Wygląda dobrze
To pole jest wymagane
E+ (szerokość: 190 / wysokość: 54)

POWRÓT(2.19 Mb) DEKLARACJA - OŚWIADCZENIA RODZICÓW - ANKIETA - KLAUZULA INFORMACYJNAREGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO UDZIAŁU W PARTNERSKIM PROJEKCIE pt. „Le monde de la femme, la femme dans le monde" w ramach program Erasmus+ Edukacja Szkolna, Partnerstwa Strategiczne – Współpraca Szkół.

Projekt realizowany jest w Powiatowym Zespole Szkół w Chojnowie

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 

 1. Regulamin określa zasady rekrutacji uczestników oraz zasady uczestnictwa w Projekcie: pt. „Le monde de la femme, la femme dans le monde" w ramach programu Erasmus+ Edukacja Szkolna, Partnerstwa Strategiczne – Współpraca Szkół.
 2. Projekt został przygotowany w celu umożliwienia uczniom i nauczycielom Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie wzięcia udziału w mobilnościach do krajów partnerskich oraz zdobycia dodatkowej wiedzy, a także umiejętności praktycznego wykorzystania tej wiedzy w rozwoju zawodowym, osobistym oraz w kontaktach z partnerami projektu Erasmus +

3.      Projekt realizowany jest w terminie od 01.09.2019r. do 31.08.2021r.

4.      Beneficjentem projektu jest Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie.

5.      Siedziba Beneficjenta mieści się w Chojnowie przy ul. Witosa 1.

6.      Uczestnikami projektu są uczniowie i nauczyciele Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie.

7.      Regulamin określa:

a) cele projektu,

b) zakres realizacji projektu,

c) zasady rekrutacji uczestników projektu,

d) prawa i obowiązki uczestnika projektu,

e) zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie.

 

§ 2 Cele Projektu

 

1.Zapoznanie się z rolą kobiety we współczesnym świecie w celu wyeliminowania wciąż występujących uprzedzeń oraz stereotypowego postrzegania ról pełnionych przez kobiety.

2.Docenienie roli kobiety w życiu społecznym.

3.Zapoznanie się z sylwetkami/biografiami kobiet, które osiągnęły sukcesy w różnych dziedzinach życia.

4.Działalnie kobiet w różnych dziedzinach życia m.in: polityki, religii, w świecie pracy.

5.Zapoznanie się z rozwojem praw kobiet na przestrzeni wieków.

6.Budowanie w uczniach i społeczności lokalnej poczucia obywatelstwa europejskiego.

7.Zapoznanie się z platformą e-Twinning – współpraca na tej platformie (przekazywanie informacji, zdjęć, zagadnień) grup biorących udział w projekcie Erasmus +.

7.Poszerzenie przez nauczycieli kompetencji zawodowych i językowych.

8.Wzmacnianie więzi międzykulturowych, przyjaźni, pogłębianie współpracy w działaniach i pozyskiwanie wiedzy.

 

§ 3 Zakres realizacji Projektu

 

1. Projekt zakłada zorganizowanie 3 mobilności dla uczniów i nauczycieli i 1 szkolenie tylko dla nauczycieli, bezpośrednio zaangażowanych w projekt, którzy chcą zdobyć dodatkową wiedzę i umiejętności jej praktycznego wykorzystania w rozwoju zawodowym, a także pogłębiać swoje umiejętności językowe.

2. Realizacja projektu będzie odbywać się także na platformie e-Twinning.

 

§ 4 Zasady rekrutacji uczestników do projektu.

 

1.W projekcie „Świat kobiet, kobieta w świecie" mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani nauczyciele Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie biorący udział we wspólnych przedsięwzięciach edukacyjnych.

2. Informacje o możliwości uczestniczenia w Projekcie będą upowszechniane na Radach Pedagogicznych, na stronie internetowej szkoły i u koordynatora projektu.

3. Rekrutacja uczniów do projektu odbędzie się w październiku 2019r, z możliwością późniejszych uzupełnień.

Młodzież zainteresowana udziałem w projekcie zgłosi chęć udziału w projekcie wychowawcy klasy. Odbędzie się spotkanie inaugurujące projekt. Podstawowym kryterium naboru jest doświadczenie uczniów, zaangażowanie i wiedza z zakresu tematu projektu, motywacja oraz zobowiązanie się do przestrzegania regulaminu.

Uczeń zobowiązuje się:

·         uczestniczyć we wszystkich spotkaniach organizowanych w celu realizacji projektu;

·         podpisać stosowną dokumentację uczestnictwa pomiędzy uczestnikiem i szkołą;

·         zbierać, opracowywać materiały, sporządzić sprawozdanie z działań, przygotować prezentację działań;

·         dokumentować wszelkie działania związane z projektem – zdjęcia, filmiki;

·         poddać się ewaluacji uczestnictwa w projekcie;

·         godnie wypełniać obowiązki ucznia/reprezentanta szkoły na forum międzynarodowym;

·         wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku w działaniach upowszechniających projekt.

·         zapewnić zakwaterowanie wraz z wyżywieniem jako rodzina goszcząca dla

ucznia – gościa*;

·         pokryć koszty rezygnacji/przebukowania  zakupionego biletu lotniczego.

 

4. Kryterium wyboru uczniów do udziału w mobilnościach:

·         aktywność na polu działań projektowych,

·         gotowość przyjęcia gości podczas wizyty zaprzyjaźnionych szkół w Polsce,

·         znajomość języka angielskiego, francuskiego, niemieckiego,

·         frekwencja na zajęciach projektu.

O ostatecznej liście uczestników każdego wyjazdu decydować będzie komisja kwalifikacyjna złożona z koordynatora projektu, dyrektora, nauczyciela pracującego w projekcie i dwóch przedstawicieli uczniów (niezainteresowanych wyjazdem).

Uczeń zainteresowany wyjazdem jest zobowiązany przygotować w formie pisemnej krótki list motywacyjny. W którym powinno się znajdować: dotychczasowe dokonania (w projekcie i w szkole), co jeszcze może zrobić w projekcie, uzasadnienie dlaczego to on powinien zostać wytypowany itp.

 

5. Informacja o wynikach rekrutacji na wyjazdy

Z posiedzenia komisji kwalifikacyjnej zostanie każdorazowo sporządzony protokół zawierający datę posiedzenia, imiona i nazwiska oraz podpisy członków komisji, jak również listę uczniów zakwalifikowanych na wyjazd. W przypadku zbyt małej liczby uczestników rekrutacja może zostać wznowiona w dowolnym momencie trwania projektu.

Uczestnicy, którzy nie zostali zakwalifikowani na wyjazd, ujęci zostaną na liście rezerwowej (2 osoby). O liście rezerwowej decyduje komisja rekrutacyjna.

 

6. Kryteriami kwalifikacji nauczycieli do udziału w mobilnościach projektu będą zaangażowanie i aktywność w działania poprzez między innymi:

 • udział nauczycieli w spotkaniach dotyczących projektu,
 • dokumentowanie własnych działań prowadzonych we współpracy z innymi nauczycielami, uczniami lub uczestnikami projektu,
 • zaangażowanie w przygotowania i realizację Międzynarodowego Dnia Kobiet,
 • upowszechnianie działań na platformie e-Twinning (m.in. zamieszczanie zdjęć, wiadomości oraz wszelkich informacji z realizacji projektu i poszczególnych zadań),
 • wymianę doświadczeń i spostrzeżeń z realizacji projektu na platformie e-Twinning,
 • czynne zaangażowanie się w działania zmierzające do realizacji mobilności w Polsce,
 • opiekę merytoryczną nad uczniami np. przy wspólnym tworzeniu prezentacji multimedialnych, plakatów, wystaw, kalendarzy,
 • zaangażowanie poprzez udział lub tworzenie happeningów, konkursów, konferencji,
 • umiejętność porozumienia się w języku angielskim, francuskim lub niemieckim,
 • promowanie projektu w szkole i środowisku lokalnym.

 

7. Nauczyciel zgłasza swoją chęć udziału w mobilności w formie pisemnej do koordynatora projektu. O ostatecznej liście uczestników każdego wyjazdu decydować będzie komisja kwalifikacyjna złożona z koordynatora projektu, dyrektora i w-ce dyrektora, na podstawie złożonej "metryczki działań zrealizowanych i planowanych", zgodnie z  podanymi wyżej kryteriami (§ 4 punkt 6).

Uczestnicy, którzy nie zostali zakwalifikowani na wyjazd, ujęci zostaną na liście rezerwowej (2 osoby). O liście rezerwowej decyduje komisja rekrutacyjna.

8. Wyniki dotyczące wyboru nauczycieli do udziału w mobilnościach zostaną przekazane ustnie wszystkim osobom wybranym i będą udostępnione do wglądu u koordynatora projektu.

9. Rekrutację prowadzoną przez szkolnego koordynatora kończy protokół zawierający proponowaną listę uczestników mobilności oraz listę rezerwową. Protokół wymaga zatwierdzenia przez dyrektora szkoły i koordynatora. Ich decyzja jest ostateczna.

10. Osoby z listy rezerwowej zostaną włączone do uczestnictwa w mobilnościach w przypadku rezygnacji lub skreślenia uczestnika z ustalonej listy.

11. Decyzję o włączeniu do uczestnictwa w projekcie kandydata z listy rezerwowej podejmuje dyrektor szkoły i koordynator.

 

§ 5 Prawa i obowiązki uczestnika projektu

1. Każdy uczestnik ma prawo do:

a) udziału w projekcie, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu,

b) zgłaszania uwag dotyczących projektu koordynatorowi projektu.

c) zgłaszanie swojego udziału w mobilnościach, wycieczkach, szkoleniach i innych  działaniach projektowych.

2. Uczestnik zobowiązany jest do:

a) systematycznego udziału w działaniach, zgodnie z ustalonym harmonogramem, potwierdzając ten fakt własnoręcznym podpisem na liście obecności,

b) udziału w wydarzeniach promocyjnych projektu,

c) udzielania informacji na temat rezultatów swojego uczestnictwa w projekcie w celu monitorowania realizacji działań,

d) informowania o zmianach dotyczących danych osobowych,

g) uczestnictwa w ewentualnych szkoleniach językowo – kulturowo – pedagogicznych,

h) uzupełniania ankiet oraz wszystkich dokumentów związanych z realizacją projektu w trakcie jego trwania i po zakończeniu,

i) udziału w promocji projektu,

j) udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji projektu oraz na wykorzystanie wszelkich materiałów audio, video oraz zdjęć na których widnieje postać uczestnika.

 

§ 6 Zasady rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie

 

1. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Projekcie w trakcie jego trwania tylko w uzasadnionych przypadkach i zobowiązany jest do dołączenia dokumentu stwierdzającego brak możliwości uczestnictwa w Projekcie.

2. Rezygnacja uczestnika z udziału w projekcie

W przypadku rezygnacji z wyjazdu po zakupieniu biletów i braku możliwości odzyskania kosztów biletu z ubezpieczenia, uczestnik pokrywa koszty związane z   rezerwacją biletu.

 

§ 7 Postanowienia końcowe

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2019r i obowiązuje przez cały okres realizacji projektu.

2. Ogólny nadzór nad realizacją projektu oraz rozstrzyganie spraw nieuregulowanych w regulaminie należy do kompetencji dyrektora szkoły i koordynatora projektu.

3. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy przekazywać do dyrektora szkoły bądź koordynatora projektu, którzy zastrzegają sobie prawo do zmian w dokumencie w każdym czasie.

4. Regulamin dostępny będzie u koordynatora projektu i na stronie internetowej szkoły.

 

 

 

* niepotrzebne skreślić

 

 

 

 

Deklaracja przystąpienia do projektu.

 

……………………………………………. 

Imię nazwisko ucznia

 

……………………………………………

Adres zamieszkania

 

………………………………………………

………………………………………………

Klasa

                                              

 Wyrażam chęć przystąpienia do projektu pt. „Le monde de la femme, la femme dans le monde" w ramach programu Erasmus+ Edukacja Szkolna, Partnerstwa Strategiczne – Współpraca Szkół. Zobowiązuję się przestrzegania regulaminu projektu:  

 1. uczestniczyć w spotkaniach organizowanych w celu realizacji projektu;
 2. podpisać stosowną dokumentację pomiędzy uczestnikiem i szkołą;
 3. zbierać, opracowywać materiały, sporządzić sprawozdanie z działań, przygotować prezentację działań;
 4. dokumentować wszelkie działania związane z projektem – zdjęcia, filmiki;
 5. poddać się ewaluacji uczestnictwa w projekcie;
 6. godnie wypełniać obowiązki ucznia/reprezentanta szkoły na forum międzynarodowym;
 7. zapewnić zakwaterowanie wraz z wyżywieniem jako rodzina goszcząca dla ucznia – gościa*;
 8. pokryć koszty rezygnacji/przebukowania  zakupionego biletu lotniczego.

 

[  ]** Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych na

potrzeby realizacji projektu (wypełniając wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych) – dane osobowe są niezbędne dla realizacji projektu.

[  ]** Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka w mediach (zdjęcia, filmy…), w związku z udziałem w projekcie np. w publikacjach prasowych, na stronie internetowej szkoły, na platformie e-Twinning w gablotach szkolnych itp

[  ]** Zapoznałam(em) się z klauzulą informacyjną

 

Data: …………………… podpis uczestnika …………………………………..…...………….

 

podpis rodzica/opiekuna  ……………..………………………….

 

*   niepotrzebne skreślić

** prosimy o postawienie znaku X w polach [ ], zaznaczenie wszystkich pól jest warunkiem udziału w projekcie

 

OŚWIADCZENIE

rodziców/prawnych opiekunów ucznia PZS w Chojnowie w sprawie zagranicznego wyjazdu dziecka w ramach projektu pt. „Le monde de la femme, la femme dans le monde" w ramach programu Erasmus+ Edukacja Szkolna, Partnerstwa Strategiczne – Współpraca Szkół Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………………………………………… ucznia,  klasy ....….......…… Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie w mobilności w ramach projektu.

Wyjazd do............................................................

będzie miał miejsce w dniach: ..................... 202.... r.

następującymi środkami transportu:  bus szkolny i samolot

Przyjmuję do wiadomości, że podczas wyjazdu moje dziecko będzie mieszkało u rodziny ucznia szkoły goszczącej

Wyrażam zgodę, aby w przytoczonych wyżej sytuacjach moje dziecko pozostawało pod opieką prawnych opiekunów ucznia goszczącego lub pracowników szkoły goszczącej.

Uwagi dotyczące zdrowia dziecka:

- choroby przewlekłe i przyjmowane leki ………………………………………………………

- alergie ( leki, żywność, inne) …………………………………………………………………

Uwagi dotyczące szczególnych potrzeb żywieniowych dziecka ……………………………….

…………………………………………………………………………………………………..

W razie zagrożenia życia dziecka zgadzam się na jego leczenie szpitalne, zabiegi diagnostyczne, operacje.

In case of a threat to my child's life or health, I agree on his//her hospitalization, procedures or medical, operations.

Nr tel. Matki  +48 ……………………………….

Nr tel. Ojca +48 ………………………………….

Nr tel. Ucznia +48 …………………………………….

 

Data: …………………… podpis rodzica/opiekuna  ……………….……………………….
OŚWIADCZENIE


Rodziców/prawnych opiekunów ucznia PZS w Chojnowie:

……………………………………………………..………………………..………,    
imię i nazwisko, klasa

 

 Wyrażam zgodę na przyjęcie w moim domu ucznia szkoły partnerskiej podczas spotkania partnerów projektu pt. „Le monde de la femme, la femme dans le monde" w ramach programu Erasmus+ Edukacja Szkolna, Partnerstwa Strategiczne – Współpraca Szkół, które odbędzie się w dniach od 17 do 23 maja 2020 roku w Chojnowie.

 Oświadczam, że zapewnię uczniowi opiekę oraz niezbędne warunki pobytu, w szczególności:

1)      samodzielne miejsce do spania,

2)      codzienną kolację i śniadanie,

3)      przyprowadzenie na miejsce zbiórek.

W miarę możliwości postaram się przybliżyć uczniowi polską kulturę, tradycje i wartości.

W zamian moje dziecko ma prawo do bezpłatnego uczestnictwa we wszystkich działaniach projektowych odbywających się w trakcie wizyty partnerów w Polsce (wycieczek, warsztatów, pikniku, kolacji pożegnalnej..), oraz do bezpłatnych posiłków w trakcie tych działań.

Zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia polskiego koordynatora projektu, pedagoga szkolnego, Zofię Łabuz o niewłaściwym zachowaniu ucznia oraz wszelkich niepokojących sytuacjach związanych z jego pobytem.


Klauzula informacyjna dla uczniów, rodziców oraz opiekunów prawnych uczniów biorących udział w partnerskim projekcie pt. „Le monde de la femme, la femme dans le monde" w ramach programu Erasmus+ Edukacja Szkolna, Partnerstwa Strategiczne – Współpraca Szkół

Wypełniając wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie, informuje, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych Państwa dzieci (dot. osób poniżej 16 roku życia) jest Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie reprezentowany przez Dyrektora Mariusza Kowalczyka.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się osobiście, pisemnie, pocztą tradycyjną lub telefonicznie: Arkadiusz Rybczyński, Studio Komputerowe MEDIART, ul.Kilińskiego 30E, 59-225 Chojnów, tel. 768-191-706.
 3. Pani/Pana dane osobowe oraz dane Państwa dzieci (dot. osób poniżej 16 roku życia) (w tym dane biometryczne w postaci wizerunku) przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit. a), czyli wyrażonej zgody, w celu uczestnictwa w projekcie.
 4. Pani/Pana dane oraz dane Państwa dzieci (dot. osób poniżej 16 roku życia) mogą być udostępniane członkom/koordynatorom zespołu projektowego oraz upoważnionym pracownikom Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie.
 5. Pani/Pana dane osobowe oraz dane Państwa dzieci (dot. osób poniżej 16 roku życia) będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe oraz dane Państwa dzieci (dot. osób poniżej 16 roku życia) będą przechowywane przez okres niezbędny do organizacji projektu, nie dłużej niż do ustania ich przydatności.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 9. Pani/Pana dane oraz dane Państwa dzieci (dot. osób poniżej 16 roku życia) nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym przystąpienia i uczestnictwa w projekcie.

Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie

ul.Witosa 1

59-525 Chojnów

serwis przygotowany przez MEDIART (w CMS) ©