Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

Termin

Zadanie

Realizatorzy, Odpowiedzialni

04. 09. 2023

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

SU – WITOSA

dyrekcja szkoły

06. 09. 2023

Zebrania z rodzicami: 

(1600 – Witosa ;1630 - Wojska Polskiego; 1700 - Poźniaków)

wychowawcy, dyrekcja szkoły

13. 09. 2023

Spotkanie Rady Rodziców 17:00 ul. Witosa 1

dyrekcja szkoły

wrzesień 2023

zapoznanie uczniów klas maturalnych i ich rodziców 
z przepisami dotyczącymi egzaminu maturalnego
 i zawodowego (odnotowanie w dzienniku lekcyjnym)

wychowawcy klas maturalnych, nauczyciele przedmiotów maturalnych, kierownik szkolenia praktycznego

wrzesień 2023

zapoznanie uczniów klas pierwszych i ich rodziców
z organizacją egzaminów zawodowych i praktyczną nauką zawodu (odnotowanie w dzienniku lekcyjnym)

kierownik szkolenia praktycznego

13.09. 2023

Posiedzenie Rady Pedagogicznej - plan nadzoru, zmiany w prawie oświatowym

godz. 15 00

dyrekcja szkoły

do

15. 09. 2023

Składanie deklaracji przystąpienia do EGZAMINU ZAWODOWEGO Sesja 1. 2024 ZIMA

 

Informacja o egzaminie z poszczególnych kwalifikacji według harmonogramu OKE we Wrocławiu – odnotowanie w dzienniku lekcyjnym

kierownik szkolenia praktycznego

wrzesień 2023

diagnozy w klasach I, analiza, dostosowanie programu nauczania do możliwości i umiejętności uczniów, przeprowadzenie zaległych diagnoz we wszystkich klasach, zamknięcie diagnoz klas końcowych

nauczyciele przedmiotu, przewodniczący zespołów przedmiotowych

21 – 24 listopada 2023

Próbna matura

dyrekcja szkoły

do 15 września 2023

Analiza egzaminów maturalnych 
i zawodowych 

nauczyciele, przewodniczący komisji

do 22 września 2023

Sporządzenie raportu z analizy egzaminów maturalnych 
i zawodowych

komisja ds. badania wyników egzaminów zewnętrznych

do 30 września 2023

Składanie deklaracji wyboru przedmiotów na egzamin maturalny

wychowawcy, dyrekcja szkoły

02 - 27 października 2023

Praktyka zawodowa (3 TL, 4 TM, 4 TŻ)

kierownik szkolenia praktycznego

25. 10. 2023

Zebranie z rodzicami klas młodszych

(1600 – Witosa ;1630 - Wojska Polskiego; 1700 - Poźniaków)

wychowawcy, nauczyciele, dyrekcja szkoły

listopad 2023

Próbny egzamin maturalny

dyrekcja szkoły, nauczyciele przedmiotów maturalnych

13. 11. 2023

wystawienie przewidywanych semestralnych ocen niedostatecznych w klasach maturalnych

nauczyciele przedmiotu

13. 11. 2023

Zebrania z rodzicami klas maturalnych: 
(1600 – Witosa ;1630 - Wojska Polskiego; 1700 - Poźniaków)

wychowawcy, wszyscy nauczyciele 
(od 1600 – 1700), dyrekcja szkoły

 

08.12. 2023

 

wystawienie przewidywanych semestralnych ocen niedostatecznych w klasach młodszych(informacja dla rodziców)

nauczyciele przedmiotu, wychowawcy

08. 12. 2023

Wystawienie proponowanych ocen semestralnych 
w klasach maturalnych Informacja o proponowanych ocenach semestralnych dla rodziców - konsultacje 

wychowawcy klas maturalnych

15.12. 2023

Koniec I semestru klas maturalnych. 
Wystawienie ocen semestralnych

nauczyciele przedmiotu

19. 12. 2023

Rada Klasyfikacyjna klas „Maturalnych”

godz. 15:00 

Konsultacje z rodzicami klas młodszych – informacja o przewidywanych semestralnych ocenach NDST, godz. 16:00

wychowawcy, dyrektor

23.12 – 31. 12
 2023

Przerwa świąteczna

 

10 -15. 01. 2024

EGZAMIN ZAWODOWY Sesja1. 2024 ZIMA:

 (Część pisemna)

kierownik szkolenia praktycznego

09 - 20. 01. 2024

EGZAMIN ZAWODOWY Sesja1. 2024 ZIMA:

(Część praktyczna)

kierownik szkolenia praktycznego

 

do 

07.02.2024

 

 

do

04.04.2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Składanie deklaracji przystąpienia do EGZAMINU ZAWODOWEGO Sesja 2. 2024 LATO

 

 

W przypadku ponownego przystępowania do EGZAMINU ZAWODOWEGO przez zdających, którzy nie zdali tego egzaminu w Sesji 1. 2024 ZIMA

 

Informacja o egzaminie z poszczególnych kwalifikacji według harmonogramu OKE we Wrocławiu – odnotowanie w dzienniku lekcyjnym

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kierownik szkolenia praktycznego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05. 01. 2024

Wystawienie proponowanych ocen semestralnych 
w klasach młodszych. 

wychowawcy klas maturalnych

10. 01. 2024

 Wystawienie ocen. 

nauczyciele przedmiotu

11. 01. 2024

 Rada klasyfikacyjna - I semestr (sprawozdania przewodniczących komisji, zespołów) - 
godz. 1515

wychowawcy, dyrektor, przewodniczący zespołów

12. 01. 2024

Koniec I semestru klas młodszych

 

15. 01 – 28. 01. 
2024

Ferie zimowe

 

30.01. 2024

Rada pedagogiczna podsumowująca

 I semestr - godz. 1515

dyrekcja szkoły

        31. 01. 2024

Zebrania z rodzicami klas młodszych
wszyscy nauczyciele (od 1600 – 1700)

wszyscy nauczyciele (od 1600 – 1700), wychowawcy, dyrektor

20. 03. 2024

wystawienie przewidywanych rocznych ocen niedostatecznych w klasach maturalnych,

nauczyciele przedmiotu

20. 03. 2024

Zebrania z rodzicami: 
(1600 – Witosa ;1630 - Wojska Polskiego; 1700 - Poźniaków)

wychowawcy, nauczyciele, dyrekcja szkoły

28.03 - 02.04

2024

Wiosenna przerwa świąteczna

 

03.04.- 30.04.2024

Praktyka zawodowa - 3 TŻM, 4 TL

kierownik szkolenia praktycznego

kwiecień 2024

Zapoznanie uczniów klas maturalnych z procedurami przeprowadzania egzaminu maturalnego

wychowawcy klas maturalnych (odnotowanie w dzienniku lekcyjnym)

kwiecień 2024

szkolenia ZN i PZE

dyrekcja szkoły

12.04.2024

Wystawienie przewidywanych ocen w klasach maturalnych. Poinformowanie rodziców.

nauczyciele przedmiotu, wychowawcy

18.04.2024

Wystawienie ocen w klasach maturalnych

nauczyciele przedmiotu, wychowawcy

23.04.2024

Rada klasyfikacyjna klas „Maturalnych”

godz. 1515

wychowawcy, dyrektor

26. 04. 2024

Zakończenie zajęć edukacyjnych w klasach maturalnych. Uroczyste pożegnanie absolwentów

wychowawcy klas pierwszych 
i klas maturalnych

od 07 maja 2024

Egzaminy maturalne

dyrekcja szkoły

15.05.2024

Wystawienie przewidywanych rocznych ocen niedostatecznych w klasach młodszych.
Informacja dla rodziców.

nauczyciele przedmiotu, wychowawcy

16. 05. 2024

Zebrania z rodzicami: 
(1600 – Witosa ;1630 - Wojska Polskiego; 1700 - Poźniaków)

wychowawcy, nauczyciele, dyrekcja szkoły

04-10.06.2024

EGZAMIN ZAWODOWY Sesja 2. 2024 LATO:

 (Część pisemna)

kierownik szkolenia praktycznego

03-19.06.2024

EGZAMIN ZAWODOWY Sesja 2. 2024 LATO:

(Część praktyczna)

kierownik szkolenia praktycznego

czerwiec 2024

Przeprowadzenie diagnoz i sporządzenie analiz

nauczyciele,

05. 06. 2024

Wystawienie propozycji ocen końcoworocznych 
w klasach młodszych. 

nauczyciele przedmiotu, wychowawcy

12. 06. 2024

Wystawienie ocen końcoworocznych

nauczyciele przedmiotu

do 14. 06. 2024

Podsumowanie prac komisji, sprawozdania, raporty
(złożenie podpisanych sprawozdań u Dyrektora)

przewodniczący komisji

17. 06. 2024

 Rada Pedagogiczna 

klasyfikacyjna końcoworoczna, sprawozdania z prac komisji - godz. 1515

przewodniczący komisji, dyrekcja szkoły

do 20 czerwca 2024

Rozliczenie dokumentacji (dzienniki, arkusze)

dyrekcja, wychowawcy

 21 czerwca 2024

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

 

25. 06. 2024

Rada Pedagogiczna podsumowująca rok szkolny 
godz. 900

dyrektorzy

sierpień 2024

Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym

dyrekcja szkoły

26-28 sierpień 2024

egzaminy poprawkowe

dyrekcja szkoły

Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie

ul.Witosa 1

59-525 Chojnów

serwis przygotowany przez MEDIART (w CMS) ©