Wygląda dobrze
To pole jest wymagane
zawód_przyszłości (szerokość: 750 / wysokość: 103)

„Zawód Przyszłości"

OPIS:

Projekt to odpowiedź na indywidualnie zdiagnozowane zapotrzebowanie 7 Zespołów Szkół kształcenia zawodowego prowadzonych przez Powiaty: Zgorzelecki, Głogowski, Legnicki, Lubański. W wyniku spotkań w okresie XI-XII '19 – I-20 ' dyrekcji szkół z reprezentantami Lidera (UPEMI) ustalono najbardziej efektywne rozwiązania w zakresie zdiagnozowanych potrzeb rozwojowych uczniów/ uczennic (U) w obszarze kształcenia zawodowego oraz nauczycieli/nauczycielek (N) jak i szkół, w tym oczekiwań pracodawców i potrzeb lokalnego/regionalnego rynku pracy. Z diagnozy wynika, że istotnym problemem są niskie wyniki U w nauce co przekłada się na zdawalność egzaminów zawodowych U. Problemem to też niedostateczne dostosowanie w zakresie umiejętności praktycznych U w kontekście potrzeb rynku pracy. Stwierdzono również problem w zakresie niedostosowania pracowni praktycznej nauki zawodu do rzeczywistych warunków pracy. W efekcie wypracowano koncepcję partnerskiego projektu, liderem UPEMI. Projekt dedykowany jest 784U i 81N ze szkół: Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu (Technikum, Branżowa Szkoła I Stopnia), Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. M. Grzegorzewskiej w Zgorzelcu (Branżowa Szkoła I stopnia), Zespół Szkół Politechnicznych w Głogowie (Technikum), Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie (Technikum, Branżowa Szkoła I stopnia), Zespół Szkół Przyrodniczych i Branżowych w Głogowie (Technikum), Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie (Technikum), Dolnośląski Zespół Szkół w Biedrzychowicach (Technikum). Efektem wsparcia będzie nabycie/podniesienie przez U kompetencji, umiejętności oczekiwanych przez pracodawców rynku pracy. Cel projektu to dostosowanie kompetencyjne U, uatrakcyjnienie ich jako pracowników, tym samym zwiększą się ich szanse na rynku pracy. Działania powyższe zostaną wzmocnione poprzez wsparcie N kształcenia zawodowego, zapewnienie w szkołach warunków odzwierciedlających naturalne środowisko pracy. Za główne formy wsparcia obrano realizację staży zawodowych, organizację dodatkowych zajęć/warsztatów/kursów specjalistycznych czy zawodowych w tym prowadzonych na uczelniach, doposażenie pracowni zawodowych oraz działania ukierunkowane na doskonalenie zawodowe N. Projekt realizowany na każdym etapie w ścisłej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w tym z pracodawcami. Planowany okres realizacji od 01.09.2021 r. do 31.08.2023 r. Cel główny Wzrost efektywności nauczania poprzez dostosowanie kompetencji zawodowych 784 uczniów/uczennic (420K) i 81 nauczycieli/nauczycielek (70K) oraz doposażenie 19 pracowni kształcenia zawodowego 7 zespołów szkół z powiatu zgorzeleckiego, głogowskiego, legnickiego, lubańskiego w odpowiedzi na zapotrzebowanie i oczekiwania pracodawców z lokalnych i regionalnego rynku pracy w okresie 01.09.2021 – 31.08.2023 r. we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Cel szczegółowy 1 Podniesienie umiejętności i kompetencji praktycznych zawodowych 708U (375K), we współpracy z pracodawcami w obszarze organizacji staży.

Cel szczegółowy 2 Podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych 784 U, we współpracy z otoczeniem społeczno - gospodarczym w obszarze realizacji szkoleń i warsztatów specjalistycznych.

Cel szczegółowy 3 Dostosowanie 19 pracowni praktycznych zawodowych do rzeczywistych warunków środowiska pracy.

Cel szczegółowy 4 Podniesienie kompetencji oraz uzyskanie kwalifikacji przez 81 nauczycieli/ek.

Cele te to odpowiedź na przeprowadzoną analizę problemową ww. szkół w zakresie deficytów/braków w obszarze nauczania zawodowego i potrzeb U/N w ścisłej korelacji z przeprowadzoną analizą potrzeb i oczekiwań pracodawców. Zaplanowane działania stanowią uzupełnienie dotychczasowej oferty szkoły skierowanej do U/ N. Przyczynią się one do wyposażenia uczniów w kompetencje, umiejętności, które stanowią odpowiedź na zgłoszone zapotrzebowanie pracodawców, co przełoży się na ich uatrakcyjnienie jako przyszłych pracowników, zwiększając ich szansę na rynku pracy.

Wartość projektu Wartość projektu: 5 213 521,02 zł. Dofinansowanie: 4 431 492,86 zł otrzymane ze środków Unii Europejskiej.


Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie

ul.Witosa 1

59-525 Chojnów

serwis przygotowany przez MEDIART (w CMS) ©