Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

 

 Program „Razem bezpieczniej" ma ograniczyć skalę zjawisk i zachowań, które budzą powszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia. Jest on zgodny z przyjętym przez Radę Ministrów dokumentem „Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015". Jednym z jego priorytetów jest „Budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa", w której realizację w pełni wpisuje się program „Razem bezpieczniej".
W dokumencie tym wskazuje się, że „przy współpracy z lokalnymi społecznościami należy dążyć do tworzenia efektywnych lokalnych systemów bezpieczeństwa oraz wspierać działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa lokalnego, w szczególności mając na celu ograniczenie najbardziej dokuczliwej dla obywateli przestępczości pospolitej".
Głównym koordynatorem działań realizowanych w ramach programu jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Na poziomie województwa zadania wynikające z programu koordynuje wojewoda. W powiecie wiodącą rolę w realizacji programu powinien mieć starosta jako przewodniczący komisji bezpieczeństwa i porządku. Komisja, w skład której wchodzą m.in. [art. 38 a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1592)] przedstawiciele Policji, Państwowej Straży Pożarnej i prokuratury, powinna wspierać starostę przy realizacji programu.

2. CELE PROGRAMU

       
2.1. Wzrost realnego bezpieczeństwa w Polsce.

2.2. Wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców Polski.

2.3. Zapobieganie przestępczości i aspołecznym zachowaniom poprzez zaktywizowanie i zdynamizowanie działań administracji rządowej na rzecz współpracy z administracją samorządową, organizacjami pozarządowymi i społecznością lokalną.

2.4. Poprawienie wizerunku Policji i wzrost zaufania społecznego do tej i innych służb działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego.
 
 

Obszary objęte działaniem w ramach programu:

       Bezpieczeństwo w miejscach publicznych i w    

    miejscu zamieszkania.

       Przemoc w rodzinie.

       Bezpieczeństwo w szkole.

       Bezpieczeństwo w środkach komunikacji
publicznej.

       Bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

       Bezpieczeństwo w działalności gospodarczej.

       Ochrona dziedzictwa narodowego.

OBSZAR - BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE
Zdiagnozowane problemy:

       Przestępstwa i wykroczenia w szkołach oraz w bezpośrednim sąsiedztwie szkół.

       Łatwy dostęp do alkoholu i narkotyków w środowisku szkolnym.

       Niewłaściwa reakcja społeczna na przejawy zjawisk patologicznych w otoczeniu szkół.

       Niezadowalający stan współpracy osób, a także instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w środowisku szkolnym, a zwłaszcza na linii: dyrekcje - nauczyciele – uczniowie – rodzice - Policja, niski poziom wzajemnego zaufania, co może skutkować:
    -   brakiem możliwości identyfikacji istniejących problemów,
    -   obawą, niechęcią przed rzetelnym zajęciem się niepokojącymi zjawiskami.

       Tolerancja dla zachowań patologicznych.

 
 

serwis przygotowany przez MEDIART (w CMS) ©