Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

Program Wychowawczo-Profilaktyczny

 

Powiatowego Zespołu Szkół

w Chojnowie

 

na rok szkolny 2023/2024

 

Program ma charakter otwarty, będzie mógł być poddawany modyfikacjom i unowocześnieniom.

Spis treści

 1. Wstęp
 2. Misja szkoły
 3. Podstawa prawna 
 4. Cele programu
 5. Działania skierowane do młodzieży:
 1. Działania podejmowane w oddziałach na podbudowie gimnazjum.
 2. Działania podejmowane w oddziałach na podbudowie szkoły podstawowej.
 1. Działania skierowane do rodziców
 2. Działania skierowane do nauczycieli
 3. Ewaluacja
 4. Procedury interwencyjne
 5. Zatwierdzenie

 

 

 1. Wstęp

 

 1. Program wychowawczo-profilaktyczny jest modyfikacją programów poprzednio obowiązujących w Powiatowym Zespole Szkół w Chojnowie. Jest on wynikiem diagnozy, w której uwzględniono potrzeby rozwojowe uczniów, potrzeby wynikające ze specyfiki środowiska szkolnego. 
 2. Wychowanie rozumiane jest tu, jako wspieranie ucznia w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze: fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej. Wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki problemów młodzieży.
 3. Program wychowawczo-profilaktyczny został opracowany na podstawie przeprowadzonej diagnozy potrzeb i problemów występujących w środowisku szkolnych i lokalnym. Uwzględniono:
 4. Wyniki z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora za poprzedni rok szkolny,
 5. Przeprowadzone rozmowy z uczniami, rodzicami, nauczycielami i osobami współpracującymi ze szkołą.
 6. Dokumenty ważne dla szkoły i jej społeczności.

 

 1. Podstawowe występujące w szkole problemy to:
 2. zdrowotne oraz związane ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
 3. związane z cyberprzemocą 
 4. związane z komunikacją interpersonalną w związku ze zdalnym nauczaniem,
 5. związane z włączaniem rodziców w życie szkoły,

 

 1. Działania wychowawczo-profilaktyczne to działania skierowane do:
 2. całej społeczności uczniowskiej,
 3. nauczycieli i pracowników szkoły,
 4. do rodziców uczniów.

 

 1. Program wychowawczo-profilaktyczny jest powiązany ze Statutem Szkoły  

zestawem programów nauczania, harmonizuje w szczególności z:

 1. przedmiotami nauczania, 
 2. godzinami do dyspozycji wychowawcy,
 3. godzinami do dyspozycji dyrektora szkoły,
 4. zajęciami pozalekcyjnymi.

 

 1. Realizacja programu, po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców i Radę Pedagogiczną  spoczywa na wszystkich nauczycielach, pracownikach administracji i obsługi szkoły, przy współpracy z rodzicami i specjalistami instytucji działających na rzecz dzieci i rodziny
 2. Program wychowawczo-profilaktyczny podlega ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej, a jej wyniki podaje się do wiadomości Rady Pedagogicznej, rodziców i uczniów.

 

 

 

 

II. Podstawa prawna

 

Niniejszy program opracowano na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) ;
 2. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60);
 3. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.);
 4. Aktów wykonawczych do wymienionych ustaw.

 

 

 1. Misja Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie:

 

1. Podstawowym celem naszego działania jest rzetelne przekazywanie i zdobywanie wiedzy niezbędnej do dobrego funkcjonowania w dorosłym życiu oraz pełnienia odpowiednich ról społecznych i zawodowych. Uczymy odpowiedzialności, uczciwości, kreatywności i otwarcia na świat. Szanujemy prawa każdego człowieka. Wychowujemy w duchu patriotyzmu i przywiązania do swojej małej ojczyzny. Kultywujemy tradycję, ceremoniał szkolny. Stwarzamy optymalne warunki do rozwoju osobowości młodego człowieka. Jesteśmy Szkołą przyjazną i bezpieczną. Naszym celem jest tworzenie Szkoły, w której uczniowie nie tylko zdobywają wiedzę, ale znają wartości uniwersalne i kierują się nimi w życiu. Absolwent naszej Szkoły, dzięki doskonałemu przygotowaniu zawodowemu i znajomości języków obcych zawsze znajdzie swoje miejsce w nowoczesnej Europie.

 

2. Model absolwenta Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie

1)    absolwent Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie:

 1. w swoim postępowaniu dąży do prawdy,
 2. jest świadomy życiowej użyteczności zdobytej wiedzy i umiejętności przedmiotowych,
 3. posługuje się sprawnie językiem polskim i językami obcymi,
 4. wykorzystuje najnowsze techniki multimedialne, 
 5. wie, gdzie szukać pomocy w rozwiązywaniu złożonych problemów,
 6. jest otwarty na europejskie i światowe wartości kultury,
 7. umie rzetelnie pracować indywidualnie i w zespole,
 8. twórczo myśli,
 9. rozumie wartość uczenia się i potrzebę własnego rozwoju,
 10. umie planować swoją pracę i ją organizować.

 

III. Cele

 

1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/24

 1. Kontynuacja działań na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy.
 2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, realizację adekwatnego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz zajęć wychowania do życia w rodzinie.
 3. Doskonalenie kompetencji dyrektorów szkół i nauczycieli w zakresie warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego.
 4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, w tym w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego.
 5. Rozwój kształcenia zawodowego i uczenia się w miejscu pracy w partnerstwie z przedstawicielami branż.
 6. Podnoszenie jakości wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin udzielanego w systemie oświaty poprzez rozwijanie współpracy wewnątrz- i międzyszkolnej, a także z podmiotami działającymi w innych sektorach, w tym w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny.
 7. Wspieranie nauczycieli w podejmowaniu inicjatyw/działań w zakresie zachęcania i wspierania uczniów do rozwijania ich aktywności fizycznej.
 8. Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie. Poprawne metodycznie wykorzystywanie przez nauczycieli narzędzi i materiałów dostępnych w sieci, w szczególności opartych na sztucznej inteligencji.
 9. Rozwijanie umiejętności uczniów i nauczycieli z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.

 

 

2. Głównymi celami szkoły są:

 1. wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji;
 2. wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);
 3. zapewnianie bezpieczeństwa emocjonalno-społecznego i psychofizycznego uczniów;
 4. rozwijanie kompetencji takich jak kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość;
 5. rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;
 6. ścisła współpraca z pracodawcami, Biurem Pracy i doradcami zawodowymi;
 7. profilaktyka chorób zakaźnych.

 

3. Wynikające z przeprowadzonej ewaluacji:

 1. pobudzanie motywacji uczniów do osiągania jak najwyższych efektów nauczania i wysokiej frekwencji na zajęciach;
 2. kształtowanie umiejętności właściwego wykorzystania mediów i technologii informacyjnej;
 3. kształtowanie postawy aktywnej/ kreatywnej w spędzaniu czasu wolnego;
 4. kształtowanie umiejętności pokonywanie specyficznych trudności w nauce;
 5. wspieranie działań na rzecz kształtowania przyjaznego klimatu w szkole, aby uczniowie czuli się w niej dobrze i bezpiecznie.
 6. wspieranie i rozszerzanie działań mających na celu budowanie prospołecznych postaw uczniów, wspieranie nowych inicjatyw uczniów, rodziców oraz lokalnego środowiska.
 7. realizacja zaleceń wskazanych w IPET – ach i opiniach wydanych przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną.

 

4. Wynikające z potrzeb członków społeczności szkolnej:

 1. zapewnianie bezpieczeństwa emocjonalno-społecznego i psychofizycznego uczniów; 
 2. włączanie rodziców w życie szkoły;
 3. w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej poszukać lepszych sposobów komunikacji w relacjach nauczyciel – uczeń – rodzic;
 4. rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów;
 5. wspierania nauczycieli przez  pedagoga specjalnego w rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów.

 

IV. Działania skierowane do uczniów

 

Lp.

Sfera

Cele szczegółowe

Działania

 

1.

Rozwój intelektualny ucznia

 

 1. Rozpoznawanie własnych potrzeb edukacyjnych oraz umiejętność uczenia się.
 2. Rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki.
 3. Umiejętność bezpiecznego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi.
 4. Umiejętność właściwego wykorzystania mediów i technologii informacyjnej.
 5. Umiejętność posługiwania się językiem obcym.
 6. Upowszechnianie czytelnictwa wśród młodzieży oraz rozwój ich kompetencji czytelniczych
 7. Umiejętność posługiwania się językiem polskim przez uczniów polskich powracających z zagranicy.
 • stosowanie aktywizujących metod pracy (np. drama, „burza mózgów”),
 • udział w olimpiadach przedmiotowych i konkursach,
 •  wykorzystanie na lekcji różnych źródeł informacji (Internet, programy multimedialne, słowniki, prasa) oraz form życia kulturalnego (np. muzeum, teatr, kino),
 • lekcje biblioteczne,
 • wykorzystanie mediów w pracy dydaktycznej,
 • wycieczki dydaktyczne,
 • zajęcia pozalekcyjne,
 • zajęcia wyrównawcze,
 • zajęcia fakultatywne,
 • zajęcia z doradcami zawodowymi,
 • zapoznanie uczniów z wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej,
 • udział w próbnych egzaminach zawodowych,
 • udział w próbnych egzaminach maturalnych,
 • konkursy językowe.
 • akcje i konkursy czytelnicze np„Jak nie czytam jak czytam”, Narodowe Czytanie.
 • zajęcia języka polskiego dla uczniów polskich powracających z zagranicy.

 

2.

Rozwój emocjonalny ucznia

 1. Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły
 2. Rozwijanie własnej sfery emocjonalnej i samoświadomości pomagającej w opanowaniu uczuć.
 3. Kształtowanie inteligencji emocjonalnej (przyjaźni, koleżeństwa, wyobraźni, twórczego myślenia …..)
 4. Kształtowanie postawy otwartości na Europę i świat.
 • zajęcia integracyjne w klasach i grupach warsztatowych,
 • warsztaty wspierające rozwój emocjonalny ucznia np. teatralne,
 • angażowanie uczniów w życie szkoły,
 • rozmowy indywidualne z pedagogiem i wychowawcą,
 • pomoc pedagogów i wychowawców w rozwiązywaniu konfliktów, 
 • warsztaty psychoedukacyjne np. asertywności, komunikacji interpersonalnej, autoprezentacji itp.
 • angażowanie młodzieży w wolontariat
 • prowadzenie nauczycielskich dyżurów szkolnych,
 • udzielanie wsparcia przez psychologa i pedagoga specjalnego.

 

3.

Rozwój społeczny i moralny ucznia

 

 1. Kształtowanie umiejętności funkcjonowania w grupie oraz pracy zespołowej.
 2. Kształtowanie odpowiedzialności za swoje decyzje.
 3. Kształtowanie postawy tolerancji.
 4. Poznawanie kultury europejskiej.
 5. Wdrażanie do samorządności i demokracji.
 6. Kształtowanie postaw patriotycznych.
 7. Zapobieganie demoralizacji
 8. Kształtowanie umiejętności szukania pomocy i wsparcia.

 

 

 • pomoc pedagogów i wychowawców w rozwiązywaniu zaistniałych konfliktów,
 • zajęcia integracyjne dla zespołów klasowych,
 • warsztaty psychoedukacyjne np. „Lustro”
 •  zajęcia kształtujące postawę tolerancji,
 • zajęcia z wychowania do życia w rodzinie,
 • dyskusje inspirowane filmami, spektaklami, lekturą,
 • organizowanie wycieczek i wyjazdów krajowych i zagranicznych,
 • organizowanie imprez i konkursów o tematyce europejskiej np. językowych,
 • przygotowanie uroczystości szkolnych związanych ze świętami narodowymi, szkolnymi, religijnymi itp.,
 • udział w pracach Samorządu Uczniowskiego,
 • współpraca uczniów z mediami lokalnymi,
 • przestrzeganie systemu nagród i kar zgodnie ze Statutem Szkoły,
 • dbałość o przestrzeganie norm społecznych w szkole,
 • zdecydowana reakcja dyrekcji i całego grona pedagogicznego na akty wandalizmu i agresji uczniów,
 • kształtowanie przyjaznego, pozbawionego uprzedzeń stosunku do obcokrajowców,
 • rozmowy indywidualne na temat problemów rodzinnych i emocjonalnych,
 • lekcje wychowawcze na temat możliwości szukania wsparcia.

 

4.

Rozwój fizyczny i zdrowotny uczniów.

 

 1. Propagowanie zdrowego stylu życia, w tym higieny psychicznej.  
 2. Rozwój sprawności fizycznej.
 3. Profilaktyka zagrożeń i uzależnień (narkotyki, alkohol, nikotyna, dopalacze, AIDS, przemoc, przestępczość, agresja, sekty, Internet, telefon…).
 4. Uwrażliwianie uczniów na sprawy ekologii lokalnej, regionalnej i światowej. 
 5. Zagospodarowanie czasu wolnego uczniów jako alternatywy dla przynależności do grup nieformalnych.
 6. Profilaktyka chorób zakaźnych
 • wycieczki turystyczne, np. w góry,
 • udział w zajęciach rekreacyjno- sportowych,
 • zajęcia radzenia sobie ze stresem,
 • zajęcia na temat profilaktyki uzależnień,
 • zapraszanie do szkoły osób kompetentnych- prowadzących warsztaty, prelekcje, itp.,
 • lekcje na tematy związane z ekologią,
 • udział w turniejach organizowanych poza szkołą,
 • zajęcia na temat higieny osobistej i bezpieczeństwa pracy, zapobiegania rozprzestrzenia się chorób zakaźnych,
 • zajęcia na temat bezpieczeństwa w Internecie,
 • prowadzenie nauczycielskich dyżurów szkolnych,
 • szkolenia rady pedagogicznej, rodziców i uczniów w zakresie zagrożeń,

 

5.

Rozwój duchowy.

 

 1. Umożliwienie uczniom korzystania z dóbr kultury i ukazanie ich jako środka przekazu wartości ogólnoludzkich.
 2. Angażowanie uczniów w życie kulturalne szkoły.
 3. Podtrzymywanie tradycji narodowych, rodzinnych, regionalnych i religijnych.
 4. Rozwój talentów, zainteresowań i postaw młodzieży.
 5. Możliwość kultywowania kultury narodowej mniejszości narodowych i uczniów ukraińskich.

 

 • wyjazdy do teatru, opery, kina, wystawy malarstwa, koncerty,
 • organizowanie konkursów recytatorskich i przedmiotowych,
 • kultywowanie tradycji szkoły,
 • organizowanie imprez narodowych i okolicznościowych,
 • działalność artystycznych kółek pozalekcyjnych np. teatralnego itp.,
 • udział w programach kulturalnych wg. potrzeb.
  1. Działania podejmowane w oddziałach na podbudowie szkoły podstawowej.

 

 

Poziom I

Zadania

Formy realizacji

 

Kształtowanie postaw i wartości:

.

Tworzenie okazji do wzajemnego poznania się poprzez imprezy klasowe (wycieczki, ogniska, wyjazdy studyjne, apele …) oraz zajęcia integracyjno-adaptacyjne.

Zapoznanie ze Statutem Szkoły.

Godziny wychowawcze dotyczące praw i obowiązków ucznia oraz praw człowieka.

Tworzenie okazji do wykazania się swoimi zdolnościami i zainteresowaniami (występy, koncerty, wystawy, apele, uroczystości szkolne).

Spotkania z pedagogiem.

Apele szkolne poświęcone uroczystościom i rocznicom państwowym (np. rocznica odzyskania niepodległości), 

Inicjatywy wspierające akcje proekologiczne, na rzecz środowiska.

Lekcje biblioteczne, propagowanie czytelnictwa, „Jak nie czytam, jak czytam”, „Narodowe Czytanie”, akcja czytaj.pl itp

Wyjazdy do teatru, opery, kina, wystawy malarstwa, koncerty.

Propagowanie zdrowego stylu życia, racjonalnego odżywiania się oraz higieny psychicznej.

 

Wspieranie 

 

Zajęcia wyrównawcze.

Pomoc koleżeńska w nauce.

Realizacja godzin wychowawczych na temat efektywnego uczenia się.

Indywidualna pomoc pedagoga szkolnego, informowanie o możliwości skorzystania z pomocy PPPP i innych instytucji wspierających.

Kontakty pracowników szkoły z MOPS-em, GOPS-em, Miejskim Zespołem Interdyscyplinarnym.

Indywidualna pomoc i opieka nad uczniami posiadającymi opinię PPPP. 

Stypendia i nagrody za osiągnięcia w nauce i innych dziedzinach życia szkolnego.

Wsparcie psychologiczne udzielane przez psychologa i pedagoga specjalnego.

Przygotowanie do życia w grupie i społeczeństwie:

.

 

 

 

Godziny wychowawcze o zainteresowaniach i planach uczniów.

Eksponowanie na forum klasy i szkoły osiągnięć uczniów.

Przygotowanie klasowej Wigilii, Mikołajków, itp.

Warsztaty z zakresu komunikacji interpersonalnej w ramach projektu „Lustro”.

Udział młodzieży w akcjach charytatywnych.

Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci (grooming, stalking, botnety).

Możliwości zapobiegania i reagowania na cyberprzemoc.

Podejmowanie na wychowaniu do życia w rodzinie, tematów dotyczących komunikacji w rodzinie. 

Finanse w rodzinie i planowanie wydatków.

 

Profilaktyka 

 

Zajęcia na temat dbania o zdrowie i higienę osobistą.

Działania dotyczące przyczyn i skutków uzależnień:

Działania propagujące wolne od uzależnień formy spędzania wolnego czasu (wycieczki, rozgrywki sportowe, zajęcia pozalekcyjne itp.).

Spotkania z terapeutami MONAR-u.

Kontrola frekwencji i motywowanie uczniów do systematycznego chodzenia do szkoły.

Profilaktyka chorób zakaźnych.

Stały kontakt wychowawców z rodzicami.

Jak radzić sobie z manipulacją mediów dotyczącą urody, wyglądu, stylu życia

Procedury postępowania w sytuacja trudnych.

 

Poziom II

Zadania

Formy realizacji

 

Kształtowanie postawy obywatelskiej i patriotycznej

Realizacja na godzinach wychowawczych tematów o systemie wartości, kształtowaniu charakteru itp.

Organizowanie imprez i konkursów o tematyce europejskiej np. językowych,

Przygotowanie uroczystości szkolnych związanych ze świętami narodowymi, szkolnymi, religijnymi (np. obchody rocznicy odzyskania niepodległości). 

Godziny wychowawcze na temat patriotyzmu, ekologii.

Dyskusje inspirowane filmami, spektaklami, lekturą.

Organizowanie wycieczek.

Inicjatywy wspierające akcje proekologiczne, na rzecz środowiska.

Zajęcia na temat stereotypów i uprzedzeń wobec obcokrajowców

Propagowanie czytelnictwa, „Jak nie czytam, jak czytam”, „Narodowe Czytanie”, akcja czytaj.pl itp.

Finanse w rodzinie i planowanie wydatków.

 

Kształtowanie pozytywnego myślenia o sobie

.

Warsztaty dotyczące poczucia własnej wartości.

Organizowanie kół zainteresowań umożliwiających uczniom rozwijanie talentów, umiejętności i uzdolnień.

Promowanie sukcesów młodzieży (artystycznych, naukowych, sportowych itp.), poprzez pochwały, nagrody…

Tworzenie okazji do eksponowania osiągnięć uczniów.

Udział w programach kulturalnych.

Wyjazdy do teatru, opery, kina, wystawy malarstwa, koncerty.

Turnieje sportowe, konkursy.

Stypendia i nagrody za osiągnięcia w nauce i innych dziedzinach życia szkolnego.

Wsparcie psychologiczne udzielane przez psychologa i pedagoga specjalnego.

 

Profilaktyka, komunikacja interpersonalna i otwarcie na drugiego człowieka

Zajęcia na temat dbania o zdrowie i higienę osobistą.

Projekcje filmów o tematyce profilaktycznej i prozdrowotnej, dyskusje na poruszane tematy.

Organizacja akcji prozdrowotnych.

Zajęcia integrujące klasę.

Realizacja na godzinach wychowawczych tematów o systemie wartości, kształtowaniu charakteru, zdrowego stylu życia itp.

Udział młodzieży w akcjach charytatywnych.

Wolontariat

Podejmowanie na wychowaniu do życia w rodzinie, tematów dotyczących komunikacji w rodzinie. 

Bezpieczne korzystanie z mediów społecznościowych i zasobów Internetu.

Kształtowanie przyjaznego, pozbawionego uprzedzeń stosunku do obcokrajowców. 

Jak radzić sobie z manipulacją mediów dotyczącą urody, wyglądu, stylu życia

Profilaktyka chorób zakaźnych.

Zajęcia integracyjne w klasach.

Przygotowanie do zdawania egzaminów zawodowych.

Zapoznanie uczniów z wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Warsztaty radzenia sobie ze stresem.

Udział w próbnych egzaminach zawodowych.

 

Poziom III

 

Zadania

Formy realizacji

 

Profilaktyka  

 • .

Zajęcia na temat dbania o zdrowie i higienę osobistą.

Godziny wychowawcze na temat społecznych i zdrowotnych skutków uzależnień.

Filmy o uzależnieniach i dyskusje na podjęte tematy.

Spotkania z osobami, które wyszły z uzależnienia.

Godziny wychowawcze dotyczące odpowiedzialności za podejmowane decyzje i wybory.

Rozmowy na godzinach wychowawczych i lekcjach religii na tematy dotyczące ideałów i hierarchii wartości. 

Profilaktyka chorób zakaźnych.

 

Doskonalenie umiejętności interpersonalnych:

Dyskusje na lekcjach języka polskiego o wzorcach osobowych w literaturze itp.

Właściwe wykorzystanie zasobów Internetu, e-etykieta.

Zajęcia integrujące klasę, projekt „Lustro”.

Warsztaty doskonalące umiejętności interpersonalne i asertywne.

Propagowanie zdrowego stylu życia, racjonalnego odżywiania się oraz higieny psychicznej.

Jak radzić sobie z manipulacją mediów dotyczącą urody, wyglądu, stylu życia.

Wsparcie psychologiczne udzielane przez psychologa i pedagoga specjalnego.

 

 

Kształtowanie postawy obywatelskiej i patriotycznej 

Podejmowanie tematów dotyczących właściwych wyborów.

Działalność w organizacjach szkolnych.

Zachęcanie do pomocy koleżeńskiej w nauce.

Udział młodzieży w akcjach mikołajkowych dla dzieci z domów opieki społecznej i innych akcjach charytatywnych.

Udział w patriotycznych uroczystościach szkolnych (rocznica odzyskania niepodległości) 

Propagowanie i praca młodzieży w szkolnym wolontariacie.

Kształtowanie zachowań proekologicznych.

Alternatywne źródła energii i formy ich wykorzystania.

Odzyskiwanie surowców wtórnych.

Finanse w rodzinie i planowanie wydatków.

 

Szerzenie wśród młodzieży znajomości prawa

i wyrabianie nawyku poszanowania go.

 

Godziny wychowawcze na temat przestrzegania obowiązków ucznia i obywatela oraz odpowiedzialności za ich lekceważenie.

Przestrzeganie Statutu Szkoły. 

 

Kształtowanie postaw tolerancji.

 

 

Dyskutowanie o problematyce tolerancji na godzinach wychowawczych, lekcjach religii itp.

Lekcje wychowawcze na temat innych kultur, „inności”, różnicy poglądów,

Kształtowanie postawy otwartości w stosunku do obcokrajowców.

Przygotowanie do zdawania egzaminów zawodowych.

Zapoznanie uczniów z wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Warsztaty radzenia sobie ze stresem.

 Zajęcia z doradcą zawodowym w zakresie indywidualnej pomocy w wyborze studiów.

Udział w próbnych egzaminach zawodowych.

Stypendia i nagrody za osiągnięcia w nauce i innych dziedzinach życia szkolnego.

Zajęcia fakultatywne. 

Zapoznanie z rynkiem pracy uczniów ze szkoły branżowej.

 

Poziom IV

 

Zadania

Formy realizacji

 

Przygotowanie do zdawania egzaminów 

Zapoznanie uczniów z wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Udział w próbnych egzaminach zawodowych i maturalnych.

Spotkania z przedstawicielami uczelni i szkół policealnych.

Udział w targach pracy.

Zajęcia fakultatywne.

Stypendia i nagrody za osiągnięcia w nauce i innych dziedzinach życia szkolnego.

 

Profilaktyka i komunikacja interpersonalna

Zajęcia na temat dbania o zdrowie i higienę osobistą.

Warsztaty radzenia sobie ze stresem

Warsztaty autoprezentacji

Warsztaty z doradcami zawodowymi na temat kreowania własnej kariery zawodowej. 

Profilaktyka chorób zakaźnych.

Wsparcie psychologiczne udzielane przez psychologa i pedagoga specjalnego.

 

Kształtowanie postawy obywatelskiej,

wdrażanie do samorządności i demokracji 

Na godzinach wychowawczych poruszanie tematów związanych z odpowiedzialnością obywatelską, wyborami do sejmu i senatu, prezydenckimi oraz samorządowymi.

Dyskusja na temat roli rodziny w społeczeństwie.

Bezpieczeństwo w Internecie – ochrona wizerunku.

Jesteśmy młodymi Europejczykami – jak być tolerancyjnym we współczesnym świecie.

Przykłady postaw proekologicznych w Europie. 

Elementy Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, dotyczące praw i obowiązków rodzicielskich.

Współpraca z Biurem Pracy i doradcami zawodowymi.

Konwencja o Prawach Dziecka

Europejska Konwencja Praw Człowieka

Elementy Kodeksu Cywilnego.

 

Poziom V

Zadania

Formy realizacji

 

Przygotowanie do zdawania egzaminów 

Zapoznanie uczniów z wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Wypełnianie deklaracji maturalnych oraz przygotowanie do egzaminów maturalnych.

Udział w Dniach Otwartych Drzwi na uczelniach wyższych. 

Udział w targach edukacyjnych.

Zajęcia z doradcą zawodowym w zakresie indywidualnej pomocy w wyborze studiów.

Udostępnianie aktualnych informacji o szkolnictwie wyższym (ulotki informacyjne).

Udział w próbnej maturze oraz próbnych egzaminach zawodowych.

Spotkania z przedstawicielami uczelni i szkół policealnych.

Udział w targach pracy.

Zajęcia fakultatywne.

Stypendia i nagrody za osiągnięcia w nauce i innych dziedzinach życia szkolnego. 

Omówienie zasad rekrutacji na uczelnie wyższe.

 

Profilaktyka i komunikacja interpersonalna

Zajęcia na temat dbania o zdrowie i higienę osobistą.

Warsztaty radzenia sobie ze stresem

Warsztaty autoprezentacji

Warsztaty z doradcami zawodowymi na temat kreowania własnej kariery zawodowej. 

Profilaktyka chorób zakaźnych.

Wsparcie psychologiczne udzielane przez psychologa i pedagoga specjalnego.

 

Kształtowanie postawy obywatelskiej,

wdrażanie do samorządności i demokracji 

Na godzinach wychowawczych poruszanie tematów związanych z odpowiedzialnością obywatelską, wyborami do sejmu i senatu, prezydenckimi oraz samorządowymi.

Dyskusja na temat roli rodziny w społeczeństwie.

Bezpieczeństwo w Internecie – ochrona wizerunku.

Jesteśmy młodymi Europejczykami – jak być tolerancyjnym we współczesnym świecie.

Przykłady postaw proekologicznych w Europie. 

Elementy Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, dotyczące praw i obowiązków rodzicielskich.

Współpraca z Biurem Pracy i doradcami zawodowymi.

Konwencja o Prawach Dziecka

Europejska Konwencja Praw Człowieka

Elementy Kodeksu Cywilnego.

 

V.  Działania skierowane do rodziców.

 

Działania Szkoły skierowane do rodziców mają stanowić pomoc w trudnej sztuce wychowania dzieci. Przybliżają zasady i prawidłowości rządzące funkcjonowaniem rodziny zwłaszcza w relacjach: rodzice – dzieci, dzieci – rodzice.

 

 

Zadania

Formy realizacji

 

Informowanie  

 

 1. Zapoznanie ze Statutem Szkoły, Programem Wychowawczo-Profilaktycznym, informowanie o organizacji roku szkolnego, planach lekcji, działalności kółek, terminach zebrań.
 2. Informowanie o wynikach w nauce i zachowaniu uczniów poprzez: 
 • dziennik elektroniczny,
 • wizyty w domach uczniów,
 • zebrania z rodzicami,
 • pisma informujące.

 

Włączanie rodziców do pracy szkoły (kształtowanie więzi 

i wspólnej odpowiedzialności 

za  wychowanków.)

 

 1. Spotkania z wychowawcami (indywidualne i grupowe).
 2. Rozpoznawanie oczekiwań rodziców.
 3. Pomoc rodziców przy organizacji imprez klasowych i szkolnych.
 4. Zapraszanie rodziców na imprezy szkolne i klasowe.
 5. Listy pochwalne dla rodziców za dobrą współpracę ze szkołą.

 

Doskonalenie wiedzy 

i umiejętności z zakresu wychowania i profilaktyki.

 

 

 1. Spotkania z pedagogiem szkolnym, specjalnym i wychowawcą.
 2. Zebrania z rodzicami na temat profilaktyki uzależnień.
 3. Organizacja szkoleniowych zebrań z   rodzicami.
 4. Spotkania z pracownikami instytucji działającymi na rzecz dzieci i rodziny.
 5. Uczulać rodziców na kontrolowanie czasu spędzonego przed komputerem przez swoje dzieci.
 6. Wskazanie i udostępnianie literatury pedagogiczno-psychologicznej.
 7. Ukierunkowanie na profilaktykę chorób zakaźnych.

 

 

 

VII. Działania skierowane do nauczycieli

 

Zadania

Formy realizacji

 

Stałe doskonalenie umiejętności wychowawczych.

 

 

 1. Poznawanie przepisów określających pracę wychowawczą i profilaktyczną szkoły.
 2. Prezentowanie planów profilaktycznych podczas posiedzeń rad pedagogicznych.
 3. Przygotowanie i przeprowadzanie rad szkoleniowych dotyczących pracy z młodzieżą.
 4. Pomoc przy opracowaniach klasowych planów wychowawczych.
 5. Udział wychowawcy w warsztatowych zajęciach prowadzonych w klasie.
 6. Wskazanie literatury pedagogiczno-psychologicznej.
 7. Służenie konspektami do pracy wychowawczej.

 

Propagowanie kursów 

i szkoleń.

 

 

 

 1. Informowanie nauczycieli o kursach i szkoleniach.
 2. Informowanie o formach doskonalenia podczas Rad Pedagogicznych.
 3. Diagnozowanie potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego.
 4. Dofinansowanie do doskonalenia zawodowego.

 

Wspieranie nauczycieli w pracy wychowawczo-profilaktycznej.

 

 1. Spotkania wychowawców z pedagogiem (psychologiem) i rozwiązywanie problemów wychowawczych klas.
 2. Uwzględnianie problematyki wychowawczej w rozkładach materiałów.
 3. Udział pedagogów w szkoleniach.
 4. Wspierania nauczycieli przez  pedagoga specjalnego w rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów.
 5. Wspieranie nauczycieli przez pedagoga specjalnego w realizacji zaleceń wskazanych w IPET – ach i opiniach wydanych przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną.

 

 

 

VIII.  Ewaluacja

 

Ewaluacja programu wychowawczo-profilaktycznego PZS w Chojnowie, polega na zaplanowanym i systematycznym gromadzeniu i przetwarzaniu informacji o warunkach, przebiegu i skuteczności prowadzonych w szkole działań.

Ocena skuteczności pozwoli na wprowadzenie odpowiedniej modyfikacji przez co podniesiona zostanie jakość prowadzonych działań.

Ewaluacja prowadzona będzie poprzez:

 1. Obserwację zachowań uczniów na przestrzeni roku szkolnego,
 2. Wywiady z rodzicami uczniów w temacie prowadzonych badań,
 3. Przeprowadzania badań ankietowych wśród uczniów, nauczycieli oraz rodziców,
 4. Analizę dokumentacji np. protokoły, sprawozdania wychowawców klas, sprawozdania pedagoga szkolnego, dzienniki lekcyjne, opinie, świadectwa…

 

 

IX. Procedury interwencyjne

 1. Uczeń, który nie ukończył 18 lat, używa alkoholu lub innych środków w celu   

wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia nierząd, bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji.                                                                                                           

Należy podjąć następujące kroki: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 1. przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy,
 2. wychowawca informuje o fakcie pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły,
 3. wychowawca wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i przekazuje im uzyskaną informację, przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz z uczniem, w ich obecności; w przypadku potwierdzenia informacji, zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem; w toku interwencji profilaktycznej może zaproponować rodzicom skorzystanie z porady specjalistycznej placówki i udział dziecka w programie terapeutycznym,
 4. jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal

z wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka, dyrektor szkoły pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję (specjalistę ds. nieletnich),

 1. jeżeli szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki oddziaływań wychowawczych, (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkania z pedagogiem, psychologiem, itp.), a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, dyrektor szkoły powiadamia sąd rodzinny lub policję; dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji,
 2. jeżeli zachowania świadczące o demoralizacji przejawia uczeń, który ukończył 18 lat, a nie jest to udział w działalności grup przestępczych, czy popełnienie przestępstwa, to należy zastosować działania według punktów od 1 do 3,
 3. w przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przez ucznia, który ukończył 17 lat, przestępstwa ściganego z urzędu lub jego udziału w działalności grup przestępczych, zgodnie z art. 304 § 2 kodeksu postępowania karnego, dyrektor szkoły jako przedstawiciel instytucji, jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub policję.

 

 1. Nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

Podejmuje następujące kroki:

 

 1. powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy,
 2. odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go samego; stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie,
 3. zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów, których zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły; 
 4. w przypadku przekazania ucznia rodzicom, nauczyciel sporządza notatkę służbową o zaistniałym incydencie, o przekazaniu ucznia pod wpływem alkoholu rodzicom. Notatkę podpisują rodzice, nauczyciel interweniujący i drugi współpracujący z nim nauczyciel (wychowawca, pedagog),
 5. gdy rodzice/opiekunowie odmówią odebrania dziecka, dyrektor wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie udzielenia pomocy medycznej, o pozostaniu ucznia w szkole, czy przewiezieniu do placówki służby zdrowia, albo przekazaniu go do dyspozycji funkcjonariuszom policji  decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia ucznia i w porozumieniu z dyrektorem,

 

 1. dyrektor szkoły zawiadamia najbliższą jednostkę policji, gdy rodzice ucznia będącego pod wpływem alkoholu odmawiają przyjścia do szkoły, a jest on agresywny, bądź swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu lub zdrowiu innych osób,
 2. w przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości[1], policja ma możliwość przewiezienia ucznia do izby wytrzeźwień, albo do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych  na czas niezbędny do wytrzeźwienia (maksymalnie do 24 godzin), o tym fakcie zawiadamia się rodziców/opiekunów oraz sąd rodzinny jeśli uczeń nie ukończył 18 lat,
 3. w stosunku do ucznia wychowawca klasy podejmuje działania zgodne ze Statutem Szkoły oraz przekazuje rodzicom /opiekunom pisemną lub ustną informację na temat wyciągniętych w stosunku do ucznia konsekwencji,
 4. jeżeli powtarzają się przypadki, w których uczeń (przed ukończeniem 18 lat) znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie szkoły, to dyrektor szkoły ma obowiązek powiadomienia o tym policji (specjalisty ds. nieletnich) lub sądu rodzinnego,
 5. spożywanie alkoholu na terenie szkoły przez ucznia, który ukończył 17 lat, stanowi wykroczenie z art. 43 ust. 1 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, należy o tym fakcie powiadomić policję; dalszy tok postępowania leży w kompetencji tej instytucji.

 

 

 1. Nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyk.

      Podejmuje następujące kroki:

 

 1. nauczyciel zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancje przed dostępem do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji, próbuje (o ile to jest możliwe w zakresie działań pedagogicznych) ustalić, do kogo znaleziona substancja należy,
 2. powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły, który wzywa policję,
 3. po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje informacje dotyczące szczegółów zdarzenia. 
 4. całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną notatkę z ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami.

 

 

 1. Nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk. 

Podejmuje następujące kroki:

 

 1. nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor, itp.) ma prawo żądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni (we własnej odzieży), ew. innych przedmiotów budzących podejrzenie co do ich związku z poszukiwaną substancją (nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać przeszukania odzieży, ani teczki ucznia - jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji),
 2. o swoich spostrzeżeniach powiadamia dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów ucznia i wzywa ich do natychmiastowego stawienia się,
 3. w przypadku, gdy uczeń, mimo wezwania, odmawia przekazania nauczycielowi substancji i pokazania zawartości teczki, dyrektor szkoły wzywa policję, która przeszukuje odzież i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję i przekazuje ją policji, (Ograniczenie się do zabezpieczenia narkotyku wyłącznie w ramach czynności wewnątrzszkolnych, przy braku powiadomienia policji stanowi naruszenie art. 62 ust. 1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii)
 4. jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel po odpowiednim zabezpieczeniu, zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją do jednostki policji, 
 5. całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną notatkę z ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami.

 

 1. Uczeń ma liczne nieobecności (wagary).

Należy podjąć następujące kroki:

 

 1. wychowawca przeprowadza indywidualną rozmowę z uczniem,
 2. wychowawca telefonicznie lub w razie potrzeby pisemnie powiadamia rodziców i zaprasza ich do współpracy w rozwiązywaniu problemu,
 3. wychowawca oddaje ucznia pod opiekę pedagoga, który podejmuje działania zgodnie z potrzebą (np. spisuje kontrakt),
 4. wychowawca udziela pisemnego upomnienia nr 1 w obecności klasy,
 5. wychowawca udziela pisemnego upomnienia nr 2 w obecności klasy,
 6. w przypadku braku kontaktu z rodzicami, wychowawca wraz z pedagogiem lub nauczycielem wskazanym przez dyrektora, dokonuje wizyty w domu ucznia,
 7. udzielenie nagany dyrektora szkoły,
 8. w sytuacji gdy uczeń nie ukończył jeszcze 18 roku życia, wychowawca informuje o zaprzestaniu realizowania obowiązku nauki, urząd miasta lub gminy odpowiedni do miejsca stałego zamieszkania ucznia, (ustawa o systemie oświaty art.16 ust.6b i art.20 ust.2 )
 9. skreślenie z listy uczniów,
 10. dyrektor szkoły informuje o tym fakcie urząd miasta lub gminy odpowiedni do miejsca stałego zamieszkania ucznia.

Każdy przypadek wagarów należy traktować indywidualnie i poddać szczegółowej analizie. W sytuacji wskazującej na demoralizację ucznia, należy zastosować odpowiednią procedurę (procedura nr 1). 

 1. Uczeń jest sprawcą czynu karalnego lub przestępstwa.

Należy podjąć następujące kroki:

 

 1. przerwać zachowania agresywne,
 2. poinformować wychowawcę,  pedagoga o zdarzeniu,
 3. ustalić okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia (odpowiedzialni: wychowawca, pedagog, nauczyciel interweniujący),
 4. powiadomić dyrektora szkoły,
 5. powiadomić rodziców uczniów – sprawcy i ofiary,
 6. powiadomić policję w przypadku, gdy sprawa jest poważna (rozbój, uszkodzenie ciała) lub sprawca nie jest uczniem szkoły i jego tożsamość nie jest nikomu znana,
 7. zabezpieczyć ewentualne dowody przestępstwa lub przedmioty pochodzące z przestępstwa i przekazać je policji,
 8. ustalić z wychowawcą w porozumieniu z dyrekcją, zgodnie ze Statutem Szkoły, sankcje wobec ucznia,
 9. przekazać rodzicom/opiekunom pisemną lub ustną informację nt. wyciągniętych konsekwencji wynikających ze Statutu Szkoły.

 

 1. Uczeń jest ofiarą czynu karalnego.

Należy podjąć następujące kroki:

 1. udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej (odpowiedzialni: higienistka lub nauczyciel interweniujący),
 2. poinformować dyrektora szkoły o zdarzeniu,
 3. powiadomić rodziców ucznia,
 4. w przypadku gdy uczeń dozna obrażeń, wezwać Pogotowie Ratunkowe,
 5. wezwać policję do szkoły, gdy istnieje konieczność profesjonalnego zabezpieczenia dowodów przestępstwa,
 6. ustalić okoliczności zdarzenia ( sporządzić notatkę służbową),
 7. przekazać rodzicom /opiekunom ustną informację na temat wyciągniętych konsekwencji wobec ucznia, sprawcy czynu karalnego.

 

 1.     Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel (inny pracownik szkoły) wykryje fałszerstwo.

Należy podjąć następujące kroki:

 1. powiadomić o tym fakcie wychowawcę lub pedagoga,
 2. wychowawca (pedagog) wzywa do szkoły rodziców ucznia i powiadamia ich 

o zaistniałym fakcie,

 1. w obecności rodziców szkoła podejmuje decyzję o dalszym postępowaniu,
 2. w przypadku powtarzających się sytuacji fałszerstw, szkoła postępuję zgodnie z procedurą nr 1. 

 

 1. Procedura postępowania w przypadku konfliktu uczeń- nauczyciel.

 Należy podjąć następujące kroki:

 1. uczeń zgłasza swoje zastrzeżenia do przewodniczącego klasy lub wychowawcy, 
 2. wychowawca klasy przeprowadza rozmowę wyjaśniającą ze stronami konfliktu,
 3. jeżeli konflikt nie został rozstrzygnięty, sprawa zostaje przekazana szkolnemu pedagogowi i ewentualnie wicedyrektorowi,
 4. jeśli stroną konfliktu jest wychowawca, to uczeń zwraca się do pedagoga, opiekuna SU lub  wicedyrektora, którzy podejmują się mediacji,
 5. jeżeli konflikt nie został rozstrzygnięty, sprawę przekazuje się dyrektorowi szkoły, który w razie konieczności angażuje w rozwiązanie sporu rodziców,
 6. w przypadku konfliktów zaistniałych pomiędzy pracownikami szkoły rozstrzygnięcia dokonuje dyrektor.

 

 1. Procedura postępowania w przypadku gdy Policja dokonuje zatrzymania nieletniego sprawcy czynu karalnego przebywającego na zajęciach w szkole.

Należy podjąć następujące kroki:

 1. funkcjonariusz Policji przedstawia dyrektorowi powód przybycia i okazuje legitymację służbową,
 2. dyrektor  zapisuje dane osobowe i numer legitymacji służbowej policjanta celem sporządzenia własnej dokumentacji,
 3. policjant informuje dyrektora o przyczynie zatrzymania ucznia.
 4. pedagog szkolny sprowadza nieletniego do gabinetu dyrektora;
 5. policjant informuje nieletniego o przyczynach przybycia i czynnościach, jakie zostaną wykonane w związku ze sprawą, np. przesłuchanie, okazanie;
 6. dyrektor szkoły informuje telefonicznie rodziców o podjętych działaniach względem ich dziecka przez Policję;
 7. po zakończonych czynnościach, w przypadku gdy wykonywane były w obecności pedagoga szkolnego, Policja odwozi ich do szkoły lub do miejsca zamieszkania;
 8. w przypadku zaistnienia przesłanek do zatrzymania nieletniego w Policyjnej Izbie dziecka policjant informuje o tym rodziców/opiekunów prawnych oraz pedagoga szkolnego

 

 

12. Procedury postępowania w przypadku zagrożenia atakiem terrorystycznym:

 1. Jeżeli jesteś osobą, która dowiedziała się o podłożeniu ładunku wybuchowego lub ujawniła przedmiot niewiadomego pochodzenia, co do którego istnieje podejrzenie, że może on stanowić zagrożenie dla osób i mienia, powinieneś natychmiast ten fakt zgłosić dyrektorowi i zawiadomić Policję 
 2. Zawiadamiając Policję staraj się podać następujące informacje: 
 1. rodzaj zagrożenia i źródło informacji o zagrożeniu (informacja telefoniczna, ujawniony podejrzany przedmiot);
 2. treść rozmowy z osobą przekazującą, informację o podłożeniu ładunku wybuchowego;
 3. numer telefonu, na który przekazano informację o zagrożeniu oraz dokładny czas jej przyjęcia;
 4. opis miejsca i wygląd ujawnionego przedmiotu.
 1. Informacji takiej nie należy rozpowszechniać, gdyż jej przekazanie osobom trzecim, może doprowadzić do paniki i w konsekwencji utrudnić przeprowadzenie sprawnej ewakuacji osób z zagrożonego miejsca.
 2. Do czasu przybycia Policji należy w miarę istniejących możliwości zabezpieczyć zagrożone miejsce, zachowując elementarne środki bezpieczeństwa, bez narażania siebie i innych osób na niebezpieczeństwo.
 3. Po przybyciu Policji na miejsce incydentu bombowego, przejmuje ona dalsze kierowanie akcją.
 4. Należy bezwzględnie wykonywać polecenia policjantów.
 5. Podejrzanych przedmiotów NIE WOLNO DOTYKAĆ! 
 6. Pomieszczenia ogólnodostępne (korytarze, klatki schodowe, windy, toalety, piwnice, strychy) oraz najbliższe otoczenie zewnętrzne obiektu sprawdzają i przeszukują osoby wyznaczone lub służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w danej instytucji.
 7. Po ogłoszeniu ewakuacji należy zachować spokój i opanowanie, sprawnie opuścić zagrożony rejon, zabierając ze sobą rzeczy osobiste (torebki itp.).
 8. Identyfikacją i rozpoznawaniem zlokalizowanego ładunku wybuchowego oraz jego neutralizacją zajmują, się uprawnione i wyspecjalizowane jednostki i komórki organizacyjne Policji.

 

X.   Zatwierdzenie.

 

Program wychowawczo-profilaktyczny Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie został uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Szkoły.

Przewodniczący Rady Pedagogicznej Mariusz Kowalczyk.

Przewodniczący Rady Rodziców …………………..………………. 

 

………………………………………..w dniu ………………. .

Podpis

 

………………………………………..w dniu ………………. .

Podpis

 

 

 


 


[1]Stężenie we krwi powyżej 0,5 ‰ alkoholu lub w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3

 

Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie

ul.Witosa 1

59-525 Chojnów

serwis przygotowany przez MEDIART (w CMS) ©