PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH  UCZNIÓW

 

WARSZTATY SZKOLNE PZS W CHOJNOWIE

 

 

PSO dotyczy uczniów odbywających zajęcia praktyczne w pracowniach  Warsztatów Szkolnych Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie.

 

1. Przedmiotem oceny ucznia są:

- wiadomości (stopień rozumienia i stosowania)

- umiejętności (poprawność, biegłość wykonania, samodzielność)

- postawa wobec pracy (dyscyplina pracy, gospodarność, prowadzenie dzienniczka)

- jakość wykonanej pracy (dokładność, estetyka, funkcjonalność...)

- zachowanie wymagań technicznych, organizacyjnych i technologicznych.

- przestrzeganie przepisów bhp i ppoż

 

2. Uczeń otrzymuje oceny cząstkowe (po każdej jednostce tematycznej), śródroczne
i końcoworoczne.

 

3. Oceny są jawne i umotywowane na prośbę uczniów.

 

4. Nauczyciel pnz może ustalić dodatkowe kryteria oceny, odpowiadające specyfice pracowni szkoleniowej.

 

5. Na początku każdego roku szkolnego nauczyciele informują uczniów
o wymaganiach    edukacyjnych, programie nauczania i zasadach oceniania
z przedmiotu zajęcia praktyczne, dokonując odpowiedniego wpisu w dzienniku lekcyjnym.

 

6. Uczniów podczas zajęć obowiązuje ubranie robocze. Uczeń nie posiadający ubrania roboczego   może uczestniczyć w ćwiczeniach tylko za zgodą prowadzącego zajęcia.

 

7. Ocena śródroczna i końcoworoczna ustalana jest na podstawie ocen cząstkowych
z pracowni, na   które uczeń uczęszczał w danym okresie nauczania. W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej z którejkolwiek pracowni uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną z zajęć praktycznych (pracowni)

 

 

 

 

 

Na zajęciach w pracowniach stosuje się następujące kryteria oceniania:

 

ocena

wymagania

celujący

- posiada wiedzę i umiejętności z zakresu działu nauczania,

- sprawnie i samodzielnie wykonuje ćwiczenia,

- wzorowo organizuje, planuje, wykonuje i prezentuje  zadania praktyczne,

- jest twórczy i proponuje rozwiązania nietypowe,

- prowadzi zeszyt zajęć praktycznych.

- zawsze przestrzega przepisów bhp i ppoż

bardzo dobry

- samodzielnie wykonuje zadnia praktyczne,

- potrafi prezentować wykonane zadania,

- bardzo dobrze planuje i organizuje powierzone mu zadania praktyczne

- wykazuje zainteresowanie zawodem,

- jest aktywny na zajęciach praktycznych,

- przestrzega przepisów bhp i ppoż,

- prowadzi zeszyt zajęć praktycznych.

dobry

- samodzielnie wykonuje typowe zadania praktyczne,

- wykazuje inicjatywę,

- przestrzega przepisów bhp i ppoż,

- popełnia niewielkie pomyłki przy planowaniu, organizowaniu, wykonaniu
i prezentowaniu zadania praktycznego,

- jest pracowity, staranny i dokładny,

- prowadzi zeszyt zajęć praktycznych.

dostateczny

- wykonuje zadania praktyczne o średnim stopniu trudności,

- aktywnie uczestniczy w pracach i zadaniach zespołowych,

- prace wykonuje zgodnie z przepisami bhp i ppoż,

- planowanie, organizowanie i prezentowanie zadania praktycznego wykonuje z niewielką pomocą instruktora,

- prowadzi zeszyt zajęć praktycznych.

 

dopuszczający

- wykonuje zadania praktyczne o niewielkim stopniu trudności,

- współpracuje w zespole przy wykonywaniu zadań,

- przestrzega zasad bhp i ochrony ppoż,

- bez pomocy instruktora nie potrafi zaplanować, zorganizować i omówić wykonanego zadania.

niedostateczny

- nie opanował umiejętności określonych programem nauczania,

- nie wykonuje prostych prac nawet przy pomocy instruktora,

- jest bierny na zajęciach praktycznych,

- nie wykazuje żadnego zainteresowania wykonywanym zawodem,

- nie przestrzega zasad bhp i ochrony ppoż,

- nie ma wystarczającej motywacji do dalszej nauki.

niesklasyfikowany

- uczeń opuścił więcej niż 50 % zajęć

- uczeń notorycznie nie przestrzega przepisów bhp i ppoż, nie posiada ubrania roboczego

   - nie skorzystał z możliwości opanowania umiejętności określonych w materiale nauczania  pracowni

 

 

 

 

 

 

 

 

ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE
serwis przygotowany przez MEDIART (w CMS) ©