Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

 

                                                                                                           


TECHNIK  MECHANIK

ZAWÓD  Z  PASJĄ


Technik mechanik to atrakcyjny zawód o bardzo długiej historii i szerokim zapotrzebowaniu na rynku pracy. Zawód ten obejmuje swym zasięgiem takie zagadnienia jak: projektowanie, konstruowanie, budowa, eksploatacja i naprawa maszyn, urządzeń i mechanizmów. Po ukończeniu szkoły absolwenci mogą pracować na stanowiskach produkcyjnych przy obsłudze maszyn i urządzeń, dozorować pracę maszyn i urządzeń oraz konserwować i naprawiać je,  oraz stanowiskach nadzoru technicznego jako organizatorzy i nadzór przebiegu procesów technologicznych, kontrolerzy jakości. Technik mechanik zdobywający wiedzę z kalifikacji użytkowania obrabiarek skrawających nabywa umiejętności z zakresu prac obróbkowych, które wykonuje pracownik zajmujący się wytwarzaniem części maszyn na obrabiarkach konwencjonalnych i obrabiarkach sterowanych numerycznie CNC. Technik mechanik obsługuje i utrzymuje w należytym stanie technicznym nowoczesne maszyny do obróbki skrawaniem. Są to zarówno maszyny sterowane cyfrowo bądź programowo, jak i tradycyjne obrabiarki. Obsługuje i nadzoruje uniwersalne, półautomatyczne i automatyczne obrabiarki skrawające, takie jak: tokarki, frezarki, wytaczarki, szlifierki w tym obrabiarki sterowane numerycznie. Zakres zadań zawodowych technika mechanika jest ściśle powiązany ze współczesnymi rozwiązaniami urządzeń mechanicznych oraz metodami ich projektowania, produkcji i obsługi.


Zadania zawodowe technika mechanika obejmują: • organizowanie i nadzorowanie przebiegu procesów wytwarzania maszyn i urządzeń, ze szczególnym uwzględnieniem doboru materiałów, oprzyrządowania i parametrów technicznych procesu-zgodnie z dokumentacją,

 • przeprowadzanie kontroli jakości wykonywania wyrobów i usług,

 • dozorowanie pracy maszyn i urządzeń oraz rozpoznawanie ich stanu technicznego,

 • organizowanie i nadzorowanie zabiegów profilaktycznych konserwacyjnych,

 • projektowanie obiektów mechanicznych wraz ze sporządzeniem ich dokumentacji konstrukcyjnej,

 • projektowanie podstawowych procesów obróbki i montażu wraz ze sporządzeniem ich dokumentacji technologicznej

 • sporządzanie uproszczonych kalkulacji wytwarzania i naprawiania maszyn i urządzeń,

 • prowadzenie dokumentacji planistycznej, ewidencyjnej, sprawozdawczej związanej z wykonywaną pracą.W trakcie całego cyklu kształcenia młody człowiek nauczy się: 


 • rozróżniać rodzaje obróbki skrawaniem i obrabiarki skrawające;

 • dobierać obrabiarki skrawające do wymagań obróbki, produkcji, postaci i wielkości obrabianych przedmiotów;

 • dobierać narzędzia skrawające do właściwości obrabianego materiału, rodzaju obróbki i obrabiarki;

 • dobierać wartości parametrów skrawania do zabiegów obróbki skrawaniem;

 • dobierać narzędzia i przyrządy pomiarowe, uwzględniając dokładność obróbki obrabianych przedmiotów;

 • uzbrajać obrabiarki w uchwyty i przyrządy obróbkowe do rodzaju wykonywanych operacji oraz zgodnie z dokumentacją technologiczną;

 • wykonywać operacje obróbki skrawaniem zgodnie z dokumentacją technologiczną na obrabiarkach konwencjonalnych

 • rozróżniać podprogramy i cykle obróbkowe występujące w programach obróbki i układach sterowania obrabiarek sterowanych numerycznie;

 • rozpoznawać znaczenie słów kluczowych w programach obróbki oraz korzystać z kodu języka programowania do edycji programów obróbki;

 • wprowadzać program obróbki technologicznej do sterownika obrabiarki sterowanej numerycznie; 

 • wykonywać operacje obróbki skrawaniem na obrabiarkach sterowanych numerycznie;

 • posługiwać się dokumentacją techniczną procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń;

 • wykonywać obliczenia wytrzymałościowe części maszyn i urządzeń;

 • sporządzać rysunki części maszyn i urządzeń metodą tradycyjną oraz z wykorzystaniem oprogramowania typu CAD;

 • planować procesy technologiczne obróbki i montażu;

 • stosować programy do komputerowego wspomagania projektowania i tworzenia dokumentacji.


W trakcie cyklu kształcenia uczeń przystępuje do dwóch egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie:


1. kwalifikacja MEC.05. „Użytkowanie obrabiarek skrawających",

2. kwalifikacja MEC.09. „Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń". 


Po zdaniu obu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie uczeń uzyska tytuł:

 TECHNIKA  MECHANIKA


W trakcie nauki uczeń będzie mógł brać udział w:


 • kursach i szkoleniach

 • praktykach krajowych i zagranicznych

 • projektach edukacyjnych

 • konkursach zawodowych

 • wycieczkach


Punkty rekrutacyjne przyznawane są z przedmiotów: j.polski, j.obcy, matematyka, fizyka;

Planowane przedmioty w zakresie rozszerzonym: matematyka.


(szerokość: 750 / wysokość: 496)


(szerokość: 750 / wysokość: 496)


Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie

ul.Witosa 1

59-525 Chojnów

serwis przygotowany przez MEDIART (w CMS) ©