Wygląda dobrze
To pole jest wymagane


 

Wypełniając wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie, informuje, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych Państwa dzieci jest Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie reprezentowany przez Dyrektora Mariusza Kowalczyka;

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się osobiście, pisemnie, pocztą tradycyjną lub telefonicznie: Arkadiusz Rybczyński, Studio Komputerowe MEDIART, ul.Kilińskiego 30E, 59-225 Chojnów, tel. 768-191-706.

Pani/Pana dane osobowe oraz dane Państwa dzieci (w tym dane biometryczne w postaci wizerunku) przetwarzane są w celach określonych w Ustawie o systemie oświaty, Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania na podstawie Art. 6, ust.1 pkt a – dotyczy wizerunku oraz na podstawie Art. 6, ust.1.pkt c – dotyczy danych osobowych, ww. Rozporządzenia;

Pani/Pana dane oraz dane Państwa dzieci mogą być udostępniane firmom ubezpieczeniowym, wydawnictwom udostępniających testy egzaminacyjne, firmom, z którymi szkoła współpracuje w celu prowadzenia dokumentacji szkolnej oraz w celu prawidłowej realizacji zadań Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie;

Pani/Pana dane osobowe oraz dane Państwa dzieci nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

Pani/Pana dane osobowe oraz dane Państwa dzieci będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonywania celów ustawowych i statutowych Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie;

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

Pani/Pana dane oraz dane Państwa dzieci nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie

ul.Witosa 1

59-525 Chojnów

serwis przygotowany przez MEDIART (w CMS) ©