Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH  UCZNIÓW

 

WARSZTATY SZKOLNE PZS W CHOJNOWIE

 

 

PSO dotyczy uczniów odbywających zajęcia praktyczne w pracowniach  Warsztatów Szkolnych Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie.

 

1. Przedmiotem oceny ucznia są:

- wiadomości (stopień rozumienia i stosowania)

- umiejętności (poprawność, biegłość wykonania, samodzielność)

- postawa wobec pracy (dyscyplina pracy, gospodarność, prowadzenie dzienniczka)

- jakość wykonanej pracy (dokładność, estetyka, funkcjonalność...)

- zachowanie wymagań technicznych, organizacyjnych i technologicznych.

- przestrzeganie przepisów bhp i ppoż

 

2. Uczeń otrzymuje oceny cząstkowe (po każdej jednostce tematycznej), śródroczne
i końcoworoczne.

 

3. Oceny są jawne i umotywowane na prośbę uczniów.

 

4. Nauczyciel pnz może ustalić dodatkowe kryteria oceny, odpowiadające specyfice pracowni szkoleniowej.

 

5. Na początku każdego roku szkolnego nauczyciele informują uczniów
o wymaganiach    edukacyjnych, programie nauczania i zasadach oceniania
z przedmiotu zajęcia praktyczne, dokonując odpowiedniego wpisu w dzienniku lekcyjnym.

 

6. Uczniów podczas zajęć obowiązuje ubranie robocze. Uczeń nie posiadający ubrania roboczego   może uczestniczyć w ćwiczeniach tylko za zgodą prowadzącego zajęcia.

 

7. Ocena śródroczna i końcoworoczna ustalana jest na podstawie ocen cząstkowych
z pracowni, na   które uczeń uczęszczał w danym okresie nauczania. W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej z którejkolwiek pracowni uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną z zajęć praktycznych (pracowni)

 

 

 

 

 

Na zajęciach w pracowniach stosuje się następujące kryteria oceniania:

 

ocena

wymagania

celujący

- posiada wiedzę i umiejętności z zakresu działu nauczania,

- sprawnie i samodzielnie wykonuje ćwiczenia,

- wzorowo organizuje, planuje, wykonuje i prezentuje  zadania praktyczne,

- jest twórczy i proponuje rozwiązania nietypowe,

- prowadzi zeszyt zajęć praktycznych.

- zawsze przestrzega przepisów bhp i ppoż

bardzo dobry

- samodzielnie wykonuje zadnia praktyczne,

- potrafi prezentować wykonane zadania,

- bardzo dobrze planuje i organizuje powierzone mu zadania praktyczne

- wykazuje zainteresowanie zawodem,

- jest aktywny na zajęciach praktycznych,

- przestrzega przepisów bhp i ppoż,

- prowadzi zeszyt zajęć praktycznych.

dobry

- samodzielnie wykonuje typowe zadania praktyczne,

- wykazuje inicjatywę,

- przestrzega przepisów bhp i ppoż,

- popełnia niewielkie pomyłki przy planowaniu, organizowaniu, wykonaniu
i prezentowaniu zadania praktycznego,

- jest pracowity, staranny i dokładny,

- prowadzi zeszyt zajęć praktycznych.

dostateczny

- wykonuje zadania praktyczne o średnim stopniu trudności,

- aktywnie uczestniczy w pracach i zadaniach zespołowych,

- prace wykonuje zgodnie z przepisami bhp i ppoż,

- planowanie, organizowanie i prezentowanie zadania praktycznego wykonuje z niewielką pomocą instruktora,

- prowadzi zeszyt zajęć praktycznych.

 

dopuszczający

- wykonuje zadania praktyczne o niewielkim stopniu trudności,

- współpracuje w zespole przy wykonywaniu zadań,

- przestrzega zasad bhp i ochrony ppoż,

- bez pomocy instruktora nie potrafi zaplanować, zorganizować i omówić wykonanego zadania.

niedostateczny

- nie opanował umiejętności określonych programem nauczania,

- nie wykonuje prostych prac nawet przy pomocy instruktora,

- jest bierny na zajęciach praktycznych,

- nie wykazuje żadnego zainteresowania wykonywanym zawodem,

- nie przestrzega zasad bhp i ochrony ppoż,

- nie ma wystarczającej motywacji do dalszej nauki.

niesklasyfikowany

- uczeń opuścił więcej niż 50 % zajęć

- uczeń notorycznie nie przestrzega przepisów bhp i ppoż, nie posiada ubrania roboczego

   - nie skorzystał z możliwości opanowania umiejętności określonych w materiale nauczania  pracowni

 

 

 

 

 

 

 

 

Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie

ul.Witosa 1

59-525 Chojnów

serwis przygotowany przez MEDIART (w CMS) ©