Harmonogram roku szkolnego 2016/2017Termin

Zadanie

Realizatorzy, Odpowiedzialny01.09.2016

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

SU-LO, dyrekcja szkoły01.09.2016

Spotkania zespołów nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących i przedmiotów zawodowych

wicedyrektorzy08.09.2016

Zebrania z rodzicami:

g.15.30 P; g. 16.00 WP; g. 16.30 W

wychowawcy, dyrekcja szkoływrzesień 2016

zapoznanie uczniów klas maturalnych i ich rodziców z przepisami dotyczącymi egzaminu maturalnego i zawodowego

 (odnotowanie w dzienniku lekcyjnym)

wychowawcy klas maturalnych, nauczyciele przedmiotów maturalnych, kierownik szkolenia praktycznegowrzesień 2016

zapoznanie uczniów klas pierwszych  i ich rodziców z organizacją egzaminów zawodowych i praktyczną nauką zawodu (odnotowanie w dzienniku lekcyjnym)

kierownik szkolenia praktycznego1-5wrzesień

spotkania wszystkich komisji i zespołów przedmiotowych - zaplanowanie pracy na rok szkolny 2016/2017

przewodniczący komisji

 

 

 


do 9 września

 plany wychowawcze, plany pracy komisji, uzupełnienie dokumentacji (arkusze, dzienniki)

nauczyciele, wychowawcy,  przewodniczący komisji

 

 

13 września

Posiedzenie  Rady Pedagogicznej -organizacja roku szkolnego 2016/2017, plan nadzoru, zmiany w prawie oświatowym

dyrekcja szkoły

 

 

do 15 września

Rozkłady nauczania

nauczyciele przedmiotu

 

 

do 16 września

Analiza egzaminów maturalnych i zawodowych

nauczyciele, przewodniczący komisji

 

 

do 26 września

Sporządzenie raportu z analizy egzaminów maturalnych i zawodowych

komisja ds. badania wyników egzaminów zewnętrznych

 

 

wrzesień 2016

diagnozy w klasach I, analiza, dostosowanie programu nauczania do możliwości i umiejętności uczniów, analiza egzaminów zewnętrznych

nauczyciele przedmiotu, przewodniczący zespołów przedmiotowych

 


do 30 września 2016

Składanie deklaracji wyboru przedmiotów na egzamin maturalny

wychowawcy, dyrekcja szkołydo 09.09.2016

Składanie deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji 1 – styczeń-luty 2017: KLASY- 3 TPS, 4TE,4THOT, 4TM, 4TPS,4TŻ + poprawki

kierownik szkolenia praktycznego27.10.2016

Zebranie z rodzicami klas młodszych

( I-II LO, I-III Technikum)

g.15.30 P; g. 16.00 WP; g. 16.30 W

wychowawcy, nauczyciele, dyrekcja szkołylistopad  2016

Próbny egzamin maturalny

dyrekcja szkoły, nauczyciele przedmiotów maturalnych

 

 

15.11.2016

wystawienie przewidywanych semestralnych ocen niedostatecznych w klasach maturalnych

nauczyciele przedmiotu

 

 

17.11.2016

Zebrania z rodzicami klas maturalnych: g.15.30 P; g. 16.00 WP; g. 16.30 W

wychowawcy, nauczyciele uczący w klasach maturalnych, dyrekcja szkoły

 

 

13.12.2016

Wystawienie proponowanych ocen semestralnych w klasach maturalnych Informacja o proponowanych ocenach semestralnych dla rodziców - konsultacje

Wychowawcy klas maturalnych

 

 

16.12.2016

Koniec I semestru klas maturalnych. Wystawienie ocen semestralnych

nauczyciele przedmiotu19. 12. 2016

Zmiana planu

Dyrekcja szkoły

 

 

 

20.12.2016

 

wystawienie przewidywanych semestralnych ocen niedostatecznych w klasach młodszych

nauczyciele przedmiotudo 20.12.2016

Składanie deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego - poprawkowego                           (STARY EGZAMIN)

 - absolwenci PZS w Chojnowie

kierownik szkolenia praktycznego20.12.2016

Rada Klasyfikacyjna klas „Maturalnych"

wychowawcy, dyrektor21.12.2016

Zebranie z rodzicami

(poinformowanie o zagrożeniach w klasach młodszych, możliwość konsultacji z rodzicami uczniów klas maturalnych )godz.16.00

nauczyciele, wychowawcy, dyrektor

 

 

23grudnia 2016-

1 stycznia 2017

Przerwa świąteczna

 12.01.2017

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - sesja 1 – styczeń-luty 2017

 (część pisemna)

kierownik szkolenia praktycznegostyczeń - luty 2017

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (część praktyczna)

kierownik szkolenia praktycznego13.01.2017

Wystawienie proponowanych ocen semestralnych w klasach młodszych Informacja o proponowanych ocenach semestralnych do rodziców

nauczyciele przedmiotu, wychowawcydo 16.01.2017

Składanie deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie  w sesji 2 – czerwiec-lipiec 2017: KLASY- 3 TPS, 2TE, 2THOT, 3TM, 3TŻ,

  3 ZSZ -mps, sprzedawca, + poprawki) oraz informacja o egzaminie z poszczególnych kwalifikacji (odnotowanie w dzienniku lekcyjnym)

kierownik szkolenia praktycznego

 

 

20.01.2017

Koniec I semestru dla klas młodszych. Wystawienie ocen.

nauczyciele przedmiotu20.01.2017

Zebrania z rodzicami klas młodszych: g.15.30 P, 16.00 WP; g. 16.30 W

wychowawcy, dyrekcja szkoły23.01.2017

 Rada klasyfikacyjna - I semestr (sprawozdania przewodniczących komisji, zespołów)

wychowawcy, dyrektor, przewodniczący zespołów31.01.2017

Rada pedagogiczna podsumowująca

 I semestr

dyrekcja szkoły13.02 - 26.02 2017

Ferie zimowe

 21.03.2017

wystawienie przewidywanych rocznych ocen niedostatecznych w klasach maturalnych,

nauczyciele przedmiotu22.03.2017

Zebrania i konsultacje z rodzicami: g.15.30 P ; g. 16.00 WP; g. 16.30 W

wychowawcy, nauczyciele, dyrekcja szkoły13-18 kwietnia 2017

Wiosenna przerwa świąteczna

 kwiecień

Zapoznanie uczniów klas maturalnych z procedurami przeprowadzania egzaminu maturalnego

wychowawcy klas maturalnych (odnotowanie w dzienniku lekcyjnym)

 

 

kwiecień

szkolenia ZN i PZE

dyrekcja szkoły

 

 

11.04.2017

Informacja o wystawionych ocenach semestralnych dla rodziców klas maturalnych - konsultacje z wychowawcą

wychowawcy19-21 kwietnia

Egzaminy gimnazjalne

 21.04.2016

Wystawienie ocen w klasach maturalnych

nauczyciele przedmiotu24.04.2017

Rada klasyfikacyjna klas „Maturalnych"

wychowawcy, dyrektor28.04.2017

Zakończenie zajęć edukacyjnych w klasach maturalnych. Uroczyste pożegnanie absolwentów

wychowawcy klas pierwszych i klas maturalnychod 4 maja 2017

Egzaminy maturalne

dyrekcja szkoły17.05.2017

Wystawienie przewidywanych rocznych ocen niedostatecznych w klasach młodszych

nauczyciele przedmiotu

 

 

11.05.2017

Zebrania z rodzicami: g.15.30 P; g. 16.00 WP; g. 16.30 W

wychowawcy, nauczyciele, dyrekcja szkoły15-19 maja 2017

Wizyta Erasmus+ w Polsce

koordynatorczerwiec 2017

Przeprowadzenie diagnoz i sporządzenie analiz

nauczyciele,

 

 

09.06.2017

Wystawienie propozycji ocen końcoworocznych w klasach młodszych. Informacja o wystawionych ocenach semestralnych dla rodziców klas maturalnych - konsultacje z wychowawcą

nauczyciele przedmiotu, wychowawcy

 

 

12.06.2017

Egzamin Zawodowy (STARY)                                 - etap pisemny wg potrzeb

kierownik szkolenia praktycznego

 

 

13.06.2017

Egzamin Zawodowy (STARY)                                 - etap praktyczny wg potrzeb (TECHNIKUM)

kierownik praktycznej nauki zawodu

 

 

14.06.2017

Podsumowanie prac komisji, sprawozdania, raporty

przewodniczący komisji14.06.2017

Wystawienie ocen końcoworocznych

nauczyciele przedmiotu16.06. -08.07.2017

Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje w Zawodzie (NOWY) - część praktyczna

kierownik szkolenia praktycznego

 

 

do 16 czerwca 2017

Rozliczenie dokumentacji (dzienniki, arkusze)

dyrekcja, wychowawcy

 

 

19.06.2017

 Rada Pedagogiczna

klasyfikacyjna końcoworoczna, sprawozdania z prac komisji

przewodniczący komisji, dyrekcja szkoły

 

 

20.06.2017

Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje w Zawodzie (NOWY) - część pisemna

kierownik szkolenia praktycznego 23 czerwca 2017

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

 29. 06.2017

Rada Pedagogiczna podsumowująca rok szkolny

dyrektorzy04.07-08.07.2017

Egzamin Zawodowy (STARY)                                 - etap praktyczny wg potrzeb (ZSZ)

kierownik szkolenia praktycznego22-26 sierpnia 2017

egzaminy poprawkowe

dyrekcja szkoły

 

 

22 sierpnia 2017

Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym

dyrekcja szkoły23-25 sierpnia 2017

Część ustna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym

dyrekcja szkoły 

serwis przygotowany przez MEDIART (w CMS) ©