Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

Aktualności

XIII Legnickie Prezentacje Edukacyjne

Co roku absolwenci szkół podstawowych stają przed dylematem wyboru szkoły średniej. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy zaprasza na XII Legnickie Prezentacje Edukacyjne. Ideą LPE jest przybliżenie uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych dostępnej oferty edukacyjnej oraz możliwości rozwoju osobistego. XII Legnickie Prezentacje Edukacyjne to doskonała okazja by uzyskać informacje o zasadach rekrutacji w roku 2022 oraz zapoznać się z materiałami prezentującymi szkoły i uczelnie w formie elektronicznej. Dzięki zmianie formuły targów młodzi ludzie będą mogli poznać odpowiedzi na nurtujące ich pytania związane z wyborem ścieżki edukacyjnej oraz planowaniem swojej kariery zawodowej bez potrzeby wychodzenia z domu.

2022-02-22 15:55

Terytorialsi w PZSie

W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie klas III i IV z przedstawicielami Wojsk Terytorialnych.

2022-01-26 17:31

Nauka zdalna do końca ferii zimowych

Od 27 stycznia 2022 r. do 27 lutego 2022 r. uczniowie szkół podstawowych klas V-VIII i uczniowie szkół ponadpodstawowych przechodzą na naukę zdalną. Zdalnie pracować będą również placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego. Uczniowie z klas I-IV szkół podstawowych i przedszkolaki kontynuują naukę w trybie stacjonarnym. Minister Edukacji i Nauki podpisał rozporządzenie w tej sprawie.


.

Konsultacje dla uczniów przygotowujących się do tegorocznych egzaminów ósmoklasisty i maturalnego

Pozostawiono możliwość zorganizowania konsultacji na terenie szkoły dla uczniów przygotowujących się do egzaminu odpowiednio ósmoklasisty czy maturalnego. Dyrektor szkoły może zapewnić w szkole konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego. Udział w konsultacjach jest dobrowolny. Organizacja konsultacji jest uzależniona od potrzeb uczniów, a także warunków pracy szkoły.

Uczeń przygotowujący się do egzaminu ósmoklasisty lub maturalnego powinien mieć możliwość wyjaśnienia trudnych kwestii, usystematyzowania materiału czy rozmowy z nauczycielem. Dodatkowo, w ramach konsultacji, dyrektor szkoły może zorganizować w szkole testy sprawdzające poziom przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego.

.

Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe
Ze względu na specyfikę kształcenia zawodowego dyrektorzy szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego będą mogli zorganizować zajęcia praktyczne w miejscu ich prowadzenia (stacjonarnie). Zajęcia te będą odbywać się w wybranych dniach tygodnia, a wymiar tych zajęć nie może przekroczyć 16 godzin tygodniowo.


Możliwe jest również odbywanie praktyk zawodowych stacjonarnie, w miejscu ich prowadzenia. Jednocześnie zachowana została również możliwość zrealizowania praktyk zawodowych w innych formach wprowadzonych w okresie pandemii (np. w formule wirtualnego przedsiębiorstwa lub projektu edukacyjnego).


Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe) mogą być prowadzone stacjonarnie u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, o ile w podmiotach tych nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu uczniów.


Przewidziane rozwiązania mają również zastosowanie do kształcenia praktycznego realizowanego w ramach kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.


.

Zajęcia praktyczne młodocianych pracowników
Uczniowie wszystkich klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, będą realizowali zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze godzin, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.


.

Turnusy dla młodocianych pracowników
Turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, które rozpoczęły się przed 27 stycznia 2022 roku i nie były prowadzone zdalnie (zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe), będą mogły być realizowane w miejscu ich prowadzenia, aż do czasu ich zakończenia. Natomiast turnusy, które rozpoczęły się w okresie od 27 stycznia do 27 lutego br., mogą być nadal prowadzone zdalnie.

2022-01-26 15:32

DZIEŃ NAUKI w PZS

DZIEŃ NAUKI przygotowany przez wykładowców Politechniki Wrocławskiej. W dniu dzisiejszym gościliśmy w PZS w Chojnowie, panów prof. dr hab. inż. Krzysztofa Szabata i dr inż. Macieja Gwoździewicza. Mieliśmy możliwość wysłuchania bardzo interesujących wykładów na temat sztucznej inteligencji oraz elektro mobilności. Dziękujemy Panom za niezwykle ciekawe informacje jakie nam przekazali. Liczymy na kolejne wizyty pracowników naukowych Politechniki Wrocławskiej.

2022-01-19 15:02

Zawód Przyszłości

OPIS Projekt to odpowiedź na indywidualnie zdiagnozowane zapotrzebowanie 7 Zespołów Szkół kształcenia zawodowego prowadzonych przez Powiaty: Zgorzelecki, Głogowski, Legnicki, Lubański. W wyniku spotkań w okresie XI-XII ’19 – I-20 ’ dyrekcji szkół z reprezentantami Lidera (UPEMI) ustalono najbardziej efektywne rozwiązania w zakresie zdiagnozowanych potrzeb rozwojowych uczniów/ uczennic (U) w obszarze kształcenia zawodowego oraz nauczycieli/nauczycielek (N) jak i szkół, w tym oczekiwań pracodawców i potrzeb lokalnego/regionalnego rynku pracy. Z diagnozy wynika, że istotnym problemem są niskie wyniki U w nauce co przekłada się na zdawalność egzaminów zawodowych U. Problemem to też niedostateczne dostosowanie w zakresie umiejętności praktycznych U w kontekście potrzeb rynku pracy. Stwierdzono również problem w zakresie niedostosowania pracowni praktycznej nauki zawodu do rzeczywistych warunków pracy. W efekcie wypracowano koncepcję partnerskiego projektu, liderem UPEMI. Projekt dedykowany jest 784U i 81N ze szkół: Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu (Technikum, Branżowa Szkoła I Stopnia), Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. M. Grzegorzewskiej w Zgorzelcu (Branżowa Szkoła I stopnia), Zespół Szkół Politechnicznych w Głogowie (Technikum), Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie (Technikum, Branżowa Szkoła I stopnia), Zespół Szkół Przyrodniczych i Branżowych w Głogowie (Technikum), Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie (Technikum), Dolnośląski Zespół Szkół w Biedrzychowicach (Technikum). Efektem wsparcia będzie nabycie/podniesienie przez U kompetencji, umiejętności oczekiwanych przez pracodawców rynku pracy. Cel projektu to dostosowanie kompetencyjne U, uatrakcyjnienie ich jako pracowników, tym samym zwiększą się ich szanse na rynku pracy. Działania powyższe zostaną wzmocnione poprzez wsparcie N kształcenia zawodowego, zapewnienie w szkołach warunków odzwierciedlających naturalne środowisko pracy. Za główne formy wsparcia obrano realizację staży zawodowych, organizację dodatkowych zajęć/warsztatów/kursów specjalistycznych czy zawodowych w tym prowadzonych na uczelniach, doposażenie pracowni zawodowych oraz działania ukierunkowane na doskonalenie zawodowe N. Projekt realizowany na każdym etapie w ścisłej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w tym z pracodawcami. Planowany okres realizacji od 01.09.2021 r. do 31.08.2023 r. Cel główny Wzrost efektywności nauczania poprzez dostosowanie kompetencji zawodowych 784 uczniów/uczennic (420K) i 81 nauczycieli/nauczycielek (70K) oraz doposażenie 19 pracowni kształcenia zawodowego 7 zespołów szkół z powiatu zgorzeleckiego, głogowskiego, legnickiego, lubańskiego w odpowiedzi na zapotrzebowanie i oczekiwania pracodawców z lokalnych i regionalnego rynku pracy w okresie 01.09.2021 – 31.08.2023 r. we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Cel szczegółowy 1 Podniesienie umiejętności i kompetencji praktycznych zawodowych 708U (375K), we współpracy z pracodawcami w obszarze organizacji staży. Cel szczegółowy 2 Podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych 784 U, we współpracy z otoczeniem społeczno - gospodarczym w obszarze realizacji szkoleń i warsztatów specjalistycznych. Cel szczegółowy 3 Dostosowanie 19 pracowni praktycznych zawodowych do rzeczywistych warunków środowiska pracy. Cel szczegółowy 4 Podniesienie kompetencji oraz uzyskanie kwalifikacji przez 81 nauczycieli/ek. Cele - podsumowanie Cele te to odpowiedź na przeprowadzoną analizę problemową ww. szkół w zakresie deficytów/braków w obszarze nauczania zawodowego i potrzeb U/N w ścisłej korelacji z przeprowadzoną analizą potrzeb i oczekiwań pracodawców. Zaplanowane działania stanowią uzupełnienie dotychczasowej oferty szkoły skierowanej do U/ N. Przyczynią się one do wyposażenia U w kompetencje, umiejętności, które stanowią odpowiedź na zgłoszone zapotrzebowanie pracodawców, co przełoży się na ich uatrakcyjnienie jako przyszłych pracowników, zwiększając ich szansę na rynku pracy. Wartość projektu Wartość projektu: 5 213 521,02 zł. Dofinansowanie: 4 431 492,86 zł otrzymane ze środków Unii Europejskiej.

2022-01-05 18:59

serwis przygotowany przez MEDIART (w CMS) ©