Harmonogram roku szkolnego

2020/2021


Termin

Zadanie

Realizatorzy, Odpowiedzialni

24-26. 08. 2020

Spotkania wszystkich komisji i zespołów nauczycieli. (Wybór przewodniczących i opracowanie planów pracy na rok szkolny 2020/2021 i wysłanie do dyrektora)

Przewodniczący zespołów, wicedyrektorzy

 

 

27. 08. 2020

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

godz. 1000

dyrekcja szkoły

 

 

do 31 sierpnia 2020

Rozkłady nauczania (wprowadzone do dziennika elektronicznego)

nauczyciele przedmiotu

 

 

do 31 sierpnia 2020

 plany wychowawcze, uzupełnienie dokumentacji (arkusze, dzienniki), wprowadzenie planu lekcji do dziennika

nauczyciele, wychowawcy, przewodniczący komisji

 

 

01. 09. 2020

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

SU  dyrekcja szkoły

03. 09. 2020

Zebrania z rodzicami:

(1600 – Witosa ;1630 - Wojska Polskiego; 1700 - Poźniaków)

wychowawcy, dyrekcja szkoły

08. 09. 2020

Spotkanie Rady Rodziców

dyrekcja szkoły

 

 

wrzesień 2020

zapoznanie uczniów klas maturalnych i ich rodziców
z przepisami dotyczącymi egzaminu maturalnego
 i zawodowego (odnotowanie w dzienniku lekcyjnym)

wychowawcy klas maturalnych, nauczyciele przedmiotów maturalnych, kierownik szkolenia praktycznego

wrzesień 2020

zapoznanie uczniów klas pierwszych i ich rodziców
z organizacją egzaminów zawodowych i praktyczną nauką zawodu (odnotowanie w dzienniku lekcyjnym)

kierownik szkolenia praktycznego

do 11.09.2020(PP2012)

15.09.2020(PP2017)

Składanie deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji 1 – styczeń-luty 2021: (KLASY-  4TE, 4THOT, 4TM, 4TPS, 4TŻ + poprawki), oraz informacja o egzaminie z poszczególnych kwalifikacji według harmonogramu OKE we Wrocławiu – odnotowanie w dzienniku lekcyjnym

kierownik szkolenia praktycznego

 

 

9 września 2020

Posiedzenie Rady Pedagogicznej - organizacja roku szkolnego 2020/2021, plan nadzoru, zmiany w prawie oświatowym

godz. 1515

dyrekcja szkoły

 

 

wrzesień 2020

diagnozy w klasach I, analiza, dostosowanie programu nauczania do możliwości i umiejętności uczniów, przeprowadzenie zaległych diagnoz we wszystkich klasach, zamknięcie diagnoz klas końcowych

nauczyciele przedmiotu, przewodniczący zespołów przedmiotowych

do 30 września 2020

Składanie deklaracji wyboru przedmiotów na egzamin maturalny

wychowawcy, dyrekcja szkoły

do 2 października 2020

Analiza egzaminów maturalnych
i zawodowych

nauczyciele, przewodniczący komisji

 

 

do 16 października 2020

Sporządzenie raportu z analizy egzaminów maturalnych
i zawodowych

komisja ds. badania wyników egzaminów zewnętrznych

 

 

29.10.2020

Zebranie z rodzicami klas młodszych

(1600 – Witosa ;1630 - Wojska Polskiego; 1700 - Poźniaków)

wychowawcy, nauczyciele, dyrekcja szkoły

listopad 2020

Próbny egzamin maturalny

dyrekcja szkoły, nauczyciele przedmiotów maturalnych

 

 

10. 11. 2020

wystawienie przewidywanych semestralnych ocen niedostatecznych w klasach maturalnych

nauczyciele przedmiotu

 

 

12. 11. 2020

Zebrania z rodzicami klas maturalnych:
(1600 – Witosa ;1630 - Wojska Polskiego; 1700 - Poźniaków)

wychowawcy, wszyscy nauczyciele
(od 1600 – 1700), dyrekcja szkoły

 

 

04. 12. 2020

Wystawienie proponowanych ocen semestralnych
w klasach maturalnych Informacja o proponowanych ocenach semestralnych dla rodziców - konsultacje

wychowawcy klas maturalnych

 

 

11. 12. 2020

Koniec I semestru klas maturalnych. Wystawienie ocen semestralnych

nauczyciele przedmiotu

 

11. 12. 2020

 

wystawienie przewidywanych semestralnych ocen niedostatecznych w klasach młodszych

nauczyciele przedmiotu

        15. 12. 2020

Zebrania z rodzicami klas młodszych
(1600 – Witosa ;1630 - Wojska Polskiego; 1700 - Poźniaków)

wszyscy nauczyciele (od 1600 – 1700), wychowawcy, dyrektor

 

 

14. 12. 2020

Zmiana planu

Dyrekcja szkoły

 

 

14. 12. 2020

Rada Klasyfikacyjna klas „Maturalnych"

godz. 1515

wychowawcy, dyrektor

 

 

23 grudnia 2020 -

01 stycznia 2021

Przerwa świąteczna

 

12. 01. 2021

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
- sesja 1 – styczeń-luty 2021 (część pisemna)

kierownik szkolenia praktycznego

styczeń - luty 2021

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

(część praktyczna)

kierownik szkolenia praktycznego

do 21.02.2021(PP2012)

07.02.2021(PP2017)

 

do 08.04. 2021

(PP2012 i PP2017)

 

 

Składanie deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji 2 – czerwiec-lipiec 2021: KLASY-  2TEg,  3 TŻ,3TM/TPS

3 BS pierwszego stopnia - mps, kucharz, sprzedawca, operator obrabiarek skrawających + poprawki

 

 

 

Składanie deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji 2:czerwiec-lipiec 2021: 7 dni po otrzymaniu informacji
o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie - w przypadku ponownego przystępowania do egzaminu przez zdających, którzy nie zdali tego egzaminu w sesji styczeń-luty 2021.

 

 

 

Informacja o egzaminie z poszczególnych kwalifikacji według harmonogramu OKE we Wrocławiu – odnotowanie w dzienniku lekcyjnym

 

kierownik szkolenia praktycznego

 

 

07.01.2021

Wystawienie proponowanych ocen semestralnych
w klasach młodszych.

wychowawcy klas maturalnych

 

 

13.01.2021

 Wystawienie ocen.

nauczyciele przedmiotu

 

 

14. 01. 2021

 Rada klasyfikacyjna - I semestr (sprawozdania przewodniczących komisji, zespołów) - godz. 1515

wychowawcy, dyrektor, przewodniczący zespołów

 

 

03. 02. 2021

Rada pedagogiczna podsumowująca

 I semestr - godz. 1515

dyrekcja szkoły

 

 

04. 02. 2021

Zebrania z rodzicami wszystkich klas

(1600 – Witosa ;1630 - Wojska Polskiego; 1700 - Poźniaków)

wszyscy nauczyciele (od 1600 – 1700), wychowawcy, dyrekcja szkoły

 

 

8 luty 2021

Zmiana planu

 

 

 

18 stycznia –
31 stycznia 2021 r.

Ferie zimowe

 

 

 

marzec 2021

Praktyki zawodowe

Kierownik szkolenia praktycznego

 

 

26. 03. 2021

wystawienie przewidywanych rocznych ocen niedostatecznych w klasach maturalnych,

nauczyciele przedmiotu

31. 03. 2021

Zebrania z rodzicami:
(1600 – Witosa ;1630 - Wojska Polskiego; 1700 - Poźniaków)

wychowawcy, nauczyciele, dyrekcja szkoły

01. 04 - 06. 04

2021

Wiosenna przerwa świąteczna

 

kwiecień 2021

Zapoznanie uczniów klas maturalnych z procedurami przeprowadzania egzaminu maturalnego

wychowawcy klas maturalnych (odnotowanie w dzienniku lekcyjnym)

 

 

kwiecień 2021

szkolenia ZN i PZE

dyrekcja szkoły

20. 04. 2021

Wystawienie przewidywanych ocen w klasach maturalnych. Poinformowanie rodziców.

Nauczyciele przedmiotu, wychowawcy

 

 

27. 04. 2021

Rada klasyfikacyjna klas „Maturalnych"

godz. 1515

wychowawcy, dyrektor

 

 

30. 04. 2021

Zakończenie zajęć edukacyjnych w klasach maturalnych. Uroczyste pożegnanie absolwentów

wychowawcy klas pierwszych i klas maturalnych

 

 

od 04 maja 2021

Egzaminy maturalne

dyrekcja szkoły

21. 05. 2021

Wystawienie przewidywanych rocznych ocen niedostatecznych w klasach młodszych.
Informacja dla rodziców.

nauczyciele przedmiotu

26. 05. 2021

Zebrania z rodzicami:
(1600 – Witosa ;1630 - Wojska Polskiego; 1700 - Poźniaków)

wychowawcy, nauczyciele, dyrekcja szkoły

czerwiec 2021

Przeprowadzenie diagnoz i sporządzenie analiz

nauczyciele,

15. 06. 2021

Wystawienie propozycji ocen końcoworocznych
w klasach młodszych.

nauczyciele przedmiotu, wychowawcy

18. 06. 2021

Wystawienie ocen końcoworocznych

nauczyciele przedmiotu

 

 

do 18. 06. 2021

Podsumowanie prac komisji, sprawozdania, raporty

przewodniczący komisji

 

 

22. 06. 2021

 Rada Pedagogiczna

klasyfikacyjna końcoworoczna, sprawozdania z prac komisji - godz. 1515

przewodniczący komisji, dyrekcja szkoły

 

 

do 23 czerwca 2021

Rozliczenie dokumentacji (dzienniki, arkusze)

dyrekcja, wychowawcy

 

 

22. 06. 2021

Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje w Zawodzie

 (część pisemna)

kierownik szkolenia praktycznego

 

 

czerwiec – lipiec 2021

Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje w Zawodzie
(część praktyczna)

kierownik szkolenia praktycznego

 

 

 25 czerwca 2021

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

 

 

 

29. 06. 2021

Rada Pedagogiczna podsumowująca rok szkolny godz. 900

dyrektorzy

 

 

24 sierpnia 2021

Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym

dyrekcja szkoły

23 - 24 sierpnia 2021

Część ustna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym

dyrekcja szkoły

 

 

23 - 24 sierpnia 2021

egzaminy poprawkowe

dyrekcja szkoły

 

 

 

REKRUTACJA REKRUTACJA REKRUTACJA REKRUTACJA REKRUTACJA REKRUTACJA REKRUTACJA REKRUTACJA REKRUTACJA REKRUTACJA REKRUTACJA REKRUTACJA REKRUTACJA REKRUTACJA REKRUTACJA
serwis przygotowany przez MEDIART (w CMS) ©