Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

Informacja o rozstrzygnięciu naboru

Informacja o wynikach naboru na stanowisko księgowy (212.97 KB, .pdf)

Dyrektor Powiatowego Zespół Szkół w Chojnowie

ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze księgowy

załącznik nr 1 (34.00 KB, .doc)

Załącznik nr 2 oświadczenie o_niekaralności pracownika samorzadowego (20.98 KB, .docx)

Załącznik nr 3 oświadczenie pracownika samorzadowego o pelni zdolnosci do czynnosci prawnych oraz praw publicznych (20.88 KB, .docx)

 1. Wymagania niezbędne:
 2. obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia                  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 4. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. wykształcenie co najmniej średnie lub wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym;
 6. minimalne wymagania kwalifikacyjne:
 • w przypadku wykształcenia wyższego - co najmniej 1 rok stażu pracy 
  w księgowości,
 • w przypadku wykształcenia średniego - co najmniej 2 lata stażu pracy 
  w księgowości,

 

 1. Wymagania dodatkowe:
 2. znajomość przepisów prawa niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku objętym naborem, w szczególności: ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy Karta Nauczyciela, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych;
 3. znajomość obsługi programów finansowo – księgowych, programów płacowych, programu Płatnik;
 4. umiejętność pracy w zespole, obowiązkowość, rzetelność, samodzielność;
 5. preferowane osoby z doświadczeniem w pracy w samorządzie.

     

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: 
 2. prowadzenie ksiąg rachunkowych w zakresie wyznaczonym przez głównego księgowego;
 3.  dekretowanie dokumentów księgowych;
 4. kontrola dokumentów źródłowych pod względem rachunkowym i formalnym;
 5. udział przy tworzeniu rocznego planu finansowego, tworzeniu sprawozdań budżetowych (miesięczne, kwartalne, roczne), opracowywaniu corocznych bilansów;
 6. udział w rozliczaniu projektów i dotacji z nimi z związanych;
 7. sporządzanie list płac dotyczących wynagrodzeń ze stosunku pracy, umów zleceń 
  i innych świadczeń związanych z zatrudnieniem;
 8. rozliczanie zwolnień lekarskich, naliczanie zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz innych świadczeń wynikających z zatrudnienia;
 9. sporządzanie dokumentów rozliczeniowych ZUS;
 10. dokonywanie zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego;
 11. sporządzanie sprawozdań oraz deklaracji ZUS, PIT, GUS, PFRON, PPK;
 12. wystawianie zaświadczeń o dochodach pracowników, wystawianie zaświadczeń 
  o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ZUS ERp-7;
 13. sporządzanie analiz z zakresu płac;
 14. sporządzanie informacji do SIO;
 15. wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawa, merytorycznie związanych z zadaniami księgowego, zleconych przez dyrektora lub głównego księgowego.

 

 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
 2. miejsce pracy: Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie, ul. Witosa 1;
 3. wymiar czasu prac: 1 etat, 40 godzin tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych zgodnie z odrębnymi przepisami);
 4. forma zatrudnienia: pierwsza umowa o pracę zawierana na czas określony 6 miesięcy. Po umowie na czas określony istnieje możliwość zawarcia umowy na czas nieokreślony;
 5. przewidywany termin zatrudnienia: 1 kwietnia 2024 roku;
 6. praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;
 7. budynek nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wraz ze zgodą                  na przetwarzanie danych osobowych w przypadku umieszczenia w dokumentach rekrutacyjnych innych danych niż wymagane przepisami prawa powszechnie obowiązującego, ewentualne zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia kolejnych narodów na pracownika, potwierdzenia podpisem               o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dla kandydatów do pracy o przetwarzaniu danych (druki w załączniku);
 3. list motywacyjny;
 4. życiorys (CV) podpisany przez kandydata;
 5. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających uzyskane wykształcenie; 
 6. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy (np. kopie świadectw prący), 
  a w przypadku nieposiadania zakończonego okresu zatrudnienia zaświadczenie                o zatrudnieniu;
 7. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 8. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 9. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach poświadczone przez kandydata                      za zgodność z oryginałem.

 

UWAGA! W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginałów w/w dokumentów.

 

 

 1. Miejsce i termin składania dokumentów:
 2. dokumenty aplikacyjne należy składać w formie pisemnej w zamkniętych kopertach           z dopiskiem „Nabór na  stanowisko księgowy;
 3. dokumenty aplikacyjne mogą być składane osobiści w sekretariacie głównym Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie, ul. Witosa 1, 59-225 Chojnów                           lub nadesłane pocztą na w/w adres w terminie do dnia 8 grudnia 2023 r.;
 4. o dochowaniu terminu złożenia dokumentów aplikacyjnych decyduje data wpływu do Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie;
 5. dokumenty aplikacyjne niespełniające wymagań formalnych lub nadesłane po terminie podanym w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane;
 6. informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie umieszczona na stronie Internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.pzschojnow.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Powiatowym Zespole Szkół w Chojnowie, ul. Witosa 1;
 7. dokumenty aplikacyjne kandydata zawierające dane osobowe, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji i zatrudniony, zostaną dołączone do jego akt osobowych.
 8. dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów będą przechowywane przez okres 
  3 miesięcy od daty nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru, 
  a po tym czasie zostaną komisyjnie zniszczone (w tym okresie zainteresowany kandydat może osobiście odebrać dokumenty aplikacyjne – odbiór dokumentów uniemożliwia ich ponowne wykorzystanie.

 

 1. Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

 Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Zespole Szkół                          w Chojnowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzający datę upublicznienia ogłoszenia o naborze nie przekroczył 6%;

 

8.  Dane osobowe – klauzula informacyjna.

1)  Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Powiatowy Zespół Szkół                

     w Chojnowie z siedzibą przy ul. Witosa 1, 59-225 Chojnów.

2) Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy księgowy        

     w Powiatowym Zespole Szkół w Chojnowie.

3) Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych jest Księgowość, Kadry, członkowie  

     komisji powołanej przez Dyrektora PZS w Chojnowie.

 1. Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru            

     na stanowisko pracy księgowy w Powiatowym Zespole Szkół w Chojnowie.

 1. Kontakt do Inspektora ochrony danych osobowych pod adresem mediart@chojnow.biz.

6) Przysługuje Panu/Pani prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7) Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały profilowaniu.

8) Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 22 Kodeksu pracy oraz art. 11 ustawy 
z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych w związku z art. 6 
ust. 1 lit. C RODO.

 

 1.  Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru na każdym etapie bez podania przyczyn.

załącznik nr 1 (34.00 KB, .doc)

Załącznik nr 2 oświadczenie o_niekaralności pracownika samorzadowego (20.98 KB, .docx)

Załącznik nr 3 oświadczenie pracownika samorzadowego o pelni zdolnosci do czynnosci prawnych oraz praw publicznych (20.88 KB, .docx)

 

Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie

ul.Witosa 1

59-525 Chojnów

serwis przygotowany przez MEDIART (w CMS) ©