Wygląda dobrze
To pole jest wymagane
powrót
bs (szerokość: 605 / wysokość: 84)

  

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW I ICH UDZIAŁU W PROJEKCIE

"Bliżej sukcesu"

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego

na lata 2014-2020,

Oś Priorytetowa X Edukacja

Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej,

gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej,

Poddziałanie 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji

podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - konkursy horyzontalne

 

 

Rozdział I DEFINICJE

§1

1. Biuro Projektu - Miejsce pracy zespołu projektowego mieszczące się pod adresem ul. Witosa 1, 59-225 Chojnów,  telefon: 609 436 348. W biurze udzielane będą informacje na temat realizacji projektu osobom zainteresowanym udziałem w projekcie oraz Uczestnikom/-czkom Projektu.

2. Instytucja Pośrednicząca RPO WD– IZ – instytucja nadzorująca prawidłową realizację projektu oraz przyznająca środki na jego realizację – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Departament Funduszy Europejskich, Wydział Wdrażania EFS, ul. Mazowiecka 17, 50-421 Wrocław

3. Beneficjent projektu - Powiat Legnicki, pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica.

4. Jednostka realizująca - Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie, ul. Wincentego Witosa 1,

59-225 Chojnów.

5. Projekt – projekt o nazwie "Bliżej sukcesu"  o numerze RPDS.10.02.01-02-0038/18 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałanie 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - konkursy horyzontalne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

6. Wniosek o dofinansowanie – dokument przedkładany przez Beneficjenta  do IZ w celu uzyskania środków finansowych na realizację Projektu.

7. Uczeń/uczennica (dalej uczeń) – dziecko uczące się w jednej z poniższych szkół:

(1) Technikum

(2) Liceum

8. Kandydat/-ka na uczestnika/-czkę Projektu (dalej kandydat) – uczeń, który bierze udział w procesie rekrutacji do Projektu i oczekuje na informację o zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie bądź otrzymuje decyzję odmowną.

9. Uczestnik/-czka Projektu (dalej UP) – uczeń zakwalifikowany do Projektu.

10. Dzień rozpoczęcia udziału w projekcie – dzień przystąpienia do pierwszej formy wsparcia.

11. Strona internetowa projektu – strona dostępna pod adresem pzs-chojnow.pl w zakładce Projekty.

12. Czas realizacji projektu od 3.09.2018 roku do 28.06.2019 roku.

 

Rozdział II KRYTERIA KWALIFIKACYJNE DLA UCZNIÓW

§1

1. W projekcie mogą uczestniczyć uczniowie, którzy złożyli wypełnione i spełniające kryteria formalne dokumenty rekrutacyjne podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego:

a) Deklaracja uczestnictwa w projekcie

b) Dane uczestnika projektu

c) Oświadczenie uczestnika projektu

 2. W pierwszej kolejności do udziału w Projekcie zostaną zakwalifikowani uczniowie na podstawie spełniania poniższych warunków premiujących:

- test kwalifikacyjny(40%);

- opinia nauczyciela z danego przedmiotu nt. jego wyników(25%);

- średnia ocen (35%).

Na zajęcia wyrównawcze preferowani będą uczniowie o  niskich wynikach w nauce z danego przedmiotu (ocen z wszystkich przedmiotów). Na zajęcia dodatkowe rozwijające uzdolnienia – preferowani będą uczniowie o wysokich wynikach w nauce z danego przedmiotu (ocena wyższa niż 4 - 5pkt; ocena wyższa niż 5 - 10pkt), a w przypadku zbyt dużej liczby chętnych drugim z kolei kryterium będą predyspozycje (umiejętność samodzielnej pracy) do osiągnięcia sukcesów w olimpiadach i konkursach (na podstawie opinii nauczyciela danego przedmiotu). W przypadku zajęć pozalekcyjnych rozwijających kompetencje kluczowe w zakresie nauk matematycznych i ICT preferencje rekrutacyjne zostaną zapewnione dziewczętom wykazującym zainteresowania w tym zakresie (z uwagi na osiąganie słabszych wyników w w/w zakresie).

W przypadku dużej ilości chętnych drugim w kolejności kryterium będzie ocena zachowania.

Wprzypadku małej liczby chętnych na zajęcia przyjmowane będą wszystkie osoby, które złożyły wymagane dokumenty.

 

Rozdział III REKRUTACJA I PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ

§1

Zasady ogólne

1. Celem rekrutacji podstawowej jest zrekrutowanie 87 kandydatów do udziału w projekcie, a celem rekrutacji uzupełniającej jest uzupełnianie niepełnych grup zajęciowych oraz stworzenie listy rezerwowej na wypadek rezygnacji lub usunięcia uczestnika z projektu.

2. Rekrutacja uczniów prowadzona będzie przez nauczycieli tworzących kadrę projektu oraz koordynatora.

3. Minimalny zestaw dokumentów rekrutacyjnych jakie składa kandydat określono w Rozdziale II § 1. ustęp 1.

4. Złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do Projektu.

5. Dokumenty rekrutacyjne uczestników przechowywane są w biurze Projektu i nie podlegają zwrotowi.

6. Dokumenty rekrutacyjne zostaną zweryfikowane przez komisję rekrutacyjną:

a) pod kątem warunków formalnych - ocena: TAK/NIE

b) pod kątem warunków premiujących - punkty nadawane zgodnie z rozdziałem II §1. ustęp 2.

7. Wynikiem rekrutacji będzie stworzenie listy rankingowej, listy rezerwowej oraz listy kandydatów nie spełniających warunków formalnych.

 8. Kandydaci spełniający kryteria formalne, a niezakwalifikowani do projektu z uwagi na wyczerpanie limitu miejsc, zostaną wpisani na listę rezerwową, na wypadek ewentualnej rezygnacji lub usunięcia innego UP z projektu.

9. W przypadku odmowy uczestnictwa w projekcie tak wyłonionego kandydata zaproszona zostanie kolejna osoba z listy rezerwowej zgodnie z powyższymi warunkami.

10. Decyzja komisji rekrutacyjnej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

11. Koordynator  zastrzega sobie prawo do podejmowania decyzji o ograniczaniu lub intensyfikowaniu procesu rekrutacji w danych okresach realizacji Projektu w zależności od potrzeb oraz o ewentualnych zmianach liczby uczestników po uzyskaniu zgody IZ na podstawie zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie.

13. Sposób zaadresowania zaklejonej koperty w przypadku wysyłania dokumentów pocztą:

Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie

Projekt Bliżej sukcesu - Joanna Więcław

ul. Witosa 1

59-225 Chojnów

§2

Nabór

1. Przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych do naboru  następuje poprzez przekazanie ich koordynatorowi projektu, nauczycielowi prowadzącemu zajęcia lub pracownikowi sekretariatu szkoły biorącej udział w projekcie, określonej w rozdziale 1 § 1., ustęp 4 najpóźniej do godziny 14:00 ostatniego dnia rekrutacji.

2. Dopuszcza się możliwość uzupełnień braków formalnych w dokumentacji w terminie do 26.10.2018 roku do godziny 12:00.

3. O kolejności na liście rankingowej decyduje suma zdobytych punktów za warunki premiujące.

 

Rozdział IV ZAKRES WSPARCIA

§1

1. W ramach Projektu zaplanowane zostało wsparcie w następującym zakresie:

a) zadanie1 - Organizacja zajęć wyrównawczych dla uczniów IV klasy Technikum,

b) zadanie 2 - Organizacja zajęć wyrównawczych z matematyki dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego,

c) zadanie 3 - Organizacja zajęć wyrównawczych z matematyki dla uczniów Technikum - blok II,

d) zadanie 4 - Organizacja zajęć wyrównawczych z j. niemieckiego dla uczniów Technikum,

e) zadanie 5 - Zajęcia dodatkowe, rozszerzające wiedzę z j. niemieckiego dla uczniów Technikum,

f) zadanie 6 - Organizacja zajęć rozszerzających uzdolnienia z chemii - zajęcia laboratoryjne dla LO,

g) zadanie 7 - Warsztaty Medialne dla LO,

h) zadanie 8 - Warsztaty terenowe z biologii dla uczniów LO i Technikum,

i) zadanie 9 - Zakup systemu TIK wspomagającego proces edukacyjny w PZS w Chojnowie,

j) zadanie 10 - Szkolenia dla nauczycieli - blok I,

k) zadanie 11 - Szkolenie dla nauczycieli - blok II,

l) zadanie 12 - Szkolenie dla uczniów z zakresu obsługi systemu wspomagającego proces edukacyjny,

ł) zadanie 13 - Zakup nowoczesnych narzędzi TIK(MASZYNY I URZĄDZENIA).

 

Rozdział V ZASADY KORZYSTANIA Z FORM WSPARCIA

§1

Przydział do zajęć grupowych lub indywidualnych

1. Przydział do zajęć grupowych dokonywany będzie na podstawie danych ucznia określonych w deklaracji uczestnictwa w projekcie. W przypadku większej liczby chętnych do danej grupy o pierwszeństwie decydować będzie wyższa pozycja ucznia na liście rankingowej.

2. O terminie zajęć  uczniowie  zostaną powiadomieni osobiście lub w formie pisemnej.

3. Każdemu uczniowi przedstawiony zostanie harmonogram zajęć.

4. Odrzucenie harmonogramu zajęć, skutkować będzie skreśleniem ucznia z listy uczestników projektu i przyjęcie w jego miejsce pierwszego ucznia z listy rezerwowej.

5. Nie przyjmowane będą prośby o zmianę harmonogramu przekazywane w dniu rozpoczęcia zajęć.

 

Rozdział VI OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

§1

1. Na uczestnikach  spoczywają następujące obowiązki:

a) przestrzeganie niniejszego Regulaminu,

b) składanie bez zbędnej zwłoki kompletu wymaganych dokumentów na każde wezwanie koordynatora,

c) uczestniczenie we wszystkich formach wsparcia, które zostały dla uczestników przewidziane i tam gdzie to konieczne potwierdzenie tego faktu własnym podpisem, w tym na listach uczestników,

d) punktualne przychodzenia na zajęcia,

e) przygotowanie się do zajęć zgodnie z poleceniami trenerów/wykładowców.

2. Uczestnicy zobowiązani są do wypełniania testów, ankiet monitorujących na każdym etapie projektu. Odmowa udziału w ankietyzacji stanowi podstawę do usunięcia UP z projektu.

3. Pozyskane informacje, o których mowa w pkt. 1, ppkt b,c oraz w pkt.2 będą wykorzystywane do wywiązania się Jednostki realizującej z obowiązków sprawozdawczych z realizacji Projektu wobec IZ.

 

Rozdział VII REZYGNACJA Z UDZIAŁU W PROJEKCIE

§1

1. Rezygnacja z udziału w Projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach. Uzasadnione przypadki mogą wynikać z przyczyn natury zdrowotnej lub działania siły wyższej i nie mogły być znane przez uczestnika w momencie przystąpienia do Projektu.

2. Koordynator zastrzega sobie prawo do skreślenia uczestnika z listy poszczególnych form wsparcia w przypadku naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu lub zasad współżycia społecznego.

3. W przypadku rezygnacji lub skreślenia uczestnika z listy osób zakwalifikowanych do Projektu, jego miejsce zajmie kolejna osoba zrekrutowania do Projektu znajdująca się na najwyższym miejscu listy rezerwowej.

 

Rozdział VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§1

1. Regulamin obowiązuje z dniem jego podpisania przez Koordynatora Projektu.

2. Wszelkie zmiany w regulaminie obowiązują od upublicznienia aktualnej wersji regulaminu na stronie internetowej projektu z podaniem daty ich obowiązywania.

3. Ostateczna interpretacja zapisów Regulaminu należy do Koordynatora Projektu.

4. Kwestie sporne nieuregulowane w regulaminie rozstrzygane będą przez Koordynatora Projektu.

5. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej

www.pzs-chojnow.pl.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, odpowiedzi na pytania i wątpliwości można uzyskać bezpośrednio od Personelu Projektu, osobą decyzyjną w ww. kwestiach jest Koordynator Projektu.

 

Załączniki do Regulaminu:

Załącznik nr 1 - Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 2 - Dane uczestnika projektu (do systemu SL2014)/uczniowie

Załącznik nr 3 - Dane uczestnika projektu (do systemu SL2014)/nauczyciele

Załącznik nr 4 – Oświadczenie uczestnika projektu


Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie

ul.Witosa 1

59-525 Chojnów

serwis przygotowany przez MEDIART (w CMS) ©