Harmonogram roku szkolnego 2021/2022

Termin

Zadanie

Realizatorzy, Odpowiedzialni

23-27. 08. 2021

Spotkania wszystkich komisji i zespołów nauczycieli. (Wybór przewodniczących i opracowanie planów pracy na rok szkolny 2020/2021 i wysłanie do dyrektora)

przewodniczący zespołów, wicedyrektorzy

 

 

25. 08. 2021

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

godz. 1100

dyrekcja szkoły

 

 

do 31 sierpnia 2021

Rozkłady nauczania (wprowadzone do dziennika elektronicznego)

nauczyciele przedmiotu

 

 

do 31 sierpnia 2021

 plany wychowawcze, uzupełnienie dokumentacji (arkusze, dzienniki), wprowadzenie planu lekcji do dziennika

nauczyciele, wychowawcy, przewodniczący komisji

 

 

01. 09. 2021

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

godz.9.00 boisko przy ul. Wojska Polskiego 16

SU WP

dyrekcja szkoły

01.09.2021

Posiedzenie Rady Pedagogicznej - organizacja roku szkolnego 2021/2022, zmiany w prawie oświatowym

godz. 12.00

dyrekcja szkoły

 

 

07. 09. 2021

Zebrania z rodzicami:

(1600 – Witosa ;1630 - Wojska Polskiego; 1700 - Poźniaków)

wychowawcy, dyrekcja szkoły

 

08. 09. 2021

Spotkanie Rady Rodziców  godz.16.30 ul. Witosa 1

dyrekcja szkoły

 

 

wrzesień 2021

Zapoznanie uczniów klas maturalnych i ich rodziców
z procedurami dotyczącymi egzaminu maturalnego
 i zawodowego (odnotowanie w dzienniku lekcyjnym)

wychowawcy klas maturalnych, nauczyciele przedmiotów maturalnych, kierownik szkolenia praktycznego

wrzesień 2021

Zapoznanie uczniów klas pierwszych i ich rodziców
z organizacją egzaminów zawodowych i praktyczną nauką zawodu (odnotowanie w dzienniku lekcyjnym)

kierownik szkolenia praktycznego

do

15.09.2021

 

Składanie deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji 1 – styczeń-luty 2022: (KLASY-  4TE, 4TM, 4TPS, 4TŻ + poprawki), oraz informacja o egzaminie z poszczególnych kwalifikacji według Harmonogramu OKE we Wrocławiu – odnotowanie w dzienniku lekcyjnym

kierownik szkolenia praktycznego

 

 

14.09. 2021

Posiedzenie Rady Pedagogicznej - plan nadzoru, szkolenie „Nauczyciel w nowej rzeczywistości szkolnej"

godz. 1515

dyrekcja szkoły

 

 

wrzesień 2021

Diagnozy w klasach I, analiza, dostosowanie programu nauczania do możliwości i umiejętności uczniów, przeprowadzenie zaległych diagnoz we wszystkich klasach, zamknięcie diagnoz klas końcowych

nauczyciele przedmiotu, przewodniczący zespołów przedmiotowych

do 30 września 2021

Składanie deklaracji wyboru przedmiotów na egzamin maturalny

wychowawcy, dyrekcja szkoły

do 01 października 2021

Analiza egzaminów maturalnych i zawodowych

nauczyciele, przewodniczący komisji

 

 

do 15 października 2021

Sporządzenie raportu z analizy egzaminów maturalnych
i zawodowych

komisja ds. badania wyników egzaminów zewnętrznych

 

 

28.10.2021

Zebranie z rodzicami klas młodszych

(1600 – Witosa ;1630 - Wojska Polskiego; 1700 - Poźniaków)

wychowawcy, nauczyciele,

 dyrekcja szkoły

listopad 2021

Próbny egzamin maturalny

dyrekcja szkoły, nauczyciele przedmiotów maturalnych

 

 

19. 11. 2021

Wystawienie przewidywanych semestralnych ocen niedostatecznych w klasach maturalnych

nauczyciele przedmiotu

 

 

23. 11. 2021

Zebrania z rodzicami klas maturalnych:
(1600 – Witosa ;1630 - Wojska Polskiego; 1700 - Poźniaków)

wychowawcy, wszyscy nauczyciele
(od 1600 – 1700), dyrekcja szkoły

 

 

14. 12. 2021

Wystawienie proponowanych ocen semestralnych
w klasach maturalnych Informacja o proponowanych ocenach semestralnych dla rodziców - konsultacje

wychowawcy klas maturalnych

 

 

14. 12. 2020

Rada Klasyfikacyjna klas „Maturalnych"

godz. 1515

wychowawcy, dyrektor

 

 

22. 12. 2021

Koniec I semestru klas maturalnych.

 Wystawienie ocen semestralnych.

nauczyciele przedmiotu

 

16. 12. 2021

 

Wystawienie przewidywanych semestralnych ocen niedostatecznych w klasach młodszych

(informacja dla rodziców)

nauczyciele przedmiotu, wychowawcy

 16. 12. 2022

Konsultacje  z rodzicami
(1600 – Witosa ;1630 - Wojska Polskiego; 1700 - Poźniaków)

wszyscy nauczyciele (od 1600 – 1700), wychowawcy, dyrektor

 

 

23 grudnia 2021 -

31 grudnia 2021

Przerwa świąteczna

 

03. 01. 2022

Zmiana planu

dyrekcja szkoły

 

 

        11. 01. 2022

Zebrania z rodzicami klas młodszych

wszyscy nauczyciele (od 1600 – 1700), wychowawcy, dyrektor

 

 

10 stycznia 2022

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

część praktyczna: model D

 

kierownik szkolenia praktycznego

 

 

   11 stycznia 2022

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

część pisemna

 

kierownik szkolenia praktycznego

12 I – 6 II 2022

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

część praktyczna: model DK, W

 

kierownik szkolenia praktycznego

 

 

 

do

 7 lutego 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

do

07 kwietnia 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Składanie deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (PP 2017)/ egzaminu zawodowego (PP 2019) w sesji 2. LATO – czerwiec-lipiec 2022: KLASY III technikum:

 -  3 TŻg, 3 THOTg, 3TMg,

KLASA 3BS pierwszego stopnia: m.in. mps, kucharz, sprzedawca + poprawki

 

 

Składanie deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji 2. LATO, w przypadku ponownego przystępowania do egzaminu przez zdających, którzy nie zdali tego egzaminu w sesji styczeń-luty 2022

 

 

 

Informacja o egzaminie z poszczególnych kwalifikacji według harmonogramu OKE we Wrocławiu – odnotowanie w dzienniku lekcyjnym

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kierownik szkolenia praktycznego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.01.2022

Wystawienie proponowanych ocen semestralnych
w klasach młodszych.

wychowawcy klas maturalnych

 

 

26.01.2022

 Wystawienie ocen.

nauczyciele przedmiotu

 

 

27. 01. 2022

 Rada klasyfikacyjna - I semestr (sprawozdania przewodniczących komisji, zespołów) - godz. 1515

wychowawcy, dyrektor, przewodniczący zespołów

 

 

16. 02. 2022

Rada pedagogiczna podsumowująca

 I semestr - godz. 1515

dyrekcja szkoły

 

 

31 stycznia –
11 lutego 2022 r.

Ferie zimowe

 

 

 

14. 02. 2022

Zmiana planu

 

 

 

marzec - kwiecień 2022

Praktyki zawodowe

14 III – 08 IV  2022 (3TMg, 3 TŻg, 3THOTg)

11 IV – 06 V 2022 (3TPSp, 3TMp, 3TŻp, 3TEp)

kierownik szkolenia praktycznego

 

 

24. 03. 2022

Wystawienie przewidywanych rocznych ocen niedostatecznych w klasach maturalnych,

nauczyciele przedmiotu

24. 03. 2022

Zebrania z rodzicami:
(1600 – Witosa ;1630 - Wojska Polskiego; 1700 - Poźniaków)

wychowawcy, nauczyciele,

dyrekcja szkoły

14. 04 - 19. 04

2022

Wiosenna przerwa świąteczna

 

kwiecień 2022

Zapoznanie uczniów klas maturalnych z procedurami przeprowadzania egzaminu maturalnego

wychowawcy klas maturalnych (odnotowanie w dzienniku lekcyjnym)

 

 

kwiecień 2022

szkolenia ZN i PZE

dyrekcja szkoły

 20. 04. 2022

Konsultacje  z rodzicami
(1600 – Witosa ;1630 - Wojska Polskiego; 1700 - Poźniaków)

wszyscy nauczyciele (od 1600 – 1700), wychowawcy, dyrektor

 

 

19. 04. 2022

Wystawienie przewidywanych ocen w klasach maturalnych. Poinformowanie rodziców.

nauczyciele przedmiotu, wychowawcy

 

 

27. 04. 2022

Rada klasyfikacyjna klas „Maturalnych"

godz. 1515

wychowawcy, dyrektor

 

 

29. 04. 2022

Zakończenie zajęć edukacyjnych w klasach maturalnych. Uroczyste pożegnanie absolwentów

wychowawcy klas pierwszych

i klas maturalnych

 

 

od 04 maja 2022

Egzaminy maturalne

dyrekcja szkoły

20. 05. 2022

Wystawienie przewidywanych rocznych ocen niedostatecznych w klasach młodszych.
Informacja dla rodziców.

nauczyciele przedmiotu

25. 05. 2022

Zebrania z rodzicami:
(1600 – Witosa ;1630 - Wojska Polskiego; 1700 - Poźniaków)

wychowawcy, nauczyciele,

 dyrekcja szkoły

czerwiec 2022

Przeprowadzenie diagnoz i sporządzenie analiz

nauczyciele

14. 06. 2022

Wystawienie propozycji ocen końcoworocznych
w klasach młodszych.

nauczyciele przedmiotu, wychowawcy

 14. 06. 2022

Konsultacje  z rodzicami
(1600 – Witosa ;1630 - Wojska Polskiego; 1700 - Poźniaków)

wszyscy nauczyciele (od 1600 – 1700), wychowawcy, dyrektor

 

Konsultacje  z rodzicami
(1600 – Witosa ;1630 - Wojska Polskiego; 1700 - Poźniaków)

20. 06. 2022

Wystawienie ocen końcoworocznych

nauczyciele przedmiotu

 

 

do 17. 06. 2022

Podsumowanie prac komisji, sprawozdania, raporty

przewodniczący komisji

 

 

21. 06. 2022

 Rada Pedagogiczna

klasyfikacyjna końcoworoczna,

sprawozdania z prac komisji - godz. 1515

przewodniczący komisji, dyrekcja szkoły

 

 

do 23 czerwca 2022

Rozliczenie dokumentacji (dzienniki, arkusze)

dyrekcja, wychowawcy

 

 

czerwiec-lipiec 2022

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie/

Egzaminy zawodowe (PP 2017, PP 2019)

wg HARMONOGRAMU

kierownik szkolenia praktycznego

 

 

 24 czerwca 2022

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

 

 

 

28. 06. 2022

Rada Pedagogiczna podsumowująca rok szkolny godz. 900

dyrektorzy

 

 

23 sierpnia 2022

Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym

dyrekcja szkoły

23 - 25 sierpnia 2022

Egzaminy poprawkowe

dyrekcja szkoły

 

 

 

 

serwis przygotowany przez MEDIART (w CMS) ©