Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

KLAUZULA INFORMACYJNA dla monitoringu

Administratorem systemu monitoringu jest Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie reprezentowany przez Dyrektora Mariusza Kowalczyka, z siedzibą przy ul. Witosa  1, 59-225 Chojnów (nr tel. 76 819 65 10, e-mail szkola@pzs-chojnow.pl), zwany dalej Administratorem.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się osobiście, pisemnie, pocztą tradycyjną lub telefonicznie: Arkadiusz Rybczyński, Studio Komputerowe MEDIART, ul.Kilińskiego 30E, 59-225 Chojnów, tel. 768-191-706.

Monitoring stosowany jest w celu ochrony osób i mienia na terenie Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie. 

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art.6 ust 1 lit. f) RODO.

Zapisy z monitoringu przechowywane będą w zależności od wielkości zapisanych danych - do nadpisania danych, nie dłużej niż trzy miesiące od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu.

Pani/Pana dane osobowe będą mogły być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie

ul.Witosa 1

59-525 Chojnów

serwis przygotowany przez MEDIART (w CMS) ©