Harmonogram roku szkolnego 2018/2019

Termin

Zadanie

Realizatorzy, Odpowiedzialni

03.09.2018

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

SU - Witosa, dyrekcja szkoły

03.09.2018

Spotkania wszystkich komisji i zespołów nauczycieli. (Wybór przewodniczących i ustalenie terminu pierwszego spotkania)

wicedyrektorzy

06.09.2018

Zebrania z rodzicami:

(1530 - Poźniaków; 1600 - Wojska Polskiego; 1630 – Witosa)

wychowawcy, dyrekcja szkoły

06.09.2018

Spotkanie Rady Rodziców

dyrekcja szkoły

 

 

wrzesień 2018

zapoznanie uczniów klas maturalnych i ich rodziców
z przepisami dotyczącymi egzaminu maturalnego
 i zawodowego (odnotowanie w dzienniku lekcyjnym)

wychowawcy klas maturalnych, nauczyciele przedmiotów maturalnych, kierownik szkolenia praktycznego

wrzesień 2018

zapoznanie uczniów klas pierwszych i ich rodziców
z organizacją egzaminów zawodowych i praktyczną nauką zawodu (odnotowanie w dzienniku lekcyjnym)

kierownik szkolenia praktycznego

3 - 7 wrzesień 2018

spotkania wszystkich komisji i zespołów przedmiotowych
 - zaplanowanie pracy na rok szkolny 2018/2019

przewodniczący komisji

do 07.09.2018

Składanie deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji 1 – styczeń-luty 2019: (KLASY- 3 TPS, 4TE, 4THOT, 4TM, 4TPS, 4TŻ + poprawki), oraz informacja o egzaminie z poszczególnych kwalifikacji według harmonogramu OKE we Wrocławiu – odnotowanie w dzienniku lekcyjnym

kierownik szkolenia praktycznego

 

 

do 12 września 2018

 plany wychowawcze, plany pracy komisji, uzupełnienie dokumentacji (arkusze, dzienniki)

nauczyciele, wychowawcy, przewodniczący komisji

 

 

13 września 2018

Posiedzenie Rady Pedagogicznej - organizacja roku szkolnego 2018/2019, plan nadzoru, zmiany w prawie oświatowym

dyrekcja szkoły

 

 

do 14 września 2018

Rozkłady nauczania

nauczyciele przedmiotu

 

 

do 14 września 2018

Analiza egzaminów maturalnych
i zawodowych

nauczyciele, przewodniczący komisji

 

 

do 28 września 2018

Sporządzenie raportu z analizy egzaminów maturalnych
i zawodowych

komisja ds. badania wyników egzaminów zewnętrznych

 

 

wrzesień 2018

diagnozy w klasach I, analiza, dostosowanie programu nauczania do możliwości i umiejętności uczniów, zamknięcie diagnoz klas końcowych

nauczyciele przedmiotu, przewodniczący zespołów przedmiotowych

do 30 września 2018

Składanie deklaracji wyboru przedmiotów na egzamin maturalny

wychowawcy, dyrekcja szkoły

25.10.2018

Zebranie z rodzicami klas młodszych

(1530 - Poźniaków; 1600 - Wojska Polskiego; 1630 – Witosa)

wychowawcy, nauczyciele, dyrekcja szkoły

listopad 2018

Próbny egzamin maturalny

dyrekcja szkoły, nauczyciele przedmiotów maturalnych

 

 

13.11.2018

wystawienie przewidywanych semestralnych ocen niedostatecznych w klasach maturalnych

nauczyciele przedmiotu

 

 

15.11.2018

Zebrania z rodzicami klas maturalnych:
(1530 - Poźniaków; 1600 - Wojska Polskiego; 1630 – Witosa)

wychowawcy, wszyscy nauczyciele
(od 1600 – 1700), dyrekcja szkoły

 

 

07.12.2018

Wystawienie proponowanych ocen semestralnych
w klasach maturalnych Informacja o proponowanych ocenach semestralnych dla rodziców - konsultacje

wychowawcy klas maturalnych

 

 

14.12.2018

Koniec I semestru klas maturalnych. Wystawienie ocen semestralnych

nauczyciele przedmiotu

 

10.12.2018

 

wystawienie przewidywanych semestralnych ocen niedostatecznych w klasach młodszych

nauczyciele przedmiotu

13.12.2018

Zebrania z rodzicami klas młodszych
 
(1530 - Poźniaków; 1600 - Wojska Polskiego; 1630 – Witosa)

wszyscy nauczyciele (od 1600 – 1700), wychowawcy, dyrektor

 

 

17. 12. 2018

Zmiana planu

Dyrekcja szkoły

 

 

18.12.2018

Rada Klasyfikacyjna klas „Maturalnych"

wychowawcy, dyrektor

 

 

22 grudnia 2018 -

01 stycznia 2019

Przerwa świąteczna

 

11.01.2019

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
- sesja 1 – styczeń-luty 2018 (część pisemna)

kierownik szkolenia praktycznego

styczeń - luty 2018

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (część praktyczna)

kierownik szkolenia praktycznego

do 18.02.2019

 

 

 

 

do 29.03.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Składanie deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji 2 – czerwiec-lipiec 2019: KLASY-  2TE, 2THOT, 3TM,

  3 ZSZ - mps, sprzedawca + poprawki

 

Składanie deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji 2:czerwiec-lipiec :7 dni po otrzymaniu informacji
o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie - w przypadku ponownego przystępowania do egzaminu przez zdających (uczniów, osoby, które ukończyły kkz oraz absolwentów), którzy nie zdali tego egzaminu w sesji 2019 Zima

 

 

 

Informacja o egzaminie z poszczególnych kwalifikacji według harmonogramu OKE we Wrocławiu – odnotowanie w dzienniku lekcyjnym

kierownik szkolenia praktycznego

 

 

10.01.2019

Wystawienie proponowanych ocen semestralnych
w klasach młodszych.

wychowawcy klas maturalnych

 

 

18.01.2019

Koniec I semestru dla klas młodszych. Wystawienie ocen.

nauczyciele przedmiotu

 

 

22.01.2019

 Rada klasyfikacyjna - I semestr (sprawozdania przewodniczących komisji, zespołów)

wychowawcy, dyrektor, przewodniczący zespołów

 

 

24.01.2019

Zebrania z rodzicami wszystkich klas

(1530 - Poźniaków; 1600 - Wojska Polskiego; 1630 – Witosa)

wszyscy nauczyciele (od 1600 – 1700), wychowawcy, dyrekcja szkoły

 

 

12.02.2019

Rada pedagogiczna podsumowująca

 I semestr

dyrekcja szkoły

 

 

28 stycznia –
10 lutego 2019 r.

Ferie zimowe

 

 

 

marzec 2019

Praktyki zawodowe

Kierownik szkolenia praktycznego

 

 

22.03.2019

wystawienie przewidywanych rocznych ocen niedostatecznych w klasach maturalnych,

nauczyciele przedmiotu

25.03.2019

Zebrania i konsultacje z rodzicami:
(1530 - Poźniaków; 1600 - Wojska Polskiego; 1630 – Witosa)

wychowawcy, nauczyciele, dyrekcja szkoły

18.04 - 24.04.2018

Wiosenna przerwa świąteczna

 

kwiecień 2019

Zapoznanie uczniów klas maturalnych z procedurami przeprowadzania egzaminu maturalnego

wychowawcy klas maturalnych (odnotowanie w dzienniku lekcyjnym)


kwiecień 2019

szkolenia ZN i PZE

dyrekcja szkoły

15.04.2019

Wystawienie przewidywanych ocen w klasach maturalnych. Poinformowanie rodziców.

Nauczyciele przedmiotu, wychowawcy

 

 

16.04.2019

Rada klasyfikacyjna klas „Maturalnych"

wychowawcy, dyrektor

 

 

26.04.2019

Zakończenie zajęć edukacyjnych w klasach maturalnych. Uroczyste pożegnanie absolwentów

wychowawcy klas pierwszych i klas maturalnych

 

 

od 06 maja 2019

Egzaminy maturalne

dyrekcja szkoły

17.05.2019

Wystawienie przewidywanych rocznych ocen niedostatecznych w klasach młodszych.
Informacja dla rodziców.

nauczyciele przedmiotu

21.05.2019

Zebrania z rodzicami:
(1530 - Poźniaków; 1600 - Wojska Polskiego; 1630 – Witosa)

wychowawcy, nauczyciele, dyrekcja szkoły

czerwiec 2018

Przeprowadzenie diagnoz i sporządzenie analiz

nauczyciele,

06.06.2019

Wystawienie propozycji ocen końcoworocznych
w klasach młodszych.

nauczyciele przedmiotu, wychowawcy

12.06.2019

Wystawienie ocen końcoworocznych

nauczyciele przedmiotu

 

 

13.06.2019

Podsumowanie prac komisji, sprawozdania, raporty

przewodniczący komisji

 

 

czerwiec – lipiec 2019

Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje w Zawodzie
- część praktyczna

kierownik szkolenia praktycznego

13.06.2019

 Rada Pedagogiczna

klasyfikacyjna końcoworoczna, sprawozdania z prac komisji

przewodniczący komisji, dyrekcja szkoły

 

 

do 18 czerwca 2019

Rozliczenie dokumentacji (dzienniki, arkusze)

dyrekcja, wychowawcy

 

 

19.06.2019

Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje w Zawodzie - część pisemna

kierownik szkolenia praktycznego

 

 

 21 czerwca 2019

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

 

 

 

26. 06.2019

Rada Pedagogiczna podsumowująca rok szkolny

dyrektorzy

 

 

20 sierpnia 2019

Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym

dyrekcja szkoły

20 - 21 sierpnia 2019

Część ustna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym

dyrekcja szkoły

 

 

26 - 30 sierpnia 2019

egzaminy poprawkowe

dyrekcja szkoły

 

 

 

 

serwis przygotowany przez MEDIART (w CMS) ©