Deklaracja dostępności Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie


Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie www.pzs-chojnow.pl

•          Data publikacji strony internetowej: 25.01.2009

•          Data ostatniej istotnej aktualizacji: 16.09.2020


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

•          Filmy opublikowane w serwisie YouTube, a następnie osadzone na stronie Szkoły nie mają transkrypcji; zostały stworzone przed wejściem w życie deklaracji dostępności.

•          Nie wszystkie osadzone dokumenty PDF są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidomych i niedowidzących.

 

            Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

•          Deklarację sporządzono dnia: 22.09.2020

•          Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:  22.09.2020

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

E-mail: szkola@pzs-chojnow.pl

Telefon: 76 819 65 10


Każdy ma prawo do:

 • zgłoszenia uwag dotyczących dostępności cyfrowej strony lub jej elementów,

 • zgłoszenia żądania zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementów,

 • wnioskowania o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.


 • Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,  

 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.


 • Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.


              Skargi i odwołania


  Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

  Organ nadzorujący: Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie

  Adres: ul. Witosa 1, 59-225 Chojnów

  E-mail: m.kowalczyk@pzs-chojnow.pl

  ESP: /PZS_Chojnow/SkrytkaESP

  Telefon: 76 819 23 34

  Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

  Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie składa się z trzech budynków w różnych częściach miasta oraz hali sportowej.

  Budynki Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie są częściowo przystosowane do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami.

 • Szkoła nie dysponuje miejscami parkingowymi.

 • Do Szkoły można wejść z psem asystującym.


 • Budynek przy ul. Witosa 1

 • Do budynku szkoły można wejść od strony ulicy (jedno wejście) oraz od strony podwórza (dwa wejścia). Za drzwiami wejściowymi należy pokonać kilka stopni aby dojść do holu, na którym znajduje się: biblioteka, gabinet pielęgniarki szkolnej, gabinet pedagoga, dwie sale lekcyjne oraz toalety (damską, męska oraz dla osób niepełnosprawnych). Po obydwu stronach głównego holu znajdują się schody prowadzące  na I i II piętra.

 • Sekretariat szkolny znajduje się na I piętrze w prawym skrzydle.

 • Budynek nie jest wyposażony w pochylnie, pętle indukcyjne, informacje głosowe, oznaczenia brajla oraz oznaczenia kontrastowe lub w powiększony druk dla osób niewidomych i słabowidzących.

 • Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu ani on-line.

 • W budynku szkolnym nie występują inne dostosowania dla osób niepełnosprawnych.

 • W budynku administracji, który znajduje się w podwórzu szkolnym znajduje się aula szkolna oraz gabinety: dyrektora szkoły, sekretariat główny, gabinety księgowości, gabinet wicedyrektora ds. ekonomicznych. Do auli, która znajduje się I piętrze prowadzi klatka schodowa. Gabinety administracji szkolnej znajdują się na poziomie 0.


 • Budynek przy ul. Poźniaków 2

 • Do budynku szkoły można wejść od strony głównej lub od parku szkolnego. Główne wejście jest na poziomie 0. Od parku … . Na parterze znajduje się Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. Sekretariat z gabinetem wicedyrektora, aula i sale lekcyjne znajdują się na I i II piętrze.

 • Budynek nie jest wyposażony w pochylnie, pętle indukcyjne, informacje głosowe, oznaczenia brajla oraz oznaczenia kontrastowe lub w powiększony druk dla osób niewidomych i słabowidzących.

 • Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu ani on-line.

 • W budynku szkolnym nie występują inne dostosowania dla osób niepełnosprawnych.


 • Budynek przy ul. Wojska Polskiego 16

 • Główne wejście do budynku jest na poziomie 0. Za drzwiami znajduje się hol szkolny, w którym znajdują się: sekretariat z gabinetem wicedyrektora, toalety (damska, męska, dla osób niepełnosprawnych), świetlica szkolna, biblioteka, sala gimnastyczna

 • z zapleczem sanitarnym, gabinet SIMP oraz dwie sale lekcyjne.

 • Pozostałe sale lekcyjne znajdują się na I i II piętrze.

 • Budynek nie jest wyposażony w pochylnie, pętle indukcyjne, informacje głosowe, oznaczenia brajla oraz oznaczenia kontrastowe lub w powiększony druk dla osób niewidomych i słabowidzących.

 • Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu ani on-line.

 • W budynku szkolnym nie występują inne dostosowania dla osób niepełnosprawnych.


 • Hala Sportowa ul. Matejki 1

 • Przed halą znajduje się parking na 6 aut. Główne wejście jest na poziomie 0, na którym znajdują się sanitariaty, szatnie sportowe, gabinety nauczycieli, siłownia i hala sportowa. Na piętrze znajduje się widownia.

 • Budynek nie jest wyposażony w pochylnie, pętle indukcyjne, informacje głosowe, oznaczenia brajla oraz oznaczenia kontrastowe lub w powiększony druk dla osób niewidomych i słabowidzących.

 • Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu ani on-line.

 • W budynku szkolnym nie występują inne dostosowania dla osób niepełnosprawnych. • Ułatwienia


  Ułatwienia na stronie internetowej www.pzs-chojnow.pl

  Strona internetowa www.pzs-chojnow.pl posiada następujące ułatwienia:

  Zgodność ze standardami:

  Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

  •          HTML 5

  •          WCAG 2.0 (poziom AA)

  Kompatybilność:

  •          Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych.

  •          Stronę można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety. 

  Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie nie oferuje oddzielnej aplikacji mobilnej. 

  •          Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.


  Wygląd:

  Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące.:

  •          zmiana wielkości czcionki,

  •          zmiana kontrastu,

  •          większość z grafik została opatrzona atrybutem alt z opisem,

  •          całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

  Pomoc w nawigacji:

  Wszystkie strony zawierają okienko wyszukiwarki.


  Skróty klawiaturowe:

  CTRL+U - Menu dostępności 

  Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

  Inne informacje i oświadczenia

  Aktualnie podejmowane są prace nad dostosowaniem strony internetowej do wymagań prawnych. Deklarujemy, że niebawem strona będzie spełniać wymogi dostępności.


  serwis przygotowany przez MEDIART (w CMS) ©