Wygląda dobrze
To pole jest wymagane 

Termin

Zadanie

Realizatorzy, Odpowiedzialni

01. 09. 2022

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

SU WITOSA

dyrekcja szkoły

07. 09. 2022

Zebrania z rodzicami:

(1600 – Witosa ;1630 - Wojska Polskiego; 1700 - Poźniaków)

wychowawcy, dyrekcja szkoły

13. 09. 2022

Spotkanie Rady Rodziców 17:00 ul. Witosa 1

dyrekcja szkoły

wrzesień 2022

zapoznanie uczniów klas maturalnych i ich rodziców 
z przepisami dotyczącymi egzaminu maturalnego
 i zawodowego (odnotowanie w dzienniku lekcyjnym)

wychowawcy klas maturalnych, nauczyciele przedmiotów maturalnych, kierownik szkolenia praktycznego

wrzesień 2022

zapoznanie uczniów klas pierwszych i ich rodziców
z organizacją egzaminów zawodowych i praktyczną nauką zawodu (odnotowanie w dzienniku lekcyjnym)

kierownik szkolenia praktycznego

13.09. 2022

Posiedzenie Rady Pedagogicznej - plan nadzoru, zmiany w prawie oświatowym

godz. 1515

dyrekcja szkoły

do

15.09.2022

Składanie deklaracji przystąpienia do EGZAMINU ZAWODOWEGO Sesja 1. 2023 Zima

 

Informacja o egzaminie z poszczególnych kwalifikacji według harmonogramu OKE we Wrocławiu – odnotowanie w dzienniku lekcyjnym

kierownik szkolenia praktycznego

wrzesień 2022

diagnozy w klasach I, analiza, dostosowanie programu nauczania do możliwości i umiejętności uczniów, przeprowadzenie zaległych diagnoz we wszystkich klasach, zamknięcie diagnoz klas końcowych

nauczyciele przedmiotu, przewodniczący zespołów przedmiotowych

Wrzesień/grudzień 2022

Próbna matura (LO)

Dyrekcja szkoły

do 16 września 2022

Analiza egzaminów maturalnych 
i zawodowych

nauczyciele, przewodniczący komisji

do 23 września 2022

Sporządzenie raportu z analizy egzaminów maturalnych 
i zawodowych

komisja ds. badania wyników egzaminów zewnętrznych

do 30 września 2022

Składanie deklaracji wyboru przedmiotów na egzamin maturalny

wychowawcy, dyrekcja szkoły

3 - 28 października 2022

Praktyka zawodowa (3 TL, 4 TMPp, 4 TEŻp)

Kierownik szkolenia praktycznego

25.10.2022

Zebranie z rodzicami klas młodszych

(1600 – Witosa ;1630 - Wojska Polskiego; 1700 - Poźniaków)

wychowawcy, nauczyciele, dyrekcja szkoły

listopad 2022

Próbny egzamin maturalny (technikum)

dyrekcja szkoły, nauczyciele przedmiotów maturalnych

18.11.2022

wystawienie przewidywanych semestralnych ocen niedostatecznych w klasach maturalnych

nauczyciele przedmiotu

22.11.2022

Zebrania z rodzicami klas maturalnych: 
(1600 – Witosa ;1630 - Wojska Polskiego; 1700 - Poźniaków)

wychowawcy, wszyscy nauczyciele 
(od 1600 – 1700), dyrekcja szkoły

12.12.2022

Wystawienie proponowanych ocen semestralnych 
w klasach maturalnych Informacja o proponowanych ocenach semestralnych dla rodziców - konsultacje

wychowawcy klas maturalnych

16.12.2022

Koniec I semestru klas maturalnych. 
Wystawienie ocen semestralnych

nauczyciele przedmiotu

 

16.12.2022

 

wystawienie przewidywanych semestralnych ocen niedostatecznych w klasach młodszych(informacja dla rodziców)

nauczyciele przedmiotu, wychowawcy

20.12.2022

Rada Klasyfikacyjna klas „Maturalnych"

godz. 1515

Konsultacje z rodzicami klas młodszych – informacja o przewidywanych semestralnych ocenach NDST, godz. 16:00

wychowawcy, dyrektor

23 grudnia 2022 -

31 grudnia 2022

Przerwa świąteczna

 

10-14. 01. 2023

EGZAMIN ZAWODOWY Sesja 1. 2023 Zima:

 (Część pisemna)

kierownik szkolenia praktycznego

09-21.01. 2023

EGZAMIN ZAWODOWY Sesja 1. 2023 Zima:

(Część praktyczna)

kierownik szkolenia praktycznego

 

do

07.02.2023

 

 

do

07.04.2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Składanie deklaracji przystąpienia do EGZAMINU ZAWODOWEGO Sesja 2. 2023 Lato

 

 

W przypadku ponownego przystępowania do EGZAMINU ZAWODOWEGO przez zdających, którzy nie zdali tego egzaminu w Sesji 1. 2023 Zima

 

 

Informacja o egzaminie z poszczególnych kwalifikacji według harmonogramu OKE we Wrocławiu – odnotowanie w dzienniku lekcyjnym

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kierownik szkolenia praktycznego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.01.2023

Wystawienie proponowanych ocen semestralnych 
w klasach młodszych.

wychowawcy klas maturalnych

20.01.2023

 Wystawienie ocen.

nauczyciele przedmiotu

20.01.2023

Koniec I semestru klas młodszych

 

24.01.2023

 Rada klasyfikacyjna - I semestr (sprawozdania przewodniczących komisji, zespołów) - godz. 1515

wychowawcy, dyrektor, przewodniczący zespołów

        25.01.2023

Zebrania z rodzicami klas młodszych
wszyscy nauczyciele (od 1600 – 1700)

wszyscy nauczyciele (od 1600 – 1700), wychowawcy, dyrektor

8.02.2023

Rada pedagogiczna podsumowująca

 I semestr - godz. 1515

dyrekcja szkoły

13.02 – 24.02.2023 r.

Ferie zimowe

 

27.02.2023 -  24.03.2023

Praktyka zawodowa – 3 TŻM

Kierownik szkolenia praktycznego

24. 03. 2023

wystawienie przewidywanych rocznych ocen niedostatecznych w klasach maturalnych,

nauczyciele przedmiotu

29.03.2023

Zebrania z rodzicami: 
(1600 – Witosa ;1630 - Wojska Polskiego; 1700 - Poźniaków)

wychowawcy, nauczyciele, dyrekcja szkoły

06.04 - 11.04

2023

Wiosenna przerwa świąteczna

 

kwiecień 2023

Zapoznanie uczniów klas maturalnych z procedurami przeprowadzania egzaminu maturalnego

wychowawcy klas maturalnych (odnotowanie w dzienniku lekcyjnym)

kwiecień 2023

szkolenia ZN i PZE

dyrekcja szkoły

18.04.2023

Wystawienie przewidywanych ocen w klasach maturalnych. Poinformowanie rodziców.

Nauczyciele przedmiotu, wychowawcy

24.04.2023

Wystawienie ocen w klasach maturalnych

Nauczyciele przedmiotu, wychowawcy

25.04.2023

Rada klasyfikacyjna klas „Maturalnych"

godz. 1515

wychowawcy, dyrektor

28. 04. 2023

Zakończenie zajęć edukacyjnych w klasach maturalnych. Uroczyste pożegnanie absolwentów

wychowawcy klas pierwszych 
i klas maturalnych

od 04 maja 2023

Egzaminy maturalne

dyrekcja szkoły

19.05.2023

Wystawienie przewidywanych rocznych ocen niedostatecznych w klasach młodszych.
Informacja dla rodziców.

nauczyciele przedmiotu

24.05.2023

Zebrania z rodzicami: 
(1600 – Witosa ;1630 - Wojska Polskiego; 1700 - Poźniaków)

wychowawcy, nauczyciele, dyrekcja szkoły

01-18.06.2023

EGZAMIN ZAWODOWY Sesja 1. 2023 Zima:

 (Część praktyczna)

kierownik szkolenia praktycznego

02 - 07.06.2023

EGZAMIN ZAWODOWY Sesja 2. 2023 Lato:

 (Część pisemna)

kierownik szkolenia praktycznego

czerwiec 2023

Przeprowadzenie diagnoz i sporządzenie analiz

nauczyciele,

12.06.2023

Wystawienie propozycji ocen końcoworocznych 
w klasach młodszych.

nauczyciele przedmiotu, wychowawcy

19.06.2023

Wystawienie ocen końcoworocznych

nauczyciele przedmiotu

do 17. 06. 2023

Podsumowanie prac komisji, sprawozdania, raporty

przewodniczący komisji

20.06.2023

 Rada Pedagogiczna

klasyfikacyjna końcoworoczna, sprawozdania z prac komisji - godz. 1515

przewodniczący komisji, dyrekcja szkoły

do 22 czerwca 2023

Rozliczenie dokumentacji (dzienniki, arkusze)

dyrekcja, wychowawcy

 23 czerwca 2023

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

 

28.06.2023

Rada Pedagogiczna podsumowująca rok szkolny godz. 900

dyrektorzy

Sierpień 2023

Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym

dyrekcja szkoły

28-20 sierpień 2023

egzaminy poprawkowe

dyrekcja szkoły

 

 

 

serwis przygotowany przez MEDIART (w CMS) ©