Ogłoszenie


Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż składników stanowiących mienie powiatu legnickiego zawartych w załączniku nr 1, nr2.

Oferty  należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „przetarg ofertowy" w sekretariacie Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie przy ul. Witosa 1 do dnia 5 września 2018r do godziny 12.00

Oferta powinna zawierać :

1.     Imię i nazwisko oferenta

2.     Nazwę przedmiotu

3.     Oferowaną cenę

4.     Dane kontaktowe (informacja nieobowiązkowa)

5.     Czytelny podpis oferenta

Zaoferowana cena nie może być niższa niż minimalna cena zawarta w rubryce nr 4 wykazu. Na każdy przedmiot winna być złożona oddzielna oferta. Przedmioty przeznaczone do sprzedaży można oglądać w dni robocze od godz. 8.00 do godz.14.00.

Informację o wynikach przetargu  można uzyskać w dniu 6 września 2018r po godz.10.00  pod nr te. 70-8196510 lub w sekretariacie PZS przy ul. Witosa.  Oferenci, którzy wygrają przetarg  zobligowani są do wpłacenia zaoferowanej ceny w kasie PZS  i odebrania przedmiotu przetargu do dnia 11 września 2018r.

Mariusz Kowalczyk


Zał. nr 1 (278.19 kb)

Zał. 2 (319.45 kb)

serwis przygotowany przez MEDIART (w CMS) ©