukcyjne, informacje głosowe, oznaczenia brajla oraz oznaczenia kontrastowe lub w powiększony druk dla osób niewidomych i słabowidzących.

 • Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu ani on-line.

 • W budynku szkolnym nie występują inne dostosowania dla osób niepełnosprawnych.

 • W budynku administracji, który znajduje się w podwórzu szkolnym znajduje się aula szkolna oraz gabinety: dyrektora szkoły, sekretariat główny, gabinety księgowości, gabinet wicedyrektora ds. ekonomicznych. Do auli, która znajduje się I piętrze prowadzi klatka schodowa. Gabinety administracji szkolnej znajdują się na poziomie 0.


 • Budynek przy ul. Poźniaków 2

 • Do budynku szkoły można wejść od strony głównej lub od parku szkolnego. Główne wejście jest na poziomie 0. Od parku … . Na parterze znajduje się Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. Sekretariat z gabinetem wicedyrektora, aula i sale lekcyjne znajdują się na I i II piętrze.

 • Budynek nie jest wyposażony w pochylnie, pętle indukcyjne, informacje głosowe, oznaczenia brajla oraz oznaczenia kontrastowe lub w powiększony druk dla osób niewidomych i słabowidzących.

 • Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu ani on-line.

 • W budynku szkolnym nie występują inne dostosowania dla osób niepełnosprawnych.


 • Budynek przy ul. Wojska Polskiego 16

 • Główne wejście do budynku jest na poziomie 0. Za drzwiami znajduje się hol szkolny, w którym znajdują się: sekretariat z gabinetem wicedyrektora, toalety (damska, męska, dla osób niepełnosprawnych), świetlica szkolna, biblioteka, sala gimnastyczna

 • z zapleczem sanitarnym, gabinet SIMP oraz dwie sale lekcyjne.

 • Pozostałe sale lekcyjne znajdują się na I i II piętrze.

 • Budynek nie jest wyposażony w pochylnie, pętle indukcyjne, informacje głosowe, oznaczenia brajla oraz oznaczenia kontrastowe lub w powiększony druk dla osób niewidomych i słabowidzących.

 • Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu ani on-line.

 • W budynku szkolnym nie występują inne dostosowania dla osób niepełnosprawnych.


 • Hala Sportowa ul. Matejki 1

 • Przed halą znajduje się parking na 6 aut. Główne wejście jest na poziomie 0, na którym znajdują się sanitariaty, szatnie sportowe, gabinety nauczycieli, siłownia i hala sportowa. Na piętrze znajduje się widownia.

 • Budynek nie jest wyposażony w pochylnie, pętle indukcyjne, informacje głosowe, oznaczenia brajla oraz oznaczenia kontrastowe lub w powiększony druk dla osób niewidomych i słabowidzących.

 • Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu ani on-line.

 • W budynku szkolnym nie występują inne dostosowania dla osób niepełnosprawnych. • Ułatwienia


  Ułatwienia na stronie internetowej www.pzs-chojnow.pl

  Strona internetowa www.pzs-chojnow.pl posiada następujące ułatwienia:

  Zgodność ze standardami:

  Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

  •          HTML 5

  •          WCAG 2.0 (poziom AA)

  Kompatybilność:

  •          Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych.

  •          Stronę można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety. 

  Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie nie oferuje oddzielnej aplikacji mobilnej. 

  •          Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.


  Wygląd:

  Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące.:

  •          zmiana wielkości czcionki,

  •          zmiana kontrastu,

  •          większość z grafik została opatrzona atrybutem alt z opisem,

  •          całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

  Pomoc w nawigacji:

  Wszystkie strony zawierają okienko wyszukiwarki.


  Skróty klawiaturowe:

  CTRL+U - Menu dostępności 

  Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

  Inne informacje i oświadczenia

  Aktualnie podejmowane są prace nad dostosowaniem strony internetowej do wymagań prawnych. Deklarujemy, że niebawem strona będzie spełniać wymogi dostępności.


  REKRUTACJA REKRUTACJA REKRUTACJA REKRUTACJA REKRUTACJA REKRUTACJA REKRUTACJA REKRUTACJA REKRUTACJA REKRUTACJA REKRUTACJA REKRUTACJA REKRUTACJA REKRUTACJA REKRUTACJA
  serwis przygotowany przez MEDIART (w CMS) ©