Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

  


WAŻNE INFORMACJE DLA RODZICÓW!!      


Zapraszamy do udziału w zebraniach. Poprzez udział w tych spotkaniach rodzice pokazują swoim dzieciom, że są dla nich ważne i że zależy im na ich sukcesach w nauce. Jest to skuteczna metoda kształtująca motywację dziecka do nauki.

„ Tylko przez kilka wyjątkowych lat dzieci chcą byśmy przy nich byli.

Potem Ty będziesz zabiegał o ich uwagę. To szybko mija." 

                                                                ( cytat z filmu „Kapitan Hook")


Wyprawka szkolna w 2015/16 r.


Zgodnie z uchwałą w sprawie rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna", uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2015/2016 naukę w klasie IV szkoły ponadgimnazjalnej ( technikum) przysługuje pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub kształcenia w zawodach dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

            Pomocy udziela się uczniom:

  1. pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456, 1623 i 1650) tj. 574 zł netto (dochód  za rok 2014)
  2. pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz.1544 i 1548, z  2013 r. poz. 182 i poz.509) tj. ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, niepełnosprawności, bezrobocia, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizmu i narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej…, na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń. Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie nie może przekroczyć w gminie 5% ogólnej liczby uczniów uprawnionych do pomocy finansowej.
  3. uczniom (niezależnie od dochodu):

1)      słabowidzącym,

2)      niesłyszącym,

3)      słabosłyszącym,

4)      z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją ,

5)      z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

6)      z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znaczącym,


 W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi jeżeli jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym dofinansowanie obejmuje również  zakup materiałów edukacyjnych, o których mowa w art.3 pkt.24 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; są to w szczególności książki pomocnicze, karty pracy, ćwiczenia rewalidacyjne oraz opracowania wykorzystywane w edukacji przedszkolnej, które są wykorzystywane przez nauczycieli w procesie kształcenia tych uczniów.

Wniosek o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników może złożyć:

  1. rodzic ucznia (opiekun prawny, rodzice zastępczy),
  2. nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.


Dofinansowanie zakupu podręczników w roku 2015 będzie wynosić:
do kwoty 445 zł:

Wniosek należy składać do dyrektora szkoły do dnia 10 września 2015 r.

Formularz wniosku i zaświadczenia o dochodach w sekretariatach, u wychowawców i pedagogów.

Dowodem zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych może być:

1. faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego),

2. rachunek, paragon,

3. oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych wraz z informacją o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom 2014 r. „Wyprawka szkolna",

4. w przypadku zbiorowego zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego oraz materiałów edukacyjnych  zwrot kosztów następuje po przedłożeniu  potwierdzenia zakupu zawierającego: imięi nazwisko ucznia, klasę do której uczeń będzie uczęszczał, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników lub  materiałów edukacyjnych, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny  podpis osoby dokonującej zakupu. Potwierdzenie wystawia podmiot dokonujący zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki i materiały edukacyjne.                 

 


Wykaz planowanych zebrań  z rodzicami w roku szkolnym 2014/2015:

18 grudnia 2014 r.

08.01.2015r. konsultacje z wychowawcą

19 marca 2015 r.

13.04.2015r. konsultacje z wychowawcą dla klas maturalnych

21 maja 2015 r.

12 czerwca 2015  r. konsultacje z wychowawcą

Kilka zasad o których należy pamiętać.

 

Jeżeli mówisz, przykładaj wagę do tego, w jaki sposób to robisz. Czasami jak znaczy o wiele więcej, niż co.

Nigdy nie pomijaj okazji, aby pochwalić dziecko.

Chwal dobrze wykonaną pracę. Jeżeli krytykujesz rób to tak, aby wzbudzić zapał do naprawienia błędu.

Interesuj się dzieckiem, jego hobby, nauką, problemami.

Poznaj przyjaciół, znajomych i kolegów swojego dziecka.

Bądź otwarty na inny punkt widzenia.

Dyskutuj, ale nie atakuj. To wielka umiejętność być przeciw zdaniu, a nie osobie, która je wypowiada

Akceptuj uczucia dziecka, nie mów, że nie może czuć tego co czuje.

Rozmawiaj, rozmawiaj, rozmawiaj,....

Rozmowa to mówienie i słuchanie.

Nie porównuj z rodzeństwem, czy kolegami.

Interesuj się osiągnięciami dziecka, pokaż, że są dla Ciebie ważne.

Bądź konsekwentny wobec Siebie i dziecka.

Wymagaj, ale tyle ile dziecko jest w stanie zrealizować.

Kochaj dziecko takim, jakie jest, a nie tylko wtedy gdy jest grzeczne czy przynosi same szóstki i piątki. Warto mówić dziecku wyraźnie i wprost , że nam na nim zależy, a nie zakładać, że już zna nasze uczucia lub, że kupno prezentu będzie najlepszym świadectwem naszej miłości.


 

Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie

ul.Witosa 1

59-525 Chojnów

serwis przygotowany przez MEDIART (w CMS) ©