Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

 

                                                                                                                                           


Technikum kształcące w zawodzie technik mechanik -  15 osób 


  • punkty rekrutacyjne z przedmiotów: j.polski, j.obcy, matematyka, fizyka;
  • planowane przedmioty w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka.


Technik mechanik to atrakcyjny zawód o bardzo długiej historii i szerokim zapotrzebowaniu na rynku pracy. Zawód ten obejmuje swym zasięgiem takie zagadnienia jak: projektowanie, konstruowanie, budowa, eksploatacja i naprawa maszyn, urządzeń i mechanizmów. Po ukończeniu szkoły absolwenci mogą pracować na stanowiskach produkcyjnych przy obsłudze maszyn i urządzeń, dozorować pracę maszyn i urządzeń oraz konserwować i naprawiać je,  oraz stanowiskach nadzoru technicznego jako organizatorzy i nadzór przebiegu procesów technologicznych, kontrolerzy jakości. Technik mechanik zdobywający wiedzę z kalifikacji użytkowania obrabiarek skrawających nabywa umiejętności z zakresu prac obróbkowych, które wykonuje pracownik zajmujący się wytwarzaniem części maszyn na obrabiarkach konwencjonalnych i obrabiarkach sterowanych numerycznie CNC. Technik mechanik obsługuje i utrzymuje w należytym stanie technicznym nowoczesne maszyny do obróbki skrawaniem. Są to zarówno maszyny sterowane cyfrowo bądź programowo, jak i tradycyjne obrabiarki.  Obsługuje i nadzoruje uniwersalne, półautomatyczne i automatyczne obrabiarki skrawające, takie jak: tokarki, frezarki, wytaczarki, szlifierki w tym obrabiarki sterowane numerycznie. Zakres zadań zawodowych technika mechanika jest ściśle powiązany ze współczesnymi rozwiązaniami urządzeń mechanicznych oraz metodami ich projektowania, produkcji i obsługi.


Zadania zawodowe technika mechanika obejmują:


organizowanie i nadzorowanie przebiegu procesów wytwarzania maszyn i urządzeń, ze szczególnym uwzględnieniem doboru          materiałów, oprzyrządowania i parametrów technicznych procesu-zgodnie z dokumentacją,

przeprowadzanie kontroli jakości wykonywania wyrobów i usług,

badanie części i zespołów maszyn i urządzeń,

instalowanie i uruchamianie obiektów mechanicznych wprowadzanych do eksploatacji,

dozorowanie pracy maszyn i urządzeń oraz rozpoznawanie ich stanu technicznego,

organizowanie i nadzorowanie zabiegów profilaktycznych konserwacyjnych,

sporządzanie protokołów z uszkodzeń i awarii,

kwalifikowanie obiektów do naprawy lub kasacji,

projektowanie obiektów mechanicznych wraz ze sporządzeniem ich dokumentacji konstrukcyjnej,

projektowanie podstawowych procesów obróbki i montażu wraz ze sporządzeniem ich dokumentacji technologicznej

sporządzanie uproszczonych kalkulacji wytwarzania i naprawiania maszyn i urządzeń,

prowadzenie dokumentacji planistycznej, ewidencyjnej, sprawozdawczej związanej z wykonywaną pracą,

organizowanie zaopatrzenia i zbytu.


W trakcie całego cyklu kształcenia młody człowiek nauczy się: 


rozróżniać rodzaje obróbki skrawaniem i obrabiarki skrawające;

dobierać obrabiarki skrawające do wymagań obróbki, produkcji, postaci i wielkości obrabianych przedmiotów;

dobierać narzędzia skrawające do właściwości obrabianego materiału, rodzaju obróbki i obrabiarki;

dobierać wartości parametrów skrawania do zabiegów obróbki skrawaniem;

dobierać narzędzia i przyrządy pomiarowe, uwzględniając dokładność obróbki obrabianych przedmiotów;

uzbrajać obrabiarki w uchwyty i przyrządy obróbkowe do rodzaju wykonywanych operacji oraz zgodnie z dokumentacją                      technologiczną;

wykonywać operacje obróbki skrawaniem zgodnie z dokumentacją technologiczną na obrabiarkach konwencjonalnych

rozróżniać podprogramy i cykle obróbkowe występujące w programach obróbki i układach sterowania obrabiarek sterowanych          numerycznie;

rozpoznawać znaczenie słów kluczowych w programach obróbki oraz korzystać z kodu języka programowania
        do edycji programów obróbki;

wprowadzać program obróbki technologicznej do sterownika obrabiarki sterowanej numerycznie; 

wykonywać operacje obróbki skrawaniem na obrabiarkach sterowanych numerycznie;

posługiwać się dokumentacją techniczną procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń;

wykonywać obliczenia wytrzymałościowe części maszyn i urządzeń;

sporządzać rysunki części maszyn i urządzeń;

planować procesy technologiczne obróbki i montażu;

stosować programy do komputerowego wspomagania projektowania i tworzenia dokumentacji.


     Na koniec klasy trzeciej uczeń zdaje egzamin z pierwszej kwalifikacji M19 „Użytkowanie obrabiarek skrawających", zaś na koniec pierwszego semestru klasy czwartej zdaje egzamin   z kwalifikacji drugiej M44 „Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń". Po zdaniu wszystkich egzaminów potwierdzających kwalifikacje uczeń uzyska dyplom technika mechanik


W trakcie nauki uczeń będzie mógł brać udział w:


  • kursach i szkoleniach
  • praktykach krajowych i zagranicznych
  • projektach edukacyjnych
  • konkursach zawodowych
  • wycieczkach    

m12022 (szerokość: 565 / wysokość: 423)


m22022 (szerokość: 565 / wysokość: 753)


Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie

ul.Witosa 1

59-525 Chojnów

serwis przygotowany przez MEDIART (w CMS) ©